Drukuj Drukuj

WSTĘPNA   LISTA    RANKINGOWA  UCZESTNIKÓW W I NABORZE W PROJEKCIE „MOJA FIRMA”

25 maj 2022


               Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna przygotowała wstępną listę rankingową uczestników w ramach I naboru do projektu „Moja firma”.

Osoby, które znalazły się na liście rankingowej  zobowiązane są w terminie 3 dni roboczych od jej opublikowania  złożyć do biura Projektu oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej w związku z przystąpieniem do projektu „Moja firma” i w czasie jego trwania (załącznik nr 6 dostępny w dokumentach rekrutacyjnych oraz poniżej).

Nie złożenie oświadczenia w/w terminie skutkować będzie wykreśleniem z listy rankingowej.

Dane w oświadczeniach złożonych przez Państwo, będą weryfikowane przez Instytucję Zarządzającą.

Lista rankingowa Moja firma I Nabór