Drukuj Drukuj

Wspólne działanie-nowe wyzwanie

01 lut 2013


 

Opis projektu

 

NST Sp. z o.o.
oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
zapraszają do udziału
w projekcie
„Wspólne działanie – nowe wyzwanie”
POKL.06.02.00-06-049/12

 

 


22.01.2014

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

W ramach projektu:

„Wspólne działanie-nowe wyzwanie”

Uprzejmie informujemy, iż terminu naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przez Uczestników/Uczestniczki projektu „Wspólne działanie – nowe wyzwanie” wyznacza się na dzień 29 stycznia 2014 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą  rozpatrywane.


02.01.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (02.01.2014r.) zamieszczamy wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach projektu „Wspólne działanie-nowe wyzwanie”. W załączeniu zamieść listę rankingową.


 

Cel projektu

 

Podjęcie zatrudnienia przez 40 os. z terenów wiejskich woj. lubelskiego w wyniku założenia i funkcjonowania 6 spółdzielni socjalnych poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego 60 osobom, z których 40 (w tym 24 kobiety) otrzyma bezzwrotne dotacje i wsparcie pomostowe do 31.12.2014r.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.
UWAGA! Planowany termin rekrutacji uczestników projektu: marzec-kwiecień 2013 r.

 

 


 

Oferta

 

w ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

 1. 1. Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe
 • Przygotowanie Indywidulnych Planów Działania (2 godz. na osobę),
 • Szkolenie grupowe dla 10 osobowych grup:

Komunikacja społeczna a umiejętności interpersonalne” (18 godz.)

„SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA – jak to zrobić!” (56 godz.)

 • Szkolenie wyjazdowe 1dniowe dla 20 osobowych grup;
 • Doradztwo grupowe (30 godz.) dot. m.in. struktury organizacyjnej zarządzania Spółdzielnią Socjalną, pomocy w opracowaniu biznes planu, statutu i rejestracji Spółdzielni Socjalnej;
 • Doradztwo indywidualne (6 godz. na osobę) m.in.: pomoc w przygotowaniu Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie Spółdzielni Socjalnej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, konsultacje tematyczne oraz indywidualną pomoc ad hoc.
 1. Wsparcie finansowe – środki finansowe na złożenie spółdzielni socjalnej:
 • wsparcie finansowe w wysokości max. 20 000 zł na osobę (członka Spółdzielni Socjalnej) dla 40 Uczestników/czek projektu.

 

 1. 3. Wsparcie pomostowe:

Wsparcie finansowe:

 • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 600 zł/mies. wypłacane przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego

dla 40 Uczestników/czek projektu;

 • przedłużone wsparcie pomostowe w kwocie 500 zł/mies. wypłacane przez okres kolejnych 6 miesięcy (od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego do 12 mies. od dnia zawarcia umowy o dzielenie wsparcia pomostowego)

dla 40 Uczestników/czek projektu;

Specjalistyczne usługi doradczo-szkoleniowe udzielane przez 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności Spółdzielni Socjalnej (FRL)

 • doradztwo specjalistyczne (24 godz. na osobę) obejmujące m.in.: indywidualne konsultacje tematyczne oraz indywidualną pomoc ad hoc. w zakresie efektywnego wykorzystania oraz rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego

dla 40 Uczestników/czek projektu.

Projekt skierowany jest do 60 osób fizycznych (w tym 36 kobiet) z terenów wiejskich woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej wyłącznie w formie Spółdzielni Socjalnej, które nie posiadały wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, KRS, CEIDG lub nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne i nieaktywne zawodowo), wskazane w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Projekt obejmuje wsparciem w szczególności:

 • osoby do 24 roku życia;
 • osoby po 50 roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety, w tym powracające i wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Uczestnikom zapewniamy: materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis, pendrive), wyżywienie w trakcie zajęć, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach.

 

 


 

Kontakt

 

Lokalne Biura Obsługi Projektu:

w Lubartowie: ul. Słowackiego 14, Ip., tel. 81 463 82 50

w Łukowie: ul. Międzyrzecka 72C, pok.5, tel. 25 797 20 75

w Tomaszowie Lubelskim: ul. Lwowska 32, Ip., pok. 101, tel. 84 664 10 27

Biuro projektu: Chełm, ul. Lwowska 14, tel. 82 565 44 44