Drukuj Drukuj

Wspólna praca się opłaca

01 lut 2012


 

Opis projektu

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

w Partnerstwie z Gminą Żmudź
zapraszają do udziału
w projekcie „Wspólna praca się opłaca”

POKL.07.02.02-06-049/11

 

 


Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wspólna praca się opłaca”

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 8-9 sierpnia w godz. 8.00-16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wspólna praca się opłaca”. Beneficjenci pomocy – Uczestnicy/Uczestniczki projektu, będą mogli składać wnioski w Biurze Projektu, pl. Niepodległości 1, pok. 46, 22-100 Chełm.

Przypominamy, iż zgodnie z § 9 pkt 6 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej, Beneficjent pomocy składa 2 egzemplarzeWnioskuo przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty:

1)         zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia Wniosku,

2)         sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny – ostatni złożony przez Wnioskodawcę PIT/CIT lub zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów – w przypadku podmiotów działających na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów, za ostatnie trzy miesiące, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Beneficjenta pomocy,

3)         oświadczenie o nieotrzymaniu/otrzymaniu w wysokości  …………..…., w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (z wyjątkiem zaświadczeń wydanych w ramach niniejszego projektu),

4)         w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

5)         oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,

6)        formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

7)         oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe,

8)         oświadczenie o nieprowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu,

9)         oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy z Beneficjentem (Projektodawcą), partnerem lub wykonawcą w ramach projektu,

10)    oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską.

 

————————————————————

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej dokonanej przez Komisję Oceny Planów w dniu 17 stycznia 2013 roku w ramach projektu „Wspólna praca się opłaca”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Gminą Żmudź projekt „Wspólna praca się opłaca”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje iż w dniu 23 stycznia 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), zatwierdził Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Planów założenia i działalności spółdzielni socjalnej.

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy listę rankingową Wniosków
o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej
w ramach projektu „Wspólna praca się opłaca”.

Nabór wniosków

===

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wspólna praca się opłaca”

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 lutego w godz. 9.00-16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wspólna praca się opłaca”. Wnioski należy składać we wskazanym terminie w Biurze Projektu, pl. Niepodległości 1, pok. 46, 22-100 Chełm.

 

Do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty:

1) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej,

2) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,

3) kopia nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy,

4) kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy,

5) kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS / KRUS,

6) oświadczenie o nieotrzymaniu/otrzymaniu w wysokości……, w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (Załącznik nr 13),

7) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, (Załącznik nr 19),

8) oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (Załącznik nr 18),

9) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 16),

10) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe (Załącznik nr 20),

11) oświadczenie o nieprowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu (Załącznik nr 21),

12) oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy z Beneficjentem (Projektodawcą), partnerem lub wykonawcą w ramach projektu (Załącznik nr 22).
===

Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej w ramach projektu „Wspólna praca się opłaca”

 

Uprzejmie informujemy, iż w terminie 7-8 stycznia 2013r. w godz. 9.00-14.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej w ramach projektu „Wspólna praca się opłaca”. Wnioski należy składać we wskazanym terminie w Urzędzie Gminy Żmudź pok. nr 11, Żmudź 1

 

Oprócz załączników wymienionych we wniosku o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej Beneficjenci pomocy zobowiązani są złożyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W 2 EGZEMPLARZACH (ORYGINAŁ LUB KOPIA POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM)!

 

 

Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości powinny być dołączone następujące załączniki:

1) potwierdzenie wykonania min. 80 % godzin wsparcia szkoleniowo-doradczego,
2) kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy,
3) Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej na okres 2 lat działalności spółdzielni socjalnej.
4) oświadczenie o nieotrzymaniu/otrzymaniu w wysokości…….., w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, wraz z zaświadczeniami
o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,
5) oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
6) oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
7) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis,
8) oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z możliwości otrzymania wsparcia finansowego.
9) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

10) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z lokalu na siedzibę i miejsce prowadzenia spółdzielni socjalnej (np. akt własności, umowa dzierżawy, najmu lub użyczenia bądź przedwstępna umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia),

11) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe,

12) oświadczenie o nieprowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu,

13) oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy z Beneficjentem (Projektodawcą), partnerem lub wykonawcą w ramach projektu.

10.01.2013

Wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej w ramach projektu „Wspólna praca się opłaca”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 stycznia 2013 r. odbyła się ocena formalna Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej w ramach projektu „Wspólna praca się opłaca”. Lista wniosków po ocenie formalnej znajduje się poniżej.

 

Nabór formularzy

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony był w terminie: od 31.05.2012 do 08.06.2012.

Projekt

Projekt „Wspólna praca się opłaca” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
Okres realizacji projektu: 1 luty 2012 roku  – 31 marzec 2014 roku.
Cel projektu

Celem projektu jest utworzenie spółdzielni socjalnej „Dębowy Las” na terenie Gminy Żmudź przez 6 osób fizycznych, (min. 3 kobiety), zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców Gminy Żmudź poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego, finansowego oraz pomostowego

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

1. Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe:

 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania – 4 godz. na osobę,
 • warsztaty grupowe „ Komunikacja społeczna a umiejętności interpersonalne”- 40 godz.
 • indywidualne wsparcie doradcze przedszkoleniowe – 2 godz. na osobę,
 • szkolenie grupowe „Zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomi społecznej ” – 80 godz.,
 • szkolenie wyjazdowe z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej
 • grupowe doradztwo poszkoleniowe m. in. pomoc w opracowaniu „Wniosku o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej” – 4 godz. po 10 spotkań.
 • indywidualne wsparcie doradcze poszkoleniowe, zakres tematyczny usług doradczych uzależniony od indywidualnych potrzeb uczestników/czek – 6 godz. na osobę

2. Wsparcie finansowe–środki finansowe na założenie spółdzielni socjalnej:

 • dotacja inwestycyjna w wysokości do 20 000 zł/osobę dla 6 uczestniczek/ów projektu (członków spółdzielni socjalnej).

3. Wsparcie pomostowe:

Specjalistyczne usługi szkoleniowo-doradcze udzielane przez 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności spółdzielni socjalnej

 • doradztwo specjalistyczne (24 godz./osobę)– indywidualne konsultacje tematyczne oraz pomoc ad hoc,
 • szkolenia specjalistyczne branżowe dla 6 członków spół. socjalnej podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie z diagnozą potrzeb

4.Wsparcie finansowe

 • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1350 zł/mies. wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności dla 6 uczestniczek/ów projekt ( 1 nowo powstała spółdzielnia socjalna),
 • przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 1250zł/mies. wypłacane przez kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
  dla 6uczestniczek/ów projektu.

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 6 osób (w tym min. 3 kobiet) z terenu Gminy Żmudź zainteresowanych rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej, z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Grupę docelową stanowią osoby niezatrudnione wskazane w art. 4 ust1 o spółdzielniach socjalnych posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Głównie preferowane będą osoby niepełnosprawne i osoby do 24 roku życia

Kontakt

Biuro Projektu mieści się w Chełmie, ul. Niepodległości 1, pok. 46; nr tel. 82 563 24 29

Lokalne Biuro Obsługi Projektu mieści się w Urzędzie Gminy Żmudź, Żmudź 2, 22-114 Żmudź, tel. 82 568 01 82