Drukuj Drukuj

Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim

10 mar 2014


Informujemy, że  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt: „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim”, który umożliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego (tj. powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, M. Chełm, M. Zamość, tomaszowskiego i zamojskiego) otrzymanie środków finansowych na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

 


21.04.2015 r.

Lista rankingowa oraz podstawowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko-zamojskim”

Poniżej zamieszczamy listę rankingową oraz podstawową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko-zamojskim”.

 


16.04.2015 r.

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych z dnia 15 kwietnia 2015 r. projektu „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko-zamojskim”

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów/kandydatek, których Formularze Rekrutacyjne przeszły pozytywnie ocenę formalną w ramach projektu „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko-zamojskim”.

http://www.eslubelskie.pl/strona,wyniki-oceny-formalnej-formularzy-rekrutacyjnych-z-16-kwietnia-2015-r


15.04.2015 r.

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych z dnia 15 kwietnia 2015 r. projektu „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko-zamojskim”

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów/kandydatek, których Formularze Rekrutacyjne przeszły pozytywnie ocenę formalną w ramach projektu „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko-zamojskim”.

http://www.eslubelskie.pl/strona,wyniki-oceny-formalnej-formularzy-rekrutacyjnych-z-dnia-15-kwietnia-20


28.03.2015

Ogłoszenie o dodatkowym naborze Formularzy Rekrutacyjnych dla osób fizycznych do projektu „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko-zamojskim”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 marca 2015 r. zamieszczamy obowiązujące dokumenty dotyczące dodatkowej rekrutacji siedmiu osób fizycznych do projektu „Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko-zamojskim”:

 • Regulamin rekrutacji uczestników,
 • Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych,
 • Kartę Oceny Formalnej Formularzy Rekrutacyjnych.

Dokumenty do pobrania na stronach internetowych:

Dokumenty będą przyjmowane od dnia 18 marca 2015 r. do dnia 16 kwietnia 2015 r. w godzinach 8.00 – 16.00 w Biurach Obsługi Projektu:

 • OWES Chełm, ul. Pl. Niepodległości 1, pok. 47, 22-100 Chełm, tel. 82 563 24 29
 • OWES Zamość, ul. Partyzantów 3, pok. 38, 22-400 Zamość, tel. 84 627 11 91

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji uczestników.

Formularze Rekrutacyjne złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

 


22.04.2014

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów/kandydatek, których Formularze Rekrutacyjne przeszły pozytywnie ocenę formalną w ramach projektu „Wsparcie inicjatyw tworzenia PES w subregionie chełmsko-zamojskim”.

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych z dnia 18 kwietnia 2014 r.


18.04.2014

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów/kandydatek, których Formularze Rekrutacyjne przeszły pozytywnie ocenę formalną w ramach projektu „Wsparcie inicjatyw tworzenia PES w subregionie chełmsko-zamojskim”.

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych z dnia 18 kwietnia 2014 r.


17.04.2014

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów/kandydatek, których Formularze Rekrutacyjne przeszły pozytywnie ocenę formalną w ramach projektu „Wsparcie inicjatyw tworzenia PES w subregionie chełmsko-zamojskim”.

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych z dnia 17 kwietnia 2014 r.


16.04.2014

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów/kandydatek, których Formularze Rekrutacyjne przeszły pozytywnie ocenę formalną w ramach projektu „Wsparcie inicjatyw tworzenia PES w subregionie chełmsko-zamojskim”.

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych z dnia 16 kwietnia 2014 r.


Opis projektu

Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim”, który umożliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego (tj. powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, M. Chełm, M. Zamość, tomaszowskiego i zamojskiego) otrzymanie środków finansowych na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.


Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój spółdzielczości socjalnej w subregionie chełmsko-zamojskim poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe dla 48 osób na temat zakładania spółdzielni socjalnych i udzielenie 42 osobom bezrobotnym dotacji na założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz wsparcia pomostowego do 31 maja 2015 roku. 


Okres realizacji projektu:

do 31 maja 2015 roku. 


Oferta

Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe

  • doradztwo indywidualne (2 godz./osobę) – zdiagnozowanie przez doradcę zawodowego zakresu pomocy, jakiej należy udzielić poszczególnym uczestnikom/uczestniczkom projektu, w tym zdiagnozowanie ich potrzeb szkoleniowych i doradczych, opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
  • szkolenia grupowe „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” (40 godz./grupę) z zakresu m.in. przygotowania teoretycznego i praktycznego do zakładania i prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej, m. in.: aspekty prawne i administracyjne, formułowanie strategii działania spółdzielni socjalnej, księgowość, marketing i promocja, biznesplan,
  • doradztwo grupowe (42 godz./grupę) z zakresu m.in. budowania struktury organizacyjnej, zarządzania spółdzielnią, pomocy w opracowaniu wniosku, biznesplanu, statutu i dokumentów do KRS,
  • 42 szkolenia indywidualne w tym zawodowe potrzebne do pracy w spółdzielni socjalnej zgodnie z diagnozą przeprowadzaną na doradztwie indywidualnym.

Wsparcie finansowe – środki finansowe na założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej: 

  • 24 uczestników/uczestniczek projektu (w tym 12 kobiet), którzy uczestniczyli we wsparciu doradczo-szkoleniowym  uzyska wsparcie finansowe w wysokości max. 20 000 zł na założenie spółdzielni socjalnej oraz 18 uczestników/uczestniczek projektu (w tym 9 kobiet), którzy uczestniczyli we wsparciu doradczo-szkoleniowym  uzyska wsparcie finansowe w wysokości max. 20 000 zł na zatrudnienie w założonej spółdzielni socjalnej.

Wsparcie pomostowe

  • Objecie 42 uczestników/uczestniczek podstawowym wsparciem pomostowym w kwocie 1000 zł/miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego;
  • Objęcie 42 uczestników/uczestniczek przedłużonym wsparciem pomostowym w kwocie 800 zł/miesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dzielenie wsparcia pomostowego;

Specjalistyczne usługi doradcze udzielane przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie specjalistycznych usług doradczo – szkoleniowych. Indywidualne i grupowe doradztwo specjalistyczne (konsultacje tematyczne, jaki i pomoc ad hoc) udzielane przez doradców (opiekunów).

PODSTAWOWE WSPARCIE DORADCZO-SZKOLENIOWE (szkolenia i doradztwo) zaplanowane są na okres od marca do maja 2014 r. Wypłata środków finansowych planowana jest na maj-czerwiec 2014 roku.

Dokumenty rekrutacyjne pojawią się w momencie zaakceptowania ww. dokumentacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (Instytucję Pośredniczącą II stopnia).


Uczestnicy projektu:

  • 42 osoby fizyczne (w tym 21 kobiet) które w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w formie spółdzielni socjalnej, które nie posiadały wpisu do EDG/KRS/CEIDG, nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
  • 6 osób prawnych zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w formie spółdzielni socjalnej, deklarujących zatrudnienie w każdej założonej spółdzielni min. 6 osób  wymienionych w  ustawie o spółdzielczości socjalnej,

Preferowane będą osoby w wieku 15-30 lat (14 osób w tym 8 kobiet).


Kontakt

Biuro Projektu:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Zamościu
ul. Partyzantów 3, pok. 27, 22-400 Zamość
tel. 84 627 18 32
fax. 84 627 01 17
e-mail: zamosc@fundacja.lublin.pl
www.fundacja.lublin.pl

Biura obsługi projektu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
w Zamościu

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny  Filia w Zamościu
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
tel. 84 627 18 32
fax. 84 627 01 17
e-mail: zamosc@fundacja.lublin.pl
www.eslubelskie.pl

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)w Chełmie

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Chełmie
pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel. 82 563 24 29
fax. 82 563 24 36
e-mail: chełm@fundacja.lublin.pl
www.wowes.pl


Wymagane dokumenty