UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO znak sprawy FRL/14/2016/CDM

08 Gru 2016


 

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY                          Lublin, dnia 08 grudnia 2016 roku

  1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

znak sprawy FRL/14/2016/CDM

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie z dniem 08 grudnia 2016 roku unieważnienie postępowania FRL/14/2016/CDM w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do kategorii C, C+E” w ramach projektu „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania wykrytą na etapie oceny ofert. Niezgodność powyższa jest istotna, gdyż dotyczy niespójności opisu przedmiotu zamówienia. Brak przejrzystości w zakresie zgodności opisu przedmiotu zamówienia z pozostałą treścią zapytania ofertowego mógłby spowodować błędne przyjęcie ceny bądź błędne wskazanie zakresu oferowanych usług, a w konsekwencji mógłby stanowić podstawę do nieprawidłowego rozstrzygnięcia postępowania.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą e-mail.

Skorygowane zapytanie zostanie powtórnie opublikowane na stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny: www.fundacja.lublin.pl oraz w bazie konkurencyjności EFS.


print
\"><\/a><\/u><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

\n

UNIEWA\u017bNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO <\/strong><\/p>\n

znak sprawy\u00a0FRL\/14\/2016\/CDM<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie z dniem 08 grudnia 2016 roku uniewa\u017cnienie post\u0119powania<\/a>\u00a0FRL\/14\/2016\/CDM w celu wy\u0142onienia wykonawcy na organizacj\u0119 i\u00a0przeprowadzenie szkolenia zawodowego \u201ePrawo jazdy kategorii C z kwalifikacj\u0105 wst\u0119pn\u0105 przy\u015bpieszon\u0105 do kategorii C, C+E\u201d w ramach projektu \u201eCzas dla m\u0142odych \u2013 program aktywizacji zawodowej os\u00f3b m\u0142odych\u201d w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b priorytetowa I, Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m\u0142odych wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego.<\/p>\n

W toku post\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania wykryt\u0105 na etapie oceny ofert. Niezgodno\u015b\u0107 powy\u017csza jest istotna, gdy\u017c dotyczy niesp\u00f3jno\u015bci opisu przedmiotu zam\u00f3wienia. Brak przejrzysto\u015bci w zakresie zgodno\u015bci opisu przedmiotu zam\u00f3wienia z pozosta\u0142\u0105 tre\u015bci\u0105 zapytania ofertowego m\u00f3g\u0142by spowodowa\u0107 b\u0142\u0119dne przyj\u0119cie ceny b\u0105d\u017a b\u0142\u0119dne wskazanie zakresu oferowanych us\u0142ug, a w konsekwencji m\u00f3g\u0142by stanowi\u0107 podstaw\u0119 do nieprawid\u0142owego rozstrzygni\u0119cia post\u0119powania.<\/p>\n

Wykonawcy, kt\u00f3rzy z\u0142o\u017cyli odpowied\u017a na w\/w zapytanie ofertowe zostan\u0105 poinformowani o\u00a0uniewa\u017cnieniu drog\u0105 e-mail.<\/p>\n

Skorygowane zapytanie zostanie powt\u00f3rnie opublikowane na\u00a0stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny: www.fundacja.lublin.pl oraz w bazie konkurencyjno\u015bci EFS.<\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });