Drukuj Drukuj

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO znak sprawy FRL/14/2016/CDM

08 gru 2016


 

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY                          Lublin, dnia 08 grudnia 2016 roku

  1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

znak sprawy FRL/14/2016/CDM

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie z dniem 08 grudnia 2016 roku unieważnienie postępowania FRL/14/2016/CDM w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną do kategorii C, C+E” w ramach projektu „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania wykrytą na etapie oceny ofert. Niezgodność powyższa jest istotna, gdyż dotyczy niespójności opisu przedmiotu zamówienia. Brak przejrzystości w zakresie zgodności opisu przedmiotu zamówienia z pozostałą treścią zapytania ofertowego mógłby spowodować błędne przyjęcie ceny bądź błędne wskazanie zakresu oferowanych usług, a w konsekwencji mógłby stanowić podstawę do nieprawidłowego rozstrzygnięcia postępowania.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą e-mail.

Skorygowane zapytanie zostanie powtórnie opublikowane na stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny: www.fundacja.lublin.pl oraz w bazie konkurencyjności EFS.