Drukuj Drukuj

Szansa na biznes

01 sie 2013


 

Opis projektu

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

 

26.11.2014

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szansa na biznes”.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (26.11.2014r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wparcia pomostowego w ramach projektu „Szansa na biznes”.

Zarekomendowano do otrzymania wsparcia 24 wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

W dniu 24.11.2014r. Instytucja Wdrażająca, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zatwierdził protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków, która odbyła się w dniu 18 listopada 2014r.

Zgodnie z § 9, ust 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, decyzja Komisji zatwierdzona przez Instytucję Wdrażającą jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

Lista rankingowa 18.11.2014 r.

 

10.11.2014

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szansa na biznes” (w załącznikach).

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (10.11.2014r.) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szansa na biznes”.

Zarekomendowano do otrzymania wsparcia 24 wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Zgodnie z § 9, ust 6, pkt. 15-19 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Uczestniczkom Projektu przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie Wniosku w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania wyników oceny, tj. do dnia 18 listopada 2014 roku do właściwego biura projektu.

Ponadto informujemy, iż protokół z posiedzenia Komisji, uwzględniający również wyniki powtórnej oceny Wniosków (jeśli dotyczy), zostanie przekazany do Instytucji Wdrażającej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie celem akceptacji, który zatwierdza protokół lub podejmuje decyzję o nie udzieleniu wsparcia. W terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Instytucję Wdrażającą, zostanie Pani poinformowana o decyzji –stosowna informacja dostępna będzie na stronie internetowej (www.fundacja.lublin.pl) oraz w biurach projektu.


05.11.2014

Wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szansa na biznes”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.11.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Formalnej Wniosków o przyznanie przedłużonego wparcia pomostowego.

Wnioski, które przeszły ocenę formalną zostały przekazane na ocenę merytoryczną do Komisji Oceny Wniosków w dniu 4 listopada 2014 roku.


 

23.10.2014 

Zmiany w Regulaminach w ramach projektu „Szansa na biznes”!

W dniu dzisiejszym zamieszczamy do wiadomości Beneficjentek pomocy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia  w projekcie oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia) tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Zmiany dotyczą zapisów dot. przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego.

W związku z powyższym aktualizacji uległ również wzór Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.


 

23.10.2014 

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szansa na biznes” 

UWAGA: DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZESTNICZEK PROJEKTU „SZANSA NA BIZNES”!!!– REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!!! 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 listopada 2014 roku przyjmujemy Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szansa na biznes”.

Beneficjentki pomocy – Uczestniczki projektu, będą mogły składać wnioski w Biurze Projektu w Chełmie i w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Lublinie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przypominamy, iż Wnioski o przyznanie przedłużonego wparcia pomostowego należy złożyć zgodnie z § 9 Regulaminu przyznawania środków finansowych, który określa szczegółowe zasady i warunki udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego.

Pliki do pobrania – wniosek (po zmianie) i załączniki, dostępne są w Biurze Projektu w Chełmie i Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Lublinie oraz na naszej stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl


12.05.2014 r.

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szansa na biznes” (w załącznikach).

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (12.05.2014r.) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szansa na biznes”.

W przypadku wniosków o przyznanie środków finansowych u 8 dokonano obniżenia wnioskowanej kwoty, natomiast 11 wniosków nie zostało zarekomendowanych do otrzymania dofinansowania. Zarekomendowano do otrzymania wsparcia finansowego 19 wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

W przypadku wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego u 1 z nich dokonano obniżenia wnioskowanej kwoty. Zarekomendowano do otrzymania wsparcia 24 wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Zgodnie z § 4, ust. 6, pkt. 15-20  oraz § 8, ust 8, pkt. 15-19 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Uczestniczkom Projektu przysługuje prawo złożenia wniosków o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie środków finansowych oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania wyników oceny, tj. do dnia 16 maja 2014 roku do właściwego biura projektu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości ostateczna lista osób, które otrzymają środki finansowe oraz podstawowe wsparcie pomostowe, zostanie opublikowana po okresie odwoławczym oraz po zatwierdzeniu protokołu ostatecznego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Wstępna lista wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Wstępna lista wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego


30.04.2014 r.

Wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szansa na biznes”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.04.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Formalnej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Plik z wynikami oceny do pobrania tutaj.

Wnioski, które przeszły ocenę formalną zostały przekazane na ocenę merytoryczną do Komisji Oceny Wniosków w dniu 8 maja 2014 roku. Osoby, których wnioski zawierają braki/uchybienia formalne mogą skorzystać z procedury odwoławczej do 7 maja 2014 roku.


30.04.2014

Wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Szansa na biznes”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.04.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Formalnej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Plik z wynikami oceny do pobrania tutaj.

Wnioski, które przeszły ocenę formalną zostały przekazane na ocenę merytoryczną do Komisji Oceny Wniosków w dniu 8 maja 2014 roku. Osoby, których wnioski zawierają braki/uchybienia formalne mogą skorzystać z procedury odwoławczej do 7 maja 2014 roku.


17.04.2014

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości  w projekcie „Szansa na biznes”

W dniu dzisiejszym zamieszczamy do wiadomości Uczestniczek projektu Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia) tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Do pobrania:

  • Regulamin przyznawania środków
  • zał.1-wniosek_srodki_finansowe
  • zał.2-wniosek_wsparcie_pomost_podst
  • zał.3-wniosek_wsparcie_pomost_przedłuż
  • zał.4-umowa_na_usługi_szkoleniowo-doradcze
  • zał.5-umowa_na_wsparcie_finansowe
  • zał.6-umowa_na_wsparcie_pomostowe
  • zał.7-wzór biznesplanu
  • zał.8-harmonogram_rzeczowo-finansowy
  • zał.9-karta_oceny_formalnej
  • zał.10-karta_oceny_merytor-środki finans
  • zał.11-karta_oceny_merytor-wsp_pomost_podst
  • zał.12-karta_oceny_merytor-wsp_pomost_przedluz
  • zał.13-osw_o_nie-skorzyst_z_pom_de_minimis
  • zał.14-osw_o_kwalifikowalnosci_VAT
  • zał.15-formularz_inf-de_minimis
  • zał.16-osw_o_niekorzystaniu_ze_srodkow_PFRON
  • zał.17-osw_o_zgodzie małzonka
  • zał.18-Regulamin Komisji Oceny Wniosków
  • załącznik – ośw o ochronie danych osob
  • załącznik_-_ośw_o_ochronie_danych_osob

16.04.2014

Nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szansa na biznes”

UWAGA: DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZESTNICZEK PROJEKTU „SZANSA NA BIZNES” – REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2014 roku przyjmujemy Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szansa na biznes”. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w Biurze Projektu w Chełmie oraz w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Lublinie, czynnych w godzinach od 8.00 do 16.00.

Uczestniczka Projektu składa 2 egzemplarze Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz 2 egzemplarze Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Uczestniczka Projektu zobowiązana jest złożyć 2 egzemplarze Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem odpowiedniego biura projektu oraz dopiskiem Wniosek w ramach projektu „Szansa na biznes” – środki finansowe, a także 2 egzemplarze Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem odpowiedniego biura projektu oraz dopiskiem Wniosek w ramach projektu „Szansa na biznes” – wsparcie pomostowe podstawowe.

Wymagania wobec wniosków:

  • wniosek jest wypełniony w formie elektronicznej w języku polskim za pomocą komputera,
  • oryginał wniosku powinien być wypełniony w formie elektronicznej, wydrukowany, a następnie podpisany przez Wnioskodawczynię oraz parafowany i numerowany kolejno na każdej zapisanej stronie (niebieskim kolorem długopisu),
  • zszyty w jedną całość (np. wpięty w skoroszyt),
  • wszystkie wymagane pola powinny być wypełnione,
  • nie powinien zawierać kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne),

W przypadku Uczestniczek Projektu, które wnioskują jednocześnie o jednorazową dotację inwestycyjną oraz o podstawowe wsparcie pomostowe załączniki od 1) do  6) do Wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe –  nie są wymagane.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez ponumerowanie i parafowanie wszystkich stron dokumentu oraz umieszczenie klauzuli na pierwszej stronie kompletu dokumentów „za zgodność z oryginałem od strony …do strony….”, wraz z własnoręcznym podpisem Uczestniczki Projektu oraz aktualną datą.

Pliki do pobrania dostępne będą na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl lub w Biurze Projektu w Chełmie i Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Lublinie


17.02.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zamieszczamy listy rankingowe osób ubiegających się o udział w projekcie „Szansa na biznes” (listy dostępne są również w Biurze Projektu w Chełmie oraz Lokalnym Biurze Obsługi Projektu w Lublinie).

Wszystkie osoby z list otrzymają pisma z informacją o decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie na listę rezerwową otrzymają pismo wraz z uzasadnieniem oraz uzyskanym wynikiem punktowym. Do pism dołączone zostaną kserokopie Kart oceny Formularza Rekrutacyjnego potwierdzone za zgodność z oryginałem (bez danych Członków Komisji Rekrutacyjnej).

Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.


17.02.2014

Informujemy, że nabór Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Szansa na biznes” został zakończony w dniu 14.02.2014!


 

17.02.12014

Wyniki oceny formalnej z dnia 14.02.2014 roku Formularzy Rekrutacyjnych, które wpłynęły do projektu „Szansa na biznes” w terminie od 4 do 14 lutego 2014 roku

W dniu dzisiejszym zamieszczamy poniżej listę z wynikami oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych, które wpłynęły do projektu „Szansa na biznes”  do Biura Projektu w Chełmie w terminie od 4 do 14 lutego 2014 roku

Do Lokalnego Biura Obsługi Projektu w Lublinie w ww. terminie nie wpłynął żaden Formularz.


04.02.2014 

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Szansa na biznes”

Przedłużony termin rekrutacji do projektu „Szansa na biznes” do 14 lutego 2014 roku!

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje o przedłużeniu naboru Formularzy Rekrutacyjnych Kandydatek do udziału w projekcie „Szansa na biznes” do dnia 14 lutego 2014 roku do godz. 12.00 (na podstawie §5 ust. 25 Regulaminu Rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie),

Dokumenty będą przyjmowane do 14 lutego 2014 roku do godz. 12.00
– w Biurze Projektu w Chełmie: pl. Niepodległości 1, pok. 39 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00
– w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu Lublinie: ul. Lubartowska 74 A, I piętro, pok. 112 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w REGULAMINIE REKRUTACJI I UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

W szczególności zapraszamy kobiety z orzeczonym stopniem niepełnosprawności posiadające status osoby bezrobotnej oraz osoby zamieszkałe na terenach miejskich z terenu objętego projektem (zgodnie z §4 Kryteria dostępu, Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie).
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na dole tej zakładki


28.01.2014

Wyniki oceny formalnej z dnia 27.01.2014 roku Formularzy Rekrutacyjnych, które wpłynęły do projektu „Szansa na biznes” w terminie od 23 grudnia 2013 roku do 24 stycznia 2014 roku

W dniu dzisiejszym zamieszczamy poniżej listy z wynikami oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych, które wpłynęły do projektu „Szansa na biznes”  do Biura Projektu w Chełmie i Lokalnego Biura Obsługi Projektu w Lublinie w terminie od 23 grudnia 2013 roku do 24 stycznia 2014 roku


23.12.2013

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Szansa na biznes”

Przedłużony termin rekrutacji do projektu „Szansa na biznes” do 24 stycznia 2014 roku!

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje o przedłużeniu naboru Formularzy Rekrutacyjnych Kandydatek do udziału w projekcie „Szansa na biznes” do dnia 24 stycznia 2014 roku do godz. 12.00 (na podstawie §5 ust. 25 Regulaminu Rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie),

Dokumenty będą przyjmowane do 24 stycznia 2014 roku do godz. 12.00

– w Biurze Projektu w Chełmie: pl. Niepodległości 1, pok. 39 w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, środy w godzinach od 12.00 do 16.00 oraz w piątki w godzinach od 8.00 do 16.00 (za wyjątkiem 24.01.2014 – do godz. 12.00)
– w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu Lublinie: ul. Lubartowska 74 A, I piętro, pok. 112 od poniedziałku do środy oraz w piątki (w dni robocze, z wyjątkiem czwartków) w godzinach od 8.00 do 12.00

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w REGULAMINIE REKRUTACJI I UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na dole tej zakładki


23.12.2013

Wyniki oceny formalnej z dnia 23.12.2013 roku Formularzy Rekrutacyjnych, które wpłynęły do projektu „Szansa na biznes” w terminie od 26 listopada do 20 grudnia 2013 roku

W dniu dzisiejszym zamieszczamy poniżej listy z wynikami oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych, które wpłynęły do projektu „Szansa na biznes”  do Biura Projektu w Chełmie i Lokalnego Biura Obsługi Projektu w Lublinie w terminie od 26 listopada do 20 grudnia 2013 roku


 

06.12.2013

Zmiany do Regulaminu Rekrutacji i Udzielania Wsparcia w projekcie „Szansa na Biznes”

Fundacja  Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniu 6 grudnia 2013 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zatwierdził zmiany do Regulaminu Rekrutacji i Udzielania Wsparcia w projekcie.

Zmiany dotyczą rozszerzenia grupy docelowej o kobiety posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, które chciałaby ubiegać się o udział w projekcie.

Zmiany te dotyczą:

– „REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE” w § 4 pkt 2 c) i w § 5 pkt 14 a,

– „FORMULARZA REKRUTACYJNEGO” – Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji
i udzielania wsparcia, w CZĘŚCI II, w pkt 2 oraz w CZĘŚCI V, w załączniku nr 4 i 4 a,

– „KARTY OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO” – Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia, w pkt 10 i 20.

Aktualny Regulamin Rekrutacji i Udzielania Wsparcia oraz Formularz Rekrutacyjny i Kartę oceny Formularza Rekrutacyjnego można pobrać poniżej.


26.11.2013

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Szansa na biznes”

Przedłużony termin rekrutacji do projektu „Szansa na biznes” do 20 grudnia 2013 roku!

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje o przedłużeniu naboru Formularzy Rekrutacyjnych Kandydatek do udziału w projekcie „Szansa na biznes” do dnia 20 grudnia 2013 roku do godz. 12.00 (na podstawie §5 ust. 25 Regulaminu Rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie),

Dokumenty będą przyjmowane do 20 grudnia 2013 roku do godz. 12.00

– w Biurze Projektu w Chełmie: pl. Niepodległości 1, pok. 39 w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00, środy w godzinach od 12.00 do 16.00 oraz w piątki w godzinach od 8.00 do 16.00 (za wyjątkiem 20.12.2013 – do godz. 12.00)

– w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu Lublinie: ul. Lubartowska 74 A, I piętro, pok. 112 od poniedziałku do środy oraz w piątki (w dni robocze, z wyjątkiem czwartków) w godzinach od 8.00 do 12.00

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w REGULAMINIE REKRUTACJI I UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na dole tej zakładki


Wyniki oceny formalnej z dnia 25.11.2013 roku Formularzy Rekrutacyjnych, które wpłynęły do projektu „Szansa na biznes” w terminie od 23 października do 22 listopada 2013 roku

W dniu dzisiejszym zamieszczamy poniżej listy z wynikami oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych, które wpłynęły do rojektu „Szansa na biznes”  do Biura Projektu w Chełmie i Lokalnego Biura Obsługi Projektu w Lublinie w terminie od 23 października do 22 listopada 2013 roku


08.10.2013

Ogłoszenie o naborze Formularzy Rekrutacyjnych  do projektu „Szansa na biznes”
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do składania Formularzy Rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Szansa na biznes”. Dokumenty będą przyjmowane od 23 października 2013 roku do 22 listopada 2013 roku

– w Biurze Projektu w Chełmie: pl. Niepodległości 1, pok. 39
w poniedziałki i środy (w dni robocze) w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w piątki w godzinach od 8.00 do 12.00.
– w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu Lublinie: ul. Lubartowska 74 A, I piętro, pok. 112
od poniedziałku do środy oraz w piątki (w dni robocze, z wyjątkiem czwartków) w godzinach od 8.00 do 12.00.
Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w REGULAMINIE REKRUTACJI I UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE.

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.


 

Cel projektu

 

Stymulowanie i rozwój samozatrudnienia wśród bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo kobiet niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarze pow. włodawskiego, hrubieszowskiego, chełmskiego ziemskiego, lubartowskiego oraz opolskiego  poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego 40 osobom, z których 24 otrzyma bezzwrotną dotację i podstawowe wsparcie pomostowe od 1 sierpnia 2013 roku do 31 maja 2015 roku.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

01.08.2013 r. – 31.05.2015 r.

 

 


 

Oferta

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:


Podstawowe wsparcie doradczo – szkoleniowe:

 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania – 2 godz. na osobę,
 • indywidualne wsparcie doradcze przedszkoleniowe – 2 godz. na osobę,
 • cykliczne szkolenia grupowe w formie kursu:
  • „Jak założyć własną firmę?” – 42 godz. na grupę (7 dni)
  • „Jak prowadzić własną firmę?” – 42 godz. na grupę (7 dni)
  • indywidualne wsparcie doradcze podstawowe m. in. pomoc w opracowaniu wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z załącznikami i biznes planu oraz wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – 10 godz. na osobę.


Wsparcie finansowe – środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

 • dotacja inwestycyjna w wysokości do 30 000 zł/osobę dla 24 uczestniczek projektu.

Wsparcie pomostowe udzielane w formie:

 • Indywidualne doradztwo specjalistyczne – indywidualne konsultacje z zakresu rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego udzielane przez 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 26 godziny na osobę.


Wsparcie finansowe

 • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł/miesiąc wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 24 uczestniczek projektu,
 • przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł/miesiąc wypłacane przez kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 20 uczestniczek projektu.


Zapewniamy dodatkowo:

 • materiały szkoleniowe (podręczniki, długopis, notatnik, teczka, pendrive),
 • wyżywienie podczas szkoleń,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia grupowe,
 • ubezpieczenie grupowe uczestniczek szkoleń,
 • zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi dla 40 uczestniczek szkoleń grupowych.

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

Projekt skierowany jest do 40 kobiet niepełnosprawnych (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) zamieszkałych na terenie pow. włodawskiego, hrubieszowskiego, chełmskiego ziemskiego, lubartowskiego oraz opolskiego  zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Projekt obejmuje wsparciem w szczególności:
kobiety wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.

 

 


 

Kontakt

 

Biuro Projektu w Chełmie: pl. Niepodległości 1, pok. 39
tel. 82 563 24 29, 82 560 20 20

Lokalne Biuro Obsługi Projektu w Lublinie: ul. Lubartowska 74A, I p., pok. 112
tel. 81 710 19 24, 81 710 19 00