Społecznie odpowiedzialni – nowa jakość usług świadczonych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny

02 Cze 2014


 

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w zakresie CSR poprzez wdrożenie strategii CSR do 15.II.2014 roku.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie efektywności pracy 35 mentee poprzez wdrożenie procesu mentoringu do 15.II.2015 roku
  • Wzrost wiedzy kadry zarządzającej FRL odnośnie kompetencji pracowników w zakresie CSR poprzez ocenę pracowników i opracowanie programu szkoleń do 15.II.2015 roku.
  • Wzrost wiedzy z zakresu racjonalnego i ekologicznego użytkowania materiałów i urządzeń biurowych przez 89 pracowników FRL poprzez wdrożenie Zbioru zasad do II.2015 roku.
  • Współpraca Fundacji z minimum 5 klientami spełniającymi zasady określone w EKOkarcie do II.2015 roku.
  • Propagowanie idei CSR w otoczeniu społecznym przez FRL poprzez narzędzia informacyjno-promocyjne do 15.II. 2015 roku.

Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie zorganizowanym przez PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 


Okres realizacji projektu:

01.06.2014 r. – 28.02.2015 r. 


Oferta

  • Opracowanie i wdrożenie strategii CSR w Fundacji (czerwiec 2014 – luty 2015 rok)
  • Opracowanie i wdrożenie EKOkarty określającej rekomendowane przez Fundację zasady w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, które powinny spełniać firmy i organizacje współpracujące z Fundacją (lipiec 2014 – luty 2015 rok)
  • Opracowanie i wdrożenie zbioru zasad dotyczących racjonalnego wykorzystywania/użytkowania materiałów i urządzeń biurowych (lipiec 2014 – luty 2015 rok)
  • Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników Fundacji w zakresie CSR, skutkujące opracowaniem programu szkoleń CSR dla Fundacji (lipiec 2014 – luty 2015 rok)
  • Organizacja wewnętrznego mentoringu i objęcie procesem 35 pracowników Fundacji (lipiec 2014 – luty 2015 rok)
  • Budowanie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach akcji promocyjno-informacyjnej (czerwiec 2014 – luty 2015 rok)

W wyniku realizacji projektu działania CSR na stałe wpiszą się w działalność Fundacji oraz zostaną podporządkowane celom rozwojowym firmy. Fundacja odniesie następujące korzyści: 

  • Zwiększenie efektywności pracy 35 mentee poprzez wdrożenie i udział w procesie mentoringu.
  • Wyższa jakość świadczonych usług przez pracowników Fundacji.
  • Większa wiedza kadry zarządzającej FRL odnośnie kompetencji pracowników w zakresie CSR.
  • Wyższa wiedza 89 pracowników FRL z zakresu racjonalnego i ekologicznego użytkowania materiałów i urządzeń biurowych.
  • Rozpoczęcie współpracy z minimum 5 klientami spełniającymi zasady określone w EKOkarcie.
  • Wzrost wiedzy otoczenia społecznego FRL w zakresie CSR


Uczestnicy projektu:

Pracownicy oraz otoczenie społeczne Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.


Kontakt

Biuro projektu w Lublinie: ul. Lubartowska 74 A, I p., pokój 111 tel. 81 710 19 07

e-mail:  

Zachęcamy do śledzenia informacji o działaniach projektowych na stronie 
www.fundacja.lublin.pl oraz naszym profilu na fb.

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami.
Rekrutacja kandydatów do projektu planowana jest w okresie luty – marzec 2015 r.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu zostaną udostępnione kandydatom niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i udostępnione 10 dni roboczych przed rozpoczęciem procesu rekrutacji w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej:  www.fundacja.lublin.pl

 

 


print
\"><\/a><\/span> <\/b><\/p>\n

Zach\u0119camy do \u015bledzenia informacji o dzia\u0142aniach projektowych na stronie 
www.fundacja.lublin.pl<\/a> oraz naszym profilu na fb.<\/p>\n

www.programszwajcarski.gov.pl<\/a><\/p>\n

www.swiss-contribution.admin.ch\/poland<\/a><\/p>\n

Projekt wsp\u00f3\u0142finansowany przez Szwajcari\u0119 
w ramach szwajcarskiego programu wsp\u00f3\u0142pracy z nowymi krajami cz\u0142onkowskimi Unii Europejskiej<\/p>\n<\/p>\n


\n

<\/i> Wymagane dokumenty<\/p>\n

Osoby zainteresowane udzia\u0142em w projekcie powinny z\u0142o\u017cy\u0107 wype\u0142niony Formularz Zg\u0142oszeniowy wraz z wymaganymi za\u0142\u0105cznikami.
Rekrutacja kandydat\u00f3w do projektu planowana jest w okresie luty – marzec 2015 r.<\/b><\/p>\n

Dokumenty rekrutacyjne do projektu zostan\u0105 udost\u0119pnione kandydatom niezw\u0142ocznie po ich zatwierdzeniu przez Wojew\u00f3dzki Urz\u0105d Pracy w Lublinie i udost\u0119pnione 10 dni roboczych przed rozpocz\u0119ciem procesu rekrutacji w terminie podanym w og\u0142oszeniu o naborze.
Informacja o rozpocz\u0119ciu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej:  
www.fundacja.lublin.pl<\/a><\/p>\n<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });