Drukuj Drukuj

Spółdzielnia – socjalna sprawdzonym przepisem na pracę

27 maj 2014


Opis projektu

PROJEKT „Spółdzielnia – socjalna sprawdzonym przepisem na pracę”
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej


Cel projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie lubelskim poprzez przygotowanie minimum 10 osób prawnych do utworzenia spółdzielni socjalnych oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu subregionu puławskiego w minimum 6 spółdzielniach socjalnych do 30.06.2015 r. 


Okres realizacji projektu:

01.05.2014 – 30.06.2015


Oferta

1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe: 

  • 300 godzin doradztwa indywidualnego dla 50 osób fizycznych (6 godz/osobę), (w tym minimum 150 godzin dla kobiet) – zdiagnozowanie przez doradcę zawodowego zakresu pomocy, jakiej należy udzielić poszczególnym uczestnikom/uczestniczkom Projektu, w tym analiza potrzeb i oczekiwań doradczo-szkoleniowych, opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
  • 240 godzin szkolenia grupowego dla 50 osób fizycznych oraz 10 osób prawnych
  • (6 grup x 40 godzin) „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” –  przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podjęcia i prowadzenia spółdzielni socjalnej, m.in. aspekty prawne i administracyjne, formułowanie strategii działania spółdzielni socjalnej, księgowość, marketing i promocja, biznesplan.
  • 252 godzin doradztwa grupowego dla 50 osób fizycznych oraz 10 osób prawnych
  • (6 grup x 7 spotkań x 6 godzin) z zakresu m.in. budowania struktury organizacyjnej, zarządzania spółdzielnią, umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem i relacjami.
  • 50 szkoleń indywidualnych zawodowych po jednym dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu (osób fizycznych), potrzebne do pracy
  • w spółdzielni socjalnej, zgodnie z diagnozą przeprowadzoną na doradztwie indywidualnym.
  • 720 godzin wsparcia doradczo opiekuńczego dla 6 grup inicjatywnych (średnio po 120 godz) z zakresu budowy struktury organizacyjnej, zarządzania spółdzielnią socjalną, pomocy w opracowaniu wniosku, biznesplanu, statutu i dokumentów do KRS.

 

2.  Wsparcie finansowe – środki finansowe na założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej: 

  • 40 uczestników,  którzy uczestniczyli we wsparciu doradczo-szkoleniowym i założą spółdzielnię socjalną lub zostaną zatrudnieni w spółdzielni socjalnej, utworzonej przez minimum 2 osoby prawne, uzyska wsparcie finansowe w wysokości max. 20 000 zł na osobę(członka spółdzielni) i max. 200 000 zł na spółdzielnię.

3. Wsparcie pomostowe:

  • 40 uczestników projektu otrzyma podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1430 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy od podpisania umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego.
  • Specjalistyczne usługi doradcze udzielane przez 6 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie specjalistycznych usług doradczo – szkoleniowych. Indywidualne i grupowe doradztwo specjalistyczne (konsultacje tematyczne, jaki i pomoc ad hoc) udzielane przez doradców – opiekunów.

Dodatkowo Uczestniczkom/Uczestnikom zapewniamy:

  1. Materiały szkoleniowe ( teczka, notes, długopis),
  2. Wyżywienie podczas szkoleń,
  3. Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi w trakcie szkoleń,
  4. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia. 


Uczestnicy projektu:

50 osób fizycznych ( w tym 25 kobiet i 15 osób w wieku 18-30 lat), posiadających status osoby bezrobotnej, zamieszkałych na terenie subregionu puławskiego, zainteresowanych założeniem/zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej, które nie miały wpisu do CEIDG/KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

10 osób prawnych , o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych (organizacje pozarządowe, w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne), które posiadają siedzibę, oddział, filię lub inną wyodrębnioną jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu puławskiego, zainteresowanych utworzeniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnej. 

 


Kontakt

Biuro Projektu                                                             

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Lubartowie 

ul. Słowackiego 14, I piętro, 21-100

Lubartów, tel. 81 463 82 50

e-mail: lubartow@fundacja.lublin.pl

www.fundacja.lublin.pl

Biuro Obsługi Projektu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

ul. Słowackiego 14, I piętro, 21-100

Lubartów, tel. 81 463 82 50

e-mail: lubartow@fundacja.lublin.pl

www.eslubelskie.pl


Wymagane dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne do projektu zostaną udostępnione niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.