Drukuj Drukuj

Samozatrudnienie pomysłem na siebie

02 sty 2013


 

Opis projektu

 

Projekt „Samozatrudnienie pomysłem na siebie”

 

 

Aktualności dotyczące realizacji Projektu. 

19.02.2014 r.

W dniu dzisiejszym (19.02.2014 r.) zamieszczamy, zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, listy z wynikami oceny merytorycznej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Samozatrudnienie pomysłem na siebie”.

Jednocześnie informujemy, że z racji powstałych oszczędności w projekcie, zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie o wyrażenie zgody na przesunięcie zaoszczędzonych środków na przedłużone wsparcie pomostowe. Ponieważ uzyskaliśmy na to zgodę, wsparcie pomostowe przedłużone otrzyma 17 uczestników/uczestniczek projektu.

Osoby, które uzyskały przedłużone wsparcie pomostowe zostaną powiadomione e-mailem o terminie podpisania aneksu do umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Wyniki do pobrania

29.01.2014 r.

Wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
w ramach projektu „Samozatrudnienie pomysłem na siebie”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (29.01.2014 r.) zamieszczamy listy z wynikami oceny formalnej wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Plik z wynikami oceny znajduje się w załączniku poniżej.

Wszystkie osoby, które złożyły w wyznaczonym terminie wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powiadomione zostaną e-mailem o wyniku oceny formalnej.

Wnioski, które przeszły ocenę formalną zostały przekazane do KOW w celu przeprowadzenia oceny merytorycznej. Wyniki oceny merytorycznej opublikowane zostaną po ich zatwierdzeniu przez WUP w Lublinie w terminie do 19 lutego 2014 r.

 

Wyniki oceny formalnej do pobrania


 

30.12.2013 r.

Przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu „Samozatrudnienie pomysłem na siebie”

Uprzejmie informujemy, że Beneficjenci pomocy (Uczestnicy/Uczestniczki projektu „Samozatrudnienie pomysłem na siebie”) Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami będą mogli składać w Biurze Projektu w Lublinie oraz w Biurach lokalnych w Kraśniku i Łukowie w terminie od 14 stycznia 2014 r. od godziny 8.00 do 20 stycznia 2014 r. do godziny 16.00.

Biura projektu będą czynne w tym okresie (od wtorku do piątku oraz w poniedziałek) w godzinach 8.00-16.00.


 

14.08.2013 r.

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Samozatrudnienie pomysłem na siebie”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (14.08.2013 r.) zamieszczamy ostateczne listy z wynikami oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Pliki z wynikami oceny znajdują się w załącznikach poniżej.
Informujemy, że przed podpisaniem umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego trzeba zarejestrować działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że dzień rozpoczęcia działalności musi być tożsamy z dniem rejestracji firmy.

załączniki, które należy dostarczyć w dniu podpisania umowy:

1)            kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczestnika, wpisu do CEIDG lub innego właściwego rejestru,
2)            kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczestnika, nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy,
3)            kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA) / KRUS.

Osoby, które uzyskały wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, otrzymają korespondencję e-mailem ze szczegółowymi informacjami dot. podpisania umowy.

Pliki do pobrania:
Środki finansowe
Wsparcie pomostowe


16.07.2013


Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Samozatrudnienie pomysłem na siebie” (w załącznikach).

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (16.07.2013r.) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Samozatrudnienie pomysłem na siebie”.

W przypadku wniosków o przyznanie środków finansowych u 6 dokonano obniżenia wnioskowanej kwoty, natomiast 5 wniosków nie zostało zarekomendowanych do otrzymania dofinansowania. Zarekomendowano do otrzymania wsparcia finansowego 42 wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

W przypadku wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego u żadnego z nich nie dokonano obniżenia wnioskowanej kwoty, natomiast 1 wniosek nie został zarekomendowany do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego. Zarekomendowano do otrzymania wsparcia 42 wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości ostateczna lista osób, które otrzymają środki finansowe oraz podstawowe wsparcie pomostowe, zostanie opublikowana po okresie odwoławczym oraz po zatwierdzeniu protokołu ostatecznego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
Wszystkie osoby proszone są o zgłaszanie się do jednego z biur projektu (Lublin, Kraśnik, Łuków) zgodnie z miejscem realizacji dotychczasowych usług doradczo-szkoleniowych, w celu odbioru pism z informacją o decyzji Komisji Rekrutacyjnej wraz z kopiami kart oceny merytorycznej.

Terminy odbioru pism w poszczególnych biurach projektu:
– Lublin: w dniach od 17 do 19 lipca 2013r. w godzinach 8-16
– Łuków: w dniach od 18 do 19 lipca 2013r. w godzinach 8-16
– Kraśnik: w dniach od 18 do 19 lipca 2013r. w godzinach 8-16
Ostateczny termin odbioru pism upływa dnia 19.07.2013r.

Pliki do pobrania:
Środki finansowe
Wsparcie pomostowe

 


20.06.2013


Wzory wypełnionych załączników do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
W celu ułatwienia Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu prawidłowego przygotowania Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zamieszczamy wzory wypełnienia niektórych załączników:

Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej Uczestnicy/Uczestniczki Projektu otrzymają na zakończenie ostatniego spotkania z doradcą.


20.06.2013

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Samozatrudnienie pomysłem na siebie”
W dniu dzisiejszym (20.06.2013 r.) zamieszczamy Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.
Beneficjenci pomocy (Uczestnicy/Uczestniczki Projektu) Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będą mogli składać w Biurze Projektu w Lublinie oraz w Biurach lokalnych w Kraśniku i Łukowie w terminie  od 1 lipca 2013 r. od godziny 8.00 do 4 lipca 2013 r. do godziny 16.00.
Biura projektu będą czynne w tym okresie (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 8.00-16.00.

  Załączniki do pobrania

23.04.2013 r.


Wyniki oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Samozatrudnienie pomysłem na siebie”
Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (23.04.2013 r.) zamieszczamy wyniki oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu Samozatrudnienie pomysłem na siebie”. Plik z wynikami oceny znajduje się w załączniku na dole strony.
Wszystkie osoby otrzymają pisma z informacją o decyzji Komisji Rekrutacyjnej wraz z kopiami kart oceny merytorycznej (pisma będą rozsyłane pocztą).
Osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych.
Lista osób, które zostały zakwalifikowane do projektu.


16.04.2013 r.

Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Samozatrudnienie pomysłem na siebie”, cz. 2
Poniżej zamieszczamy uzupełniające wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Samozatrudnienie pomysłem na siebie”, dotyczące formularzy, które w dniu 03.04.2013 roku pozostawały w trakcie oceny formalnej. Plik z wynikami oceny znajduje się w załączniku na dole strony.
Wyniki oceny formalnej do pobrania cz2


11.04.2013 r.

Komunikat dotyczący oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Samozatrudnienie pomysłem na siebie”
Uprzejmie informujemy, że w związku z przedłużającym się procesem oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych oraz dużą ilością złożonych formularzy, wyniki oceny merytorycznej opublikowane zostaną do dnia 23 kwietnia 2013 r.


 03.04.2013 

Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Samozatrudnienie pomysłem na siebie”
Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (03.04.2013 r.) zamieszczamy wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Samozatrudnienie pomysłem na siebie”. Plik z wynikami oceny znajduje się w załączniku na dole strony.
Osoby, których Formularze Rekrutacyjne zostały odrzucone na etapie ocenie formalnej, otrzymają informację na piśmie o przyczynach odrzucenia (pisma będą rozsyłane pocztą).
Wyniki oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych opublikowane zostaną w dniu 16 kwietnia 2013 r.
Wyniki oceny formalnej do pobrania


12.03.2013 r.


REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7.03.2013 r. o godz. 1600 zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń do uczestnictwa w projekcie „Samozatrudnienie pomysłem na siebie”. Do biura projektu wpłynęło 427 formularzy rekrutacyjnych.
Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i udzielania wsparcia” formularze rekrutacyjne są aktualnie oceniane pod względem formalnym. Kandydaci, których formularze rekrutacyjne zawierają uchybienia formalne podlegające możliwości uzupełnienia lub poprawy, powiadomieni zostaną o tym fakcie listem poleconym. Uprzejmie prosimy o niezwłoczne odbieranie korespondencji w celu sprawnego przeprowadzenia oceny formalnej. Planowany termin opublikowania wyników formalnych na witrynie internetowej projektu: 03.04.2013 r.
Formularze poprawne pod względem formalnym poddane zostaną ocenie merytorycznej. Planowany termin opublikowania wyników oceny merytorycznej:


16.04.2013 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (11.02.2013r.) zamieszczamy obowiązujące dokumenty: Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia, Formularz rekrutacyjny, Kartę oceny formalnej oraz Kartę oceny merytorycznej. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „Wymagane dokumenty”.
Rekrutacja do projektu odbędzie się w okresie od 25 lutego 2013r. od godziny 8.00 do 7 marca 2013r. do godziny 16.00 (z wyłączeniem 2-3 marca 2013r.).
Biura projektu są czynne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00.
Kompletny Formularz Rekrutacyjny, tj. Formularz Rekrutacyjny z Załącznikami należy osobiście dostarczyć w odpowiednio oznakowanej i zamkniętej kopercie do jednego z biur projektu (w Lublinie, Łukowie lub Kraśniku).
Dopuszczalne jest wysłanie Formularza Rekrutacyjnego pocztą (listem poleconym) lub przesyłką kurierską na adres biura Projektu (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Lubartowska 74A, I piętro, 20-094 Lublin), przy czym o dacie złożenia Formularza decyduje data dostarczenia przesyłki do biura Projektu.


 

Cel projektu

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu Województwa Lubelskiego poprzez udzielenie 66 osobom wsparcia doradczo-szkoleniowego, z czego minimum 40 osób otrzyma wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie Województwa Lubelskiego.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

01.01.2013 r. – 31.08.2014 r.

 

 


 

Oferta

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
Wsparcie doradczo–szkoleniowe, które udzielone zostanie 66 osobom (w tym 40 kobietom):

  • indywidualne doradztwo zawodowe – 2 godz. na osobę,
  • szkolenie nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 56 godz. (8 dni),
  • indywidualne doradztwo poszkoleniowe nt. opracowania biznes planu – 4 godz. na osobę.

Wsparcie finansowe i doradcze:

 • dotacja inwestycyjna w wysokości do 30 000 zł dla 40 uczestniczek/ów projektu (w tym 24 kobiet),
 • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 550 zł/mies. wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 40 uczestniczek/ów projektu,
 • indywidualne doradztwo specjalistyczne – 7 godz. na osobę dla 40 uczestniczek/ów projektu,
 • przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 500 zł/mies. wypłacane przez 6 miesięcy od 7 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej dla 15 uczestniczek/ów projektu.
 • Zapewniamy:
  • materiały szkoleniowe (podręczniki, długopis, teczka, notatnik, pen drive),
  • wyżywienie podczas szkolenia,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem dla 7 kobiet wychowujących dzieci.

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) z terenu Województwa Lubelskiego, zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
W ramach projektu 66 osób (w tym 40 kobiet) otrzyma wsparcie doradczo-szkoleniowe, z czego minimum 40 osób (w tym 24 kobiety) otrzyma wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do udziału w projekcie preferowane będą:
kobiety, w tym wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka,
osoby do 24 roku życia,
osoby w wieku 50-64 lata.

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu, w tym również osoby będące wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych, prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów ( w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) lub osoby będące członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo – pożyczkowych/ banków spółdzielczych/ oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkowstwa w spółdzielni.

 

 


 

Kontakt

 

Biuro projektu w Lublinie: ul. Lubartowska 74 A, I p., pokój 108 tel. 81 710 19 10
Lokalne biuro projektu w Kraśniku: ul. Lubelska 58 A, II p. tel. 81 825 16 16
Lokalne biuro projektu w Łukowie: ul. Międzyrzecka 72 C, pok.5 tel. 25 797 20 75