Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA RL/9/SALA/OWES/2018

13 lip 2018


Znak sprawy: FRL/9/SALA/OWES/2018

 

Zamość, dnia 13.07.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/9/SALA/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu

ul. Żołnierzy I AWP 35

22-135 Białopole

80 0 80

Rozstrzygnięcie_FRL_9_SALA_OWES_2018