Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR FRL/1/SALA/OWES/2018

20 lut 2018


Znak sprawy: FRL/1/SALA/OWES/2018

Zamość, dnia 20.02.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/SALA/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni Nr 68a, Jacnia 68a, 22-442 Adamów 80,00 20,00 100,00

 

Rozstrzygnięcie postepowania FRL_1_SALA_OWES_2018