Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/8/SALA/OWES/2018

13 lip 2018


 

Zamość, dnia 13.07.2018 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/8/SALA/OWES/2018 nie wpłynęła żadna oferta.

Rozstrzygnięcie_FRL_8_SALA_OWES_2018