Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/7/W2WA/OWES/2019  

07 maj 2019


Znak sprawy: FRL/7/W2WA/OWES/2019

 

Zamość, dnia 07.05.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/7/W2WA/OWES/2019 nie wpłynęła żadna oferta.

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_7_W2WA_OWES_2019