Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA – FRL/19/CAT/OWES/2019   

31 maj 2019


Znak sprawy: FRL/19/CAT/OWES/2019

 

Zamość, dnia 31.05.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/19/CAT/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Spółdzielnia Socjalna „AGRONOMÓWKA”

Rudnik 69A

22-330 Rudnik

80 0 80

 

Rozstrzygnięcie_FRL_19_CAT_OWES_2019