Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/15/CAT/OWES/2019  

29 mar 2019


Znak sprawy: FRL/15/CAT/OWES/2019

Zamość, dnia 29.03.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/15/CAT/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 PIZZA ROMANO Roman Rossa

ul. Wschodnia 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

80 0 80