Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/1/W2WA/OWES/2018

23 lut 2018


Znak sprawy: FRL/1/W2WA/OWES/2018

Zamość, dnia 23.02.2018 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/W2WA/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Magdalena Chlebna-Kuba  Dinotour, Bałtów 15, 27-423 Bałtów

 

80,00 20,00 100,00