Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

24 cze 2022


 na podstawie zapytania ofertowego nr FRL/MF/2/2022/SZI

Znak sprawy: FRL/35/22

Lublin, dnia 24.06.2022 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Moja firma” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0047/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania nr FRL/MF2/2022/SZI do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę do:

przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia indywidualnego z zakresu przygotowania biznesplanu dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 864 godziny (108 osób x 8 godzin/osoba)

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1.  Meritum Tomasz Łukaszuk  ul. Wschodnia 42/5,  22-170 Rejowiec Fabryczny 100,00

Rozstrzygnięcie MF trenerzy indywidualni