Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

22 cze 2022


 na podstawie zapytania ofertowego nr FRL/PUS3/2/2022/SZI

Znak sprawy: FRL/34/22

Lublin, dnia 22.06.2022 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Pracuję u siebie 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0048/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania nr FRL/PUS3/2/2022/SZI do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę do:

przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia indywidualnego z zakresu przygotowania biznesplanu dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 864 godziny (108 osób x 8 godzin/osoba) w 2 modułach: I moduł – 480 godzin (60 osób x 8 godz.), II moduł – 384 godzin (48 osób x 8 godz.)

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Centrum Kształcenia Proeuropejskiego Policealne Studium Z.A.I.H. Iwona Żebrowska ul. Zana 14, 20-601 Lublin 100,00

PUS3 Rozstrzygnięcie postepowania szkol. indywidualne.doc