Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 2/SPOT/KAT/OWES/2017

11 lis 2017


Znak sprawy: 2/SPOT/KAT/OWES/2017

Zamość, dnia 21.11.2017 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania 2/SPOT/KAT/OWES/2017 do realizacji zamówienia wybrano:

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni, Jacnia 68 A, 22-442 Adamów 80,00 0,00 80,00