Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 1/KOMP/OWES/2018

05 kwi 2018


Znak sprawy: 1/KOMP/OWES/2018

Zamość, dnia 05.04.2018 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania 1/KOMP/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Pomarex Andrzej Pomarański

ul. Nadbystrzycka 11

20-618 Lublin

80,00 20,00 100,00