Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie: I/OUT/2020

18 sie 2020


Znak sprawy: I/OUT/2020          Lublin, dnia 18 sierpnia 2020 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Rozstrzygnięcie 18.08.2020

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania I/OUT/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego 60 Uczestników/Uczestniczek Projektu

Lp.

Wykonawca

Liczba uzyskanych punktów

1.

Iwona Jędrzejczyk, zam. Lublin

100