Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku

08 kwi 2021


 Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na usługę przygotowania i dostarczenia wyżywienia (obiadu oraz serwisu kawowego) w Projekcie pt. „OUTPLACEMENT – to się opłaca”.

                               Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o Rozeznanie rynku określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” . Postępowanie ma na celu wyłonienie wykonawcy usługi po weryfikacji założonych w dokumentacji projektowej cen i odniesieniu ich do stawek rynkowych obowiązujących w danych obszarze wsparcia, a także określeniu czy wydatek planowany jest w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

 1. Zamawiający: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
 2. Józefa |Franczaka „Lalka” 43

                                               20-325 Lublin

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie obiadu, tj. dwudaniowego ciepłego posiłku  i serwisu na przerwę kawową, na terenie miasta Lublin,  dla uczestników projektu „OUTPLACEMENT – to się opłaca” realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Założenia związane z realizacją usługi cateringowej:

Zamawiający informuje, że usługa cateringowa obejmuje przygotowanie i dostarczenie posiłków (zupa +  II danie oraz serwis kawowy) w ilości ogółem 960 posiłków (doradztwo zawodowe dla 60 osób w grupach do 10 os. i szkolenia dla 30 os. w grupach 10 osobowych);

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia w/w ilości.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • W skład cateringu wchodzą:
 1. a) ciepły posiłek (obiad dwudaniowy), powinien składać się z: zupy min. 400 ml, porcji mięsa lub ryby
  o gramaturze nie mniejszej niż 160 g, dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) o gramaturze nie

 

mniejszej niż 200 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 150 g.

Dostawca/wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki wegetariańskie, w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez uczestników/uczestniczki szkoleń. Posiłek wegetariański powinien się składać
z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 400 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 150 g. Ciepły posiłek powinien być wyporcjowany dla każdego uczestnika i podany na ciepło w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami.

 1. b) przerwa kawowa: przygotowana przed zajęciami, powinna zawierać: *kawę, *herbatę, *0,5 litra wody mineralnej gazowanej i 0,5 litra wody niegazowanej dla każdej osoby, *cukier, *cytrynę, *śmietankę/mleko do kawy, *paluszki solone *ciastka suche 10 gram / bułka słodka/pączek/inne ciasto dla każdej osoby, *termosy z gorącą wodą, *kubeczki do napojów gorących, *kubeczki do napojów zimnych, *mieszadełka, *talerzyki jednorazowe.
 • dostawca/wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność do spożycia dostarczonego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.
 • w cenie usługi zawiera się koszt transportu, naczyń oraz odbiór zużytych naczyń po zakończeniu każdego dnia szkolenia.
 •  
 1. Miejsce i termin dostawy:
  1. Miejsce: Lublin, dokładny adres zostanie podany przed terminem realizacji usługi.
  2. Termin wykonania zamówienia:
 • 19 kwiecień – 19 sierpnia 2021 r. w godz. 10.30-11.00 serwis kawowy, 12.30-13.00 obiad w dni powszednie oraz weekendy. Harmonogram dostaw posiłków dla każdej grupy będzie ustalany każdorazowo z Zamawiającym.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, podyktowane prawidłową i terminową realizacją projektu bądź na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć).
 • O wszelkich ewentualnych zmianach Wykonawca będzie informowany na bieżąco.

 

 1. Szczegółowe wymagania wobec Wykonawcy (Oferenta):
 • Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług cateringowych tj. do przygotowania, dostarczenia i podania cateringu dla Uczestników Projektu w miejscu i terminie zgodnym z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego.
 • Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego, w formie pisemnej, o problemach w realizacji usług, w szczególności o zaprzestaniu ich realizacji.
 • Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności tj. nie przekazywania osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę handlową, dotyczącą szczegółów niniejszej umowy.
 • Wykonawca odpowiada za usuwanie i utylizację odpadków i śmieci.
 • Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia.
 • Wykonawca przystępując do postępowania na usługi cateringowe oświadcza, że przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. wykonawca spełni zapisy klauzul społecznych, określonych w art. 29 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (warunek obligatoryjny) – w zakresie realizacji zamówienia zostanie zatrudniona 1 osoba z grupy osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia tj.
 • bezrobotna w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 lub

 • młodociana, w rozumieniu Kodeksu pracy, w celu przygotowania zawodowego,

 

 • niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależniona od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • uzależniona od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • chora psychicznie,
 • zwalniana z zakładów karnych,
 • uchodźcą realizującym indywidualny program integracji.

 

 1. g) Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:
 • zatrudniania co najmniej 1 osoby z grupy osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym postępowaniu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy,
 • Wykonawca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego w odniesieniu do stosowania klauzuli społecznej.
 • W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej).
 • W przypadku gdy w wyniku kontroli spełniania kryterium Wykonawca nie udowodni faktu jego spełniania, Zamawiający może uznać to za naruszenie zapisów umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz skutkować odpowiedzialnością Wykonawcy za w/w naruszenia postanowień zawartej umowy na podstawie odpowiednich zastrzeżeń umownych

 

 1. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

–  55321000-6 – Usługa przygotowania posiłków,

–  55320000-9 – Usługa podawania posiłków,

–  55520000-1 – Usługa dostarczenia posiłków.

 

 1. Zamawiający zobowiązuje się do:
  1. telefonicznego informowania dostawcy/wykonawcy o dokładnej ilości obiadów każdego dnia szkolenia, co najmniej 3 godziny przed planowanym ich dostarczeniem.
  2. Rozliczenia usługi po przedłożeniu rachunku lub faktury VAT za etapy realizacji zamówienia, po pisemnym potwierdzeniu odbioru posiłków przez uczestników projektu,
  3. Udzielania zamówienia na część przedstawionej oferty,
  4. Nieudzielania zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Kryteria oceny przy wyborze oferty:

 

 • WAGA PUNKTOWA 95(K1)- Cena jednostkowa [brutto PLN] za catering podczas przerwy kawowej i obiadu (wraz z dowozem) na 1 uczestnika projektu.

Punkty za kryterium ,,cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

[(cena oferty najniższej)/(cena oferty badanej)] x 90 = ilość punktów

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca rozliczany będzie na podstawie rzeczywistej ilości wydanych porcji.

 • WAGA PUNKTOWA 5 (K2) – Urozmaicenie zaproponowanego munu (w trosce o zabezpieczenie wysokiej jakości usług cateringowych dla uczestników projektu). Zamawiający może przyznać od 0 do 5pkt.

Maksymalna liczba punktów: K1 + K2 = 100 punktów

Oferty zostaną sklasyfikowane według malejącej liczby punktów. Zostanie wybrana oferta z najwyższą liczbą punktów.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powtórzenia rozeznania rynku w przypadku ofert niespełniających warunków formalnych lub przekraczających planowany budżet projektu.
 3. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający może negocjować obniżenie pierwotnej ceny przez Oferentów,
 4. Nie złożenie pełnej oferty ze wszystkimi załącznikami spowoduje odrzucenie oferty,
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrana ofertę oraz do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny,
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 • nie spełnienia klauzul społecznych, tj. zatrudnienia osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy lub odmowy wglądu w dokumentację pracowniczą,
 • nie spełniania wymogów realizacji zamówienia określonych umową i obowiązującymi przepisami
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć (na załączonym formularzu wraz z pozostałymi załącznikami i proponowanym menu) w Sekretariacie Zamawiającego:  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ul. Józefa Franczaka „Lalki” 43, 20-325 Lublin lub drogą elektroniczną na e-mail: i.pawlik@fundacja.lublin.pl do dnia 14.04.2021 r. do godz. 9:00.

 1. Osobą uprawioną do bezpośredniego kontaktu:

Irmina Pawlik tel. 502 450 537, e-mail: i.pawlik@fundacja.lublin.pl

 1. Wykaz załączników:
  1. Formularz oferty cenowej,
  2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
  3. Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych.

 

FRL Rozeznanie rynku