Projekty


Projekt „Moja Firma”

Szanowni Państwo! Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości  realizuje projekt „Moja Firma”. Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.08.2023 r. Projekt skierowany jest do 108 osób, 60 osób w ramach I naboru oraz 48 w ramach II […]


Posted in Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Pracuję u siebie 3 – rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pracuję u siebie 3 – rozpoczęcie działalności gospodarczej Sprawdź, czy  możesz otrzymać wsparcie? 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, RPO Lubelskiego  – skorzystaj ze wsparcia. Cel: Projekt ma na celu zaktywizowanie zawodowe 108 mieszkańców województwa lubelskiego (w tym 55 kobiet) poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej,  poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego indywidualnego  i grupowego., udzielenie wsparcia pomostowego i […]


Posted in Aktu, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pracuję u siebie II” – II nabór.

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pracuję u siebie II” – II nabór. Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (10.06.2020 r.) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pracuję u siebie II” po posiedzeniu […]


Posted in Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

„Outplacement – to się opłaca” – oferta dla osób tracących pracę

„Outplacement – to się opłaca” – oferta dla osób tracących pracę Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca  projekt „Outplacement – to się opłaca” zaprasza osoby zagrożone zwolnieniem i zwolnione z zakładów pracy objętych procesami restrukturyzacyjnymi z przyczyn niedotyczących pracownika z terenu gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, […]


Posted in Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „Outplacement – to się opłaca” RPLU.10.04.00-06-0022/18 informacja o rozpoczęciu projektu

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel Projektu Celem projektu jest przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia poprzez zwiększenie dostępu do zatrudnienia lub jego kontynuacji dla 60 osób zagrożonych […]


Posted in Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „Pracuję u siebie II”

25.09.2020 r. Wyniki ostatecznej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuję u siebie II” – III nabór. Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (25.09.2020 r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Pracuję u siebie II” (III nabór). Osoby, […]


Posted in Aktu, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt: EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies

Tytuł projektu: EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies (projekt stanowi kontynuację działań zainicjowanych w ramach projektu EmpInno – S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions wdrażanego w okresie od maja 2016 roku do kwietnia 2019 roku) Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla […]


Posted in Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „Aktywni na co dzień”

Projekt „Aktywni na co dzień”  RPLU.11.012.00-06-0133/17-00 Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie   Cel Projektu Celem projektu jest wzrost poziomu reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej u 85 uczestników z niepełnosprawnościami (w tym: z zaburzeniami psychicznymi, stopniem lekkim i umiarkowanym niepełnosprawności) tj. […]


Posted in Aktu, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”

Operacja uzyskała wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działania „Współpraca”. Cel operacji: Opracowanie i wdrożenie kompleksowego nowego modelu uprawy, zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym i produkcją za pomocą nowego systemu oraz modelu przetwórstwa w wyniku, którego powstaną dwa końcowe nowe produkty, które zostaną wprowadzone na rynek […]


Posted in Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment

Projekt „Podwyższenie standardów  e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego”

  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny  w partnerstwie z Gminą Parczew, Gminą Biała Podlaska, Gminą Kłoczew, Gminą Ułęż, Gminą Garbów, Gminą Piszczac i Gminą Tarnogród realizuje projekt pn. „Podwyższenie standardów  e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego” w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.02.01.00-06-0035/16-00. Głównym […]


Posted in Aktu, Projekty, Projekty realizowane

|

Leave a comment