Drukuj Drukuj

Projekt „Twój lepszy start”

09 lut 2017


EFS_3_znaki_kolorProjekt „Twój lepszy start” RPLU.09.01.00-06-0077/15 realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 150 osób w wieku 30 lat i więcej , zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez udział w programie aktywizacji zawodowej obejmującej poradnictwo zawodowe, IPD, szkolenia zawodowe, staże oraz pośrednictwo pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym, w tym osoby bezrobotne i rolnicy i/lub ich domownicy zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne zamierzający odejść z rolnictwa, w tym w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby w wieku powyżej 50 lat, osoby długotrwale bezrobotne.

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy – wsparcie skierowane będzie do osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zakres oferowanego wsparcia:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe, w tym opracowanie IPD (3 spotkania x 2 h)
 1. Grupowe doradztwo zawodowe (24 h)
 2. Szkolenia prowadzące do nabycie, podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (po 2 grupy każde szkolenie):
  • Kelner-barman z egzaminem zewnętrznym (200 godz.)- 1 grupa /szkolenie zakończone
  • Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym (200 godz.) – 3 grupy /szkolenia zakończone
  • Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej z uprawieniami do montażu instalacji solarnych z egzaminem czeladniczym (208 godz.) – 2 grupy//szkolenie 1 grupy zakończone
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami SEP z egzaminem zewnętrznym (180 godz.) – 2 grupy /szkolenie 1 grupy zakończone
  • Prawo jazdy kat. C z kwalifikacja wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C (190 godz.) – 1 grupa/ rekrutacja trwa
  • Cukiernik z egzaminem czeladniczym (180 godz.) – 1 grupa/ szkolenie w trakcie  realizacji
 3. Staże zawodowe (3 miesiące)
 4. Pośrednictwo pracy (150 osób x 2h)
 5. Bon na zasiedlenie (dla 3 osób) – do 5 000 zł

Zapewniamy:

 • profesjonalne szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż
 • catering podczas szkoleń.

Łączna wartość projektu – 1 998 003,60 zł, w tym dofinansowanie 1 898 103,42 zł.

Szczegółowych informacji udzielają:

Biuro Projektu

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel. 81 710 19 00 wew. 2, 516 283 452

e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

 

Lokalny Ośrodek Szkoleniowy w Chełmie

Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

tel. 82 563 24 29

e-mail: chelm@fundacja.lublin.pl

 

Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Łukowie

ul. Międzyrzecka 72 C, pok. 5

tel. 25 797 20 75

e-mail: lukow@fundacja.lublin.pl

ZAPRASZAMY!!!

Regulamin TWÓJ LEPSZY START _aktualizacja 2017

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_Twój lepszy start