Projekt „Szansa dla młodych”

15 Mar 2017


Projekt „Szansa dla młodych”  –   POWR.01.02.01-06-0128/16

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 108 osób młodych w wieku 18-29 lat  z terenu powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, m.Chełm, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego, m.Zamość pozostających bez zatrudnienia, nie kształcących się i nie uczestniczących w kształceniu (tzw. młodzież NEET) poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację edukacyjno-zawodową.

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2017 roku do 30 kwietnia  2018 roku.

Uczestnicy Projektu

Osoby w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu zamieszkałe na terenie wskazanych powiatów województwa lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym.

Do Projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby bierne zawodowo, długotrwale bezrobotne, w wieku 18-24 lata i z niepełnosprawnością.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy NEET, tj. łącznie spełniające następujące warunki:

a) nie pracują (niezarejestrowane osoby bezrobotne lub bierne zawodowo),

b) nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym)

c) nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach umożliwiających uzyskanie/uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy) – weryfikacja udziału w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu.

Oferta

W ramach Projektu oferujemy bezpłatnie:

I. Zindywidualizowanie wsparcia oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej uczestników projektu, w tym :

a) poradnictwo psychologiczno–zawodowe

b) poradnictwo zawodowe

II. Wsparcie szkoleniowe umożliwiające zdobywanie nowych kwalifikacji i kompetencji.

Zamość

 1. Operator koparko–ładowarki z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie – 202 godz.
 2. Magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT – 220 godz.
 3. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera – 104 godz.

Chełm

 1. Operator koparko–ładowarki z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie – 202 godz.
 2. Fryzjer z egzaminem czeladniczym – 250 godz.
 3. Obsługa sekretariatu – 70 godz.

Tomaszów Lubelski

 1. Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym – 200 godz.
 2. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym – 200 godz.
 3. Księgowość z elementami kadr i płac – 120 godz.

III.  Pośrednictwo pracy

IV. Staże zawodowe (4 miesiące)

Planowane efekty

Uzyskanie zatrudnienia po opuszczeniu programu przez minimum 1 osobę z niepełnosprawnością, minimum 4 osoby długotrwale bezrobotne, minimum 24 osoby o niskich kwalifikacjach oraz przez minimum 19 osób, które nie należą do żadnej z tych grup.

Wartość Projektu

Łączna wartość projektu – 1 057 625,47 zł, w tym:

 1. a) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 004 744,19 zł
 2. b) wkład własny Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – 52 881,28 zł

 

Kontakt

Biuro Projektu:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Filia w Zamościu

Pereca 2 pok.9, 22-400 Zamość (budynek Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej),

tel. 84 627 18 32, 84 627 11 91

e-mail: l

 

Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Chełmie

Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Chełmie

Pl. Niepodległości 1, pok. 46.,

22-200 Chełm,

tel. 82 563 24 29

e-mail:

 

Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Tomaszowie Lubelskim

Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Tomaszowie Lubelskim

Lwowska 80, pok. 2,

22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 84 664 10 27

e-mail:

 

Regulamin rekrutacji

załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Staze/
Doradztwo/
Szkolenia/

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego


print
.p\">.p<\/a>l<\/p>\n

 <\/p>\n

Lokalny O\u015brodek Doradczo-Szkoleniowy w Che\u0142mie<\/strong><\/p>\n

Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Che\u0142mie<\/p>\n

Pl. Niepodleg\u0142o\u015bci 1, pok. 46.,<\/p>\n

22-200 Che\u0142m,<\/p>\n

tel. 82 563 24 29<\/p>\n

e-mail: <\/u><\/p>\n

 <\/p>\n

Lokalny O\u015brodek Doradczo-Szkoleniowy w Tomaszowie Lubelskim<\/strong><\/p>\n

Filia Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Tomaszowie Lubelskim<\/p>\n

Lwowska 80, pok. 2,<\/p>\n

22-600 Tomasz\u00f3w Lubelski<\/p>\n

tel. 84 664 10 27<\/p>\n

e-mail: <\/u><\/p>\n

 <\/p>\n

Regulamin rekrutacji<\/a><\/p>\n

za\u0142\u0105cznik nr 1 formularz zg\u0142oszeniowy<\/a><\/p>\n

za\u0142\u0105cznik nr 2<\/a><\/p>\n

za\u0142\u0105cznik nr 3<\/a><\/p>\n

za\u0142\u0105cznik nr 4<\/a><\/p>\n

za\u0142\u0105cznik nr 5<\/a><\/p>\n

Staze\/<\/a>
\n
Doradztwo\/<\/a>
\n
Szkolenia\/<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j 2014-2020,<\/p>\n

O\u015b Priorytetowa I Osoby m\u0142ode na rynku pracy,<\/p>\n

Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy<\/p>\n

Poddzia\u0142anie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego<\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });