Drukuj Drukuj

Projekt „S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)

01 cze 2016


Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy wzmocnienia procesu wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) w regionach UE objętych działaniami projektu.
Cele projektu: zapewnienie interesariuszom RIS zasobów, doświadczeń i kompetencji do wdrażania regionalnych strategii innowacji oraz zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; ocena i poprawa procesu wdrażania RIS i planów działania przez dostarczanie informacji zwrotnej i propozycji instytucjom odpowiedzialnym za wdrażanie RIS, poprawę systemu monitorowania i kreowanie instrumentów wsparcia; wzmocnienie współpracy między lokalnymi podmiotami innowacji i przedsiębiorcami, budowanie ich współpracy na poziomie międzynarodowym oraz podniesienie konkurencyjności i innowacyjności interesariuszy RIS.
Okres realizacji projektu: 1.05.2016 rok – 30.04.2019 rok
Inne informacje: w realizację projektu jest zaangażowanych 16 instytucji partnerskich z Niemiec, Danii, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Szwecji. Liderem Konsorcjum jest Gesellschaft für Wirtschaftsund Technologieförderung Rostock mbH z Niemiec. W związku z realizacją projektu będzie także prowadzona współpraca z 29 podmiotami z ww. krajów. Partnerzy projektu i podmioty współpracujące są przedstawicielami: organizacji biznesowych, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, parków naukowo-technologicznych i regionalnych samorządów. W projekcie będą realizowane zadania w ramach następujących pakietów roboczych (WP): WP2 – Usprawnienie zdolności rozpowszechniania RIS przez specjalistów; WP3 – Łączenie i wykorzystanie transnarodowych priorytetów RIS; WP4 – Zidentyfikowanie transnarodowej wiedzy i uczenie się. Działania projektowe będą związane z rozwojem 6 specjalizacji: ICT, Zdrowie, Biotechnologia, Nauki o życiu, Przemysł morski, Żywność, Energia i Materiały.
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, która pełni rolę partnera w projekcie, będzie uczestniczyła w działaniach związanych ze wsparciem rozwoju dwóch specjalizacji: Energia i Żywność. Dodatkowo Fundacja pełni rolę Lidera komponentu Energia w ramach pakietu roboczego WP3 Łączenie i wykorzystanie transnarodowych priorytetów RIS. Partnerem projektu z naszego województwa jest także Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, a Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach jest partnerem współpracującym.

II. Oferta
Działania projektowe obejmą, m.in.:
• Opracowanie narzędzi promowania wiedzy nt. RIS3 przez Specjalistów RIS3 na poziomie lokalnym;
• Organizację spotkań informacyjnych nt. RIS3 dla firm i innych uczestników procesu tworzenia innowacji;
• Ewaluację i testowanie dobrych praktyk;
• Organizację seminariów dot. transferu technologii oraz badań i rozwoju w ramach inteligentnej specjalizacji;
• Organizację spotkań studentów z firmami;
• Organizację szkoleń dla firm z zakresu internacjonalizacji, komercjalizacji produktów i współpracy na poziomie transnarodowym;
• Organizację misji gospodarczych i okrągłych stołów z udziałem przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.
III. Uczestnicy projektu
Przedstawiciele przedsiębiorstw, organizacji biznesowych, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, parków naukowo-technologicznych i samorządów lokalnych.
IV. Kontakt
Małgorzata Gałczyńska – Koordynator projektu, Specjalista RIS3 ds. Energetyki, tel. 516 283 342, 887 200 020, e-mail: m.galczynska@fundacja.lublin.pl
Piotr Kowalewski – Specjalista RIS3 ds. Żywności, 516 283 334, 607 169 066, e-mail: p.kowalewski@fundacja.lublin.pl