Drukuj Drukuj

Projekt pilotażowy „Nawigacja Edukacji”

05 mar 2013


 

Opis projektu

 

Projekt pilotażowy „Nawigacja Edukacji”

 

 


 

Cel projektu

 

Projekt pilotażowy \”Nawigacja edukacji \” jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3.  Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału w kształceniu ustawicznym oraz niwelowanie różnic w dostępie do edukacji 600 osób dorosłych z powiatu chełmskiego do 02.2015 roku.

Ponadto celem pośrednim projektu jest przetestowanie usług doradztwa edukacyjnego.

Nr umowy: 1023/POKL.09.06.03-06-011/12-00

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

1 marca 2013 roku – 28 luty 2015 roku

 

 


 

Oferta

 

W ramach projektu opracowana zostanie:

– STRATEGIA REALIZACJI USŁUG DORADZTWA EDUKACYJNEGO, posiadająca formę strategii pracy z klientem . Będzie opisywała między innymi usługę doradztwa edukacyjnego, sposoby promocji, sposoby dotarcia do odbiorców indywidualnych i grupowych, proces rekrutacji oraz proces monitoringu i opieki nad Uczestnikiem/Uczestniczką projektu na etapie kształcenia.

Strategia powstanie w oparciu o badania zachowań różnych grup osób dorosłych dotyczących kształcenia, określające potrzeby edukacyjne odbiorców z powiatu chełmskiego oraz o dostępną ofertę edukacyjną i potrzeby potencjalnych odbiorców projektu, w zakresie kształcenia.

– BAZA DANYCH O USŁUGACH EDUKACYJNYCH – portal interaktywny z możliwością logowania dla Uczestników/Uczestniczek oraz bazy ogólnodostępnej dla osób zewnętrznych, zawierająca informacje o ofercie edukacyjnej na terenie podregionu chełmsko-zamojskiego, Lubelszczyzny, Polski i zagranicy.

OFERTA:

Doradztwo edukacyjne, prowadzące do zwiększenia motywacji i świadomości własnych potrzeb i oczekiwań, ułatwienia dostępu do informacji w zakresie dostępnej oferty edukacyjnej, dostarczenia profesjonalnego doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniej ścieżki kształcenia w kontekście potrzeb indywidualnych oraz szans istniejących na rynku pracy:

-Wstępne doradztwo edukacyjne usługi indywidualne dla 600 osób

Porada indywidualna składająca się z

a) Pogłębionej analizy sytuacji Uczestników/Uczestniczek (predyspozycji, zainteresowań uzdolnień, kompetencji, kwalifikacji, przebiegu kariery zawodowej itp.)

b) Analizy informacji o usługach, określającej alternatywne/uzupełniające działania edukacyjne

c) Przekazania zindywidualizowanej oferty przygotowanej przez Brokerów Edukacyjnych

– Doradztwo grupowe:

a) Grupowe spotkania Uczestników/Uczestniczek z przedstawicielami usług edukacyjnych

b) Targi edukacyjne

– Pomoc w samodzielnym korzystaniu z zasobów

– Monitoring i opieka na etapie uczestnictwa w kształceniu.

Informacje dodatkowe:

a) Uczestnikom/Uczestniczkom projektu zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek w trakcie porad indywidualnych; certyfikat udziału w projekcie.

b) Usługi doradztwa edukacyjnego świadczone będą przez Brokerów Edukacyjnych.

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

Projekt skierowany jest do 600 osób fizycznych (minimum 350 Kobiet) w wieku 18-64 lata, uczących się, pracujących lub zamieszkałych na terenie pow. chełmskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia oferty edukacyjno-szkoleniowej.

Projekt obejmuje osoby bezrobotne i zatrudnione, w tym w szczególności:

  • 300 os. młodych (18-30 l.) niezatrudnionych, nieuczestniczących w formalnym kształceniu,
  • 60 os. niepełnosprawnych,
  • 60 os. powyżej 50 roku życia.

 

 


 

Kontakt

 

Biuro Projektu

ul. Chutecka 12, pok. 6, 22-107 Sawin

tel. 82 563 24 29

e-mail: a.poterucha-radomska@fundacja.lublin.pl