Drukuj Drukuj

Projekt „Młodzi na start!”

09 mar 2017


 

„Młodzi na start!” POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób młodych w wieku 18-29 lat z województwa lubelskiego pozostających bez pracy, nie kształcących się i nie uczestniczących w kształceniu (tzw. młodzież NEET) poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację edukacyjno-zawodową.

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2018 roku.

Uczestnicy Projektu

Osoby w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego
z wykształceniem minimum gimnazjalnym.

Do Projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby bierne zawodowo, długotrwale bezrobotne, w wieku 18-24 lata i z niepełnosprawnością.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy NEET, tj. łącznie spełniające następujące warunki:

  1. nie pracują (niezarejestrowane osoby bezrobotne lub bierne zawodowo),
  2. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym – rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.
  3. nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Oferta

W ramach Projektu oferujemy bezpłatnie:

  1. Wsparcie aktywizacyjno-doradcze, w tym indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe
  2. Wsparcie szkoleniowe :

1) Spawanie MAG (3 grupy x 140 godzin) – certyfikat UDT dla 36 osób

2) Specjalista ds. kadr i płac (1 grupa x 80 godzin) dla 12 osób

3) Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym (2 grupy x 180 godzin) dla 24 osób

4) Specjalista ds. sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej (1 grupa x 104 godzin) dla 12 osób

5) Specjalista ds. księgowości (1 grupa x 180 godzin) dla 12 osób

6) Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych (2 grupy x 24 h) – certyfikat UDT /dla 24 osób

  1. Staże zawodowe (3 miesiące) dla 96 osób

Planowane efekty

Uzyskanie zatrudnienia po opuszczeniu programu przez minimum 1 osobę z niepełnosprawnością, minimum 5 osób długotrwale bezrobotnych, minimum 24 osoby o niskich kwalifikacjach oraz przez minimum 42 osoby, które nie należą do żadnej z tych. grup.

Wartość Projektu

Łączna wartość projektu – 1 566 259,20 zł, w tym:

  1. dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 320 043,25 zł (84,28%)
  2. dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 167 902,99 zł
  3. wkład własny Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – 78 312,96 zł (5%) 

 Kontakt

Biuro Projektu:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel. 81 710 19 00 wew. 5, 516 283 429

e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

 

Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Łukowie

Międzyrzecka 72 C, pok. 5

tel. 25 797 20 75 e-mail: lukow@fundacja.lublin.pl

 

Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Lubartowie

Słowackiego 14, I piętro

tel. 81 463 82 50/51, e-mail: lubartow@fundacja.lublin.pl

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy Młodzi na start (1)

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Regulamin_projektu_Młodzi_na_start!

 

DORADZTWO SZKOLENIA STAŻE