Drukuj Drukuj

Projekt „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”

03 lip 2018


Operacja uzyskała wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działania „Współpraca”.

Cel operacji: Opracowanie i wdrożenie kompleksowego nowego modelu uprawy, zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym i produkcją za pomocą nowego systemu oraz modelu przetwórstwa w wyniku, którego powstaną dwa końcowe nowe produkty, które zostaną wprowadzone na rynek za pomocą ulepszonej metody marketingowej.

Okres realizacji projektu: 12.06.2018 rok – 11.07.2021 rok

Operacja będzie realizowana przez Grupę Operacyjną „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”, która zainicjowała współpracę w ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. W skład Grupy wchodzą: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Lider) oraz partnerzy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-BIP),  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. oraz Pani Barbara Baj-Wójtowicz – rolnik.

Oferta

Operacja będzie realizowana na terenie Doliny Zielawy w Miejscowości Sosnówka (Gmina Sosnówka). Rolnik będzie produkował surowce pochodzące z upraw współrzędnych i monokulturowych gospodarstwa (owoce, liście i ziele). Surowce zostaną wykorzystane przez ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. do  produkcji herbatki i przyprawy o działaniu prozdrowotnym. Receptura produktów zostanie opracowana przez SGGW, która  przeprowadzi również badania w zakresie opracowania agrotechniki, doboru gatunków, sposobów suszenia, oceny jakościowej uzyskanych surowców oraz ich wykorzystania w nowych produktach. IUNG-PIB przeprowadzi badania w zakresie: opracowania mapy gleby w wersji elektronicznej gospodarstwa; opracowania systemu informacji przestrzennej (GIS) do zarządzania produkcją w gospodarstwie; badania gleb pod względem chemicznym i fizycznym oraz potrzeb nawadniania; analizy warunków agroklimatycznych (opady, temperatura przy gruncie i na wysokości 2 m); analizy wpływu środowiskowego przedsięwzięcia dla produkcji w gospodarstwie; analizy wpływu środowiskowego przedsięwzięcia  dla przetwórstwa (emisja gazów cieplarnianych technologii suszenia, porównanie emisyjności tradycyjnej technologii suszenia z technologią z wykorzystaniem peletu).  Wyniki analizy będą podstawą opracowania ulepszonej metody marketingu produktów końcowych tj. herbatki i przyprawy. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny jest odpowiedzialna za koordynowanie działań w ramach operacji, świadczenie usług doradczych dla członków Grupy oraz promowanie rezultatów operacji. W ramach operacji zostanie opracowany model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji dla kilkuhektarowego, pilotażowego gospodarstwa w Dolinie Zielawy, który zostanie poddany wielokierunkowej analizie w warunkach rzeczywistych. Po etapie wdrożenia model będzie upowszechniany jako dobra praktyka w zakresie systemów polikulturowych, zwanych też rolno-leśnymi (agroleśnictwa) i wprowadzania do uprawy dziko rosnących zagrożonych i/ lub chronionych gatunków w innych regionach Polski i poza jej granicami.

Uczestnicy projektu

Rolnicy, organizacje biznesowe, wyższe uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, samorządy  lokalne.

Kontakt

Małgorzata Gałczyńska – Koordynator projektu, tel. 516 283 342, 887 200 020, e-mail: m.galczynska@fundacja.lublin.pl