Drukuj Drukuj

Projekt „Aktywni na co dzień”

21 sty 2019


Projekt „Aktywni na co dzień”  RPLU.11.012.00-06-0133/17-00

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie

 

Cel Projektu

Celem projektu jest wzrost poziomu reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej u 85 uczestników z niepełnosprawnościami (w tym: z zaburzeniami psychicznymi, stopniem lekkim i umiarkowanym niepełnosprawności) tj. 38 Kobiet i 47 mężczyzn  z terenu województwa lubelskiego poprzez realizację kompleksowego programu reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

 

Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2018 roku do 31 lipca 2020 roku.

 

Uczestnicy Projektu

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby z niepełnosprawnością (w tym z zaburzeniami psychicznymi) posiadające aktualne orzeczenie lub inny dokument o stopniu niepełnosprawności, wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie z terenu województwa lubelskiego, w wieku 18-64 lata, będące w grupie osób biernych lub bezrobotnych z orzeczonym przez PUP III profilem pomocy.

Realizator będzie traktował priorytetowo osoby bierne zawodowo i korzystające z Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa celem osiągnięcia założonych wskaźników  projektowych.

 

Wsparcie realizowane w ramach Projektu

 1. Indywidualne wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej uczestników projektu:
 • Poradnictwo psychologiczne dla 85 osób (2 godz./osobę)
 • Poradnictwo zawodowe i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (4 godz./osobę)
 • Doradztwo grupowe (6 godz./grupę)
 1. Wsparcie osób niepełnosprawnych:
 • Wsparcie Job Coachów (średnio 20 godz./osobę przez 7 miesięcy)
 1. Wsparcie edukacyjno-szkoleniowe dla 85 osób dobrane indywidulanie do potrzeb Uczestników/Uczestniczek.
 2. Staże zawodowe przez okres 4 miesięcy dla 55 osób, które ukończą szkolenie i otrzymają najwyższe wyniki na egzaminie oraz są silnie zmotywowane do podjęcia zatrudnienia.

 

Planowane efekty:

 • 57 uczestników/uczestniczek uzyska kwalifikacje zawodowe
 • 55 uczestników/uczestniczek uzyska doświadczenie zawodowe poprzez udział w stażu
 • 24 uczestników/uczestniczek podejmie zatrudnienie
 • 39 uczestników/uczestniczek będzie poszukiwać pracy

 

Wartość Projektu

łączna wartość projektu – 1 164 523,20 zł w tym:

 • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 989 844,72 zł
 • dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 116 452,32 zł
 • wkład własny Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – 58 226,16 zł

 

Kontakt

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul.  Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin; tel. 81 710 19 00; e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

 

Regulamin Aktywni na co dzień

Formularz zgłoszeniowy Aktywni na co dzień