Drukuj Drukuj

Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości

18 lis 2013


 

Opis projektu

 

Bialskopodlaskie Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego
w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny
realizuje projekt „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”

 

 

 

03.11.2014

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, że wszystkie złożone wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym.

W dniu dzisiejszym (03.11.2014 r.) zamieszczamy ostateczne listy z wynikami oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Z Beneficjentami pomocy, którym zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe zostanie podpisany aneks do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

POBIERZ


08.09.2014

Przedłużone wsparcie pomostowe  w ramach projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (08.09.2014 r.) zamieszczamy wzór Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, niezbędne do ubiegania się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego przez Beneficjentów pomocy (Uczestnicy/Uczestniczki) projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu będą mogli składać Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w Biurze Projektu w Parczewie w terminie 24 – 26 września 2014 r w godzinach 8.00 – 16.00.

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia
Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3
Załącznik nr. 4
Załącznik nr. 5
Załącznik nr. 6


30.04.2014

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (30.04.2014 r.) zamieszczamy ostateczne listy z wynikami oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Pliki z wynikami oceny znajdują się w załącznikach poniżej.

Informujemy, że przed podpisaniem umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego trzeba zarejestrować działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że dzień rozpoczęcia działalności musi być tożsamy z dniem rejestracji firmy.

Załączniki, które należy dostarczyć w dniu podpisania umowy:

  1. Wydruk wpisu do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej CEIDG lub innego właściwego rejestru,
  2. Kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/Uczestniczkę, nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy,
  3. Kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA) / KRUS.

Z osobami, które uzyskały wsparcie w ramach projektu, skontaktuje się pracownik projektu ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi podpisania umowy.

Pliki do pobrania:

ostateczna lista rankingowa – wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

ostateczna lista rankingowa – wnioski o przyznanie środków finansowych


02.04.2014

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”


Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (02.04.2014 r.) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości” ostateczna lista osób, które otrzymają środki finansowe oraz podstawowe wsparcie pomostowe, zostanie opublikowana po okresie odwoławczym oraz po zatwierdzeniu protokołów ostatecznego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Wszystkie osoby proszone są o zgłaszanie się do 04.04.2014 r. do jednego z biur projektu (Parczew, Biała Podlaska) zgodnie z miejscem realizacji dotychczasowych usług doradczo-szkoleniowych, w celu odbioru pism z informacją o decyzji Komisji Oceniającej Wnioski wraz z kopiami kart oceny merytorycznej.

POBIERZ


25.03.2014

Wyniki oceny formalnej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (25.03.2014 r.) zamieszczamy wyniki oceny formalnej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego do projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”.

Ostateczna lista Wniosków, które pozytywnie przeszły ocene formalną HR

Ostateczna lista Wniosków, które pozytywnie przeszły ocene formalną TL

Ostateczna lista Wniosków, które pozytywnie przeszły ocene formalną Z


19.02.2014

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych w ramach projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości” po procedurze odwoławczej oraz rezygnacjach

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (19.02.2014 r.) zamieszczamy ostateczne listy z wynikami oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych w ramach projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”.

Pliki z wynikami oceny do pobrania.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych.


05.02.2014

Wyniki oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (05.02.2014 r.) zamieszczamy wyniki oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”. Plik z wynikami oceny znajduje się poniżej.

Wszystkie osoby otrzymają pisma z informacją o decyzji Komisji Rekrutacyjnej wraz z kopiami kart oceny merytorycznej (pisma będą rozsyłane pocztą).

Osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych.


27.01.2014

Komunikat dotyczący oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”
Uprzejmie informujemy, że w związku z przedłużającym się procesem oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych oraz dużą ilością złożonych formularzy, wyniki oceny merytorycznej opublikowane zostaną do dnia 5 lutego 2014 r. (zgodnie z  § 8 pkt 7 Regulaminu rekrutacji, uczestnictwa i udzielania wsparcia).


15.01.2014

Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (15.01.2014 r.) zamieszczamy wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”. Plik z wynikami oceny znajduje się w załączniku na dole strony.

Osoby, których Formularze Rekrutacyjne zostały odrzucone na etapie ocenie formalnej, otrzymają informację na piśmie o przyczynach odrzucenia (pisma będą rozsyłane pocztą).

Wyniki oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych opublikowane zostaną w dniu 29.01.2014 r.


07.01.2014

Informujemy, że w dniach 27.12.2013 r., 30.12.2013 r., 02.01.2014 r. oraz 03.01.2014 r. do Biura Projektu w Białej Podlaskiej i Biura Projektu w Parczewie wpłynęło łącznie 120 Formularzy Rekrutacyjnych. Ocena formalna złożonych Formularzy będzie trwała do 17.01.2014 r.


09.12.2013 

Ogłoszenie o naborze Formularzy Rekrutacyjnych  do projektu „Północna Lubelszczyzna krainą przedsiębiorczości”. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (09.12.2013 r.) zamieszczamy obowiązujące dokumenty: Regulamin rekrutacji, uczestnictwa i udzielania wsparcia, Formularz rekrutacyjny, Kartę oceny formalnej oraz Kartę oceny merytorycznej. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na dole strony.

Dokumenty będą przyjmowane przez 4 dni, tj. 27 grudnia 2013 r., 30 grudnia 2013 r. oraz 2 stycznia 2014 r. i 3 stycznia 2014 r. w godzinach 8.00 – 16.00 w Biurach projektu:

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, ul. Księcia Witolda 21/I, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 311 91 11, kom. 724 600 303, kom. 725 520 202,

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Parczewie, ul. Kolejowa 1/2, 21-200 Parczew, tel. 83 354 19 33, 83 354 19 30.


Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w REGULAMINIE REKRUTACJI, UCZESTNICTWA I UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE.

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.


 

Cel projektu

 

Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 50 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu powiatów bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego i miasta Biała Podlaska do maja 2015 roku poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia finansowego i doradczo-szkoleniowego.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

01.11.2013 r. – 31.05.2015 r.

 

 


 

Oferta

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

Wsparcie doradczo-szkoleniowe, które udzielone zostanie 50 osobom (w tym 25 kobietom):

 • indywidualne doradztwo zawodowe – 4 godz. na osobę
 • szkolenie nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 56 godz. (7 dni),
 • indywidualne doradztwo podstawowe nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznesplanu – 4 godz. na osobę.

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości:

 • dotacja inwestycyjna w wysokości do 35 000 zł dla 36 uczestniczek/ów projektu,

Wsparcie pomostowe:

 • podstawowe wsparcie pomostowe:
  – wsparcie finansowe w wysokości 600 zł/mies. wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 36 uczestniczek/ów projektu, przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności (m.in. czynsz, podatki, ZUS, promocja itp.)
  – indywidualne doradztwo specjalistyczne w ilości 12 godz. na osobę dla 36 uczestniczek/ów projektu,
 • przedłużone wsparcie pomostowe:
  – wsparcie finansowe w wysokości 500 zł/mies. wypłacane przez 6 miesięcy od 7 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej dla 12 uczestniczek/ów projektu, przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności (m.in. czynsz, podatki, ZUS, promocja itp.)
  – indywidualne doradztwo specjalistyczne w ilości 6 godz. na osobę dla 12 uczestniczek/ów projektu,

Zapewniamy:
materiały szkoleniowe, podręczniki, ciepły posiłek w trakcie szkolenia, po zakończeniu kursu zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie wszystkie poniższe kryteria:
– osoby fizyczne zainteresowane założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
– posiadają jeden ze statusów na rynku pracy:
– osoba bezrobotna,
– osoba nieaktywna zawodowa;
– zamieszkują na terenie jednego z powiatów: bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego oraz miasta Biała Podlaska;
– w dniu przystąpienia do projektu maja ukończone 18 lat, a nie ukończyły 65 roku życia (60 lat u kobiet);
– korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Preferowane będą:
– osoby w wieku 18 –  30 lat,
– kobiety,
– osoby z terenów wiejskich.

W ramach projektu 50 osób (w tym 25 kobiet) otrzyma wsparcie doradczo-szkoleniowe, z czego minimum 36 osób otrzyma wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dokumenty rekrutacyjne pojawią się w momencie zaakceptowania ww. dokumentacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (Instytucję Pośredniczącą II stopnia)

 

 


 

Kontakt

 

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
ul. Księcia Witolda 21/I (przy LIDL),
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 311 11 91, 724 600 303, 725 520 202
www.bsrr.pl

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Filia w Parczewie
ul. Kolejowa 1/2, 21-200 Parczew
tel. 83 354 19 33, 83 354 19 30
www.fundacja.lublin.pl