Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim

13 Paź 2017


Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa:  11 Włączenie społeczne

Działanie 11.3 Ekonomia społeczna

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o.

Celem projektu jest rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej w okresie 01.10.2017–30.09.2020r. w zakresie generowania miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Obszar realizacji projektu obejmuje powiaty:

chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski, m. Chełm, m. Zamość,

Wszystkie oferowane działania w projekcie są bezpłatne i realizowane zgodnie ze Standardami OWES.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej posiada swoje biura w Chełmie i Zamościu.

OWES swoje działania koncentruje na wzroście potencjału sektora ekonomii społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim poprzez trwałą integrację społeczną i zawodową osób, które z różnych powodów są poza marginesem rynku pracy, zwiększeniu zatrudnienia tworząc nowe miejsca pracy, a także poprzez działania wspierające jakość funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Tworzymy przedsiębiorstwa społeczne, które nie są nastawione tylko na zysk, ale uwzględniają potrzeby lokalnych społeczności. Wspieramy podmioty ekonomii społecznej tworzące miejsca pracy i przekształcające się w przedsiębiorstwa społeczne. Aktywizujemy lokalne społeczności poprzez zawiązywanie porozumień i partnerstw mających na celu wzmocnienie potencjału i efektywne jego wykorzystanie. Poprzez warsztaty wyjazdowe i szkolenia wyjazdowe wskazujemy funkcjonujące praktyczne rozwiązania na terenie kraju z udziałem przedsiębiorstw społecznych, których potencjał jest znaczny w lokalnym rozwoju gospodarczym.

Działania OWES skupiają się na:

 • informacji i promocji instrumentów Ekonomii Społecznej, pomocnych w uzyskaniu dotacji na złożenie przedsiębiorstwa społecznego,
 • animacji zwiększającej świadomość społeczności lokalnej, pobudzającej do aktywności obywatelskiej, realizacji wspólnych inicjatyw i zakładania partnerstw międzysektorowych,
 • doradztwie zachęcającym do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych,
 • szkoleniach i warsztatach wyjazdowych umożliwiających zapoznanie się bliżej z funkcjonowaniem i rozwijaniem podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 • wspieraniu rozwoju zatrudnienia, przygotowaniu do aktywności zawodowej, tworzeniu miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,

       W ramach działań bezpłatnie oferujemy :

Aktualną INFORMACJĘ o ekonomii społecznej i działaniach projektu.

Szeroką PROMOCJĘ na terenie kraju usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne.

USŁUGI ANIMACYJNE – wsparcie grup formalnych i nieformalnych, organizacji, środowisk w zakresie ożywienia działań, tworzenia podmiotów lub przedsiębiorstw, zawiązywania partnerstw, pozyskiwania rozwiązań i funduszy na rozwój środowiska itd. Uczestnictwo w spotkaniach animacyjnych międzybranżowych i korporacyjnych, wyjazdowych warsztatach animacyjnych w najlepszych przedsiębiorstwach społecznych w kraju.

SZKOLENIA dotyczące procesu zakładania organizacji/przedsiębiorstwa społecznego, funkcjonowania i problemów związanych z ich funkcjonowaniem, przygotowania biznesplanu i dokumentacji niezbędnej do założenia organizacji lub przedsiębiorstwa społecznego. Szkolenia doskonalące kadrę w zakresie zarzadzania przedsiębiorstwem społecznym.

DORADZTWO na temat zakładania organizacji i przedsiębiorstwa społecznego a także pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z codziennym działaniem i realizacją zadań.

DOTACJĘ bezzwrotną na zakładanie spółdzielni socjalnej w wysokości do 24 000 zł na osobę lub miejsce pracy wraz ze wsparciem pomostowym do 1200 zł przez pierwsze 6 miesięcy oraz do 800 zł przez kolejne 6 miesięcy. Dla nowozatrudnionych pracowników spółdzielni oferujemy BON SZKOLENIOWY na dokształcenie, zmianę zawodu, przekwalifikowanie do wartości 3500 zł na osobę.

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego w tym doradztwo prawne, księgowo-rachunkowe, marketingowe, osobowe. Doradztwo doświadczonych ekspertów z zakresu problemów codziennego funkcjonowania organizacji czy przedsiębiorstwa. Dla liderów organizacji i przedsiębiorstw społecznych oferujemy pomoc coacha, mentora, tutora w wypracowaniu właściwego modelu rozwoju przedsiębiorstwa, doskonalenie kadry zarządzającej organizacją lub przedsiębiorstwem społecznym.

REFUNDACJĘ NA DOPOSAŻENIE LUB WYPOSAŻENIE stanowiska pracy w działających przedsiębiorstwach społecznych do 24 000 zł na osobę, połączone z subsydiowanym zatrudnieniem przez 12 miesięcy w wysokości 1 000 zł na miesiąc.

Dla nowopowstających organizacji lub przedsiębiorstw społecznych  WSPARCIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ w tym: sprzętowe, kadrowe, doradcze itp. Dla organizacji pozarządowych, które zechcą się ekonomizować (podjęcie działalności nieodpłatnej, odpłatnej pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej), proponujemy PAKIET USŁUG ROZWOJOWYCH O WARTOŚCI 5000 zł.

Możliwość korzystania przez przedsiębiorstwa i podmioty ekonomii społecznej ze wsparcia na bardzo dogodnych warunkach ze ZWROTNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – POŻYCZEK.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR:

W CHEŁMIE:

Plac Niepodległości 1,

pok. 47; 21-200 Chełm

Tel. 82-563 24 29

W ZAMOŚCIU

ul. Pereca 2, pok. 7, 6, 9;

22-400 Zamość

tel. 84-627 11 81, 84-627 11 91

    

Lublin, dnia 24.11.2017 roku

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna zamieszcza Regulamin świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej.

Regulamin świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 27.11.2017 roku

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna, ogłasza nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia  finansowego na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych z subregionu chełmsko-zamojskiego.

 

Typ przedsięwzięcia na który prowadzony jest nabór wniosków:

Typ nr 2 przedsięwzięcia – Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych.

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA W POSTACI:

 1. Dotacja na stworzenie miejsc pracy w PS (w wysokości do 24.000 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne)
 2. Subsydiowane zatrudnienie ( do 12 m-cy x 1000 zł na każde miejsce pracy),
 3. Bon szkoleniowy dla zatrudnianego pracownika ( do wysokości 3500zł/osobę ),
 4. Usługi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego.

Dotacja na stworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych jest udzielana wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem.

Poprzez tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej rozumie się tworzenie nowych miejsc pracy w:

 1. a) istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
 2. b) w podmiotach ekonomii społecznej niebędących przedsiębiorstwami społecznymi, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

 1. a) przedsiębiorstwa społeczne
 2. b) podmioty ekonomii społecznej niebędące przedsiębiorstwami społecznymi, deklarujące chęć przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

UWAGA !!!

Wsparciem mogą zostać objęte osoby prawne z terenu z powiatów subregionu chełmsko-zamojskiego, tj: chełmski, hrubieszowski, tomaszowski, krasnostawski, zamojski, m. Chełm i m. Zamość .

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu w Zamościu:

Ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9

22-400 Zamość

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 lub w biurze OWES w Chełmie:

Plac Niepodległości 1, pok. 47

21-200 Chełm

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 1. Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu ubiegającego się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku. Jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.
 2. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.
 3. Wraz wnioskiem o przyznanie refundacji należy złożyć pisemne oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 Regulaminu świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej.
 4. Wniosek o przyznanie wsparcia z kompletem załączników musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W tybie ciągłym od 21 listopada 2017 do 30 sierpnia 2019 roku.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych załączników może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

 POMOC W PRZYGOTOWANIU WNIOSKU.

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku ?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy naszych Doradców.

Skontaktuj się z nami.

Napisz e-mail:   lub

Zadzwoń: tel. w Zamościu 0-84 627 11 81 lub 84-627 11 91, Lub tel. w Chełmie 0-82-563 24 29

lub odwiedź nas w biurze w Chełmie lub Zamościu (adresy podane powyżej).

 

 WYKAZ NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW:

Do wniosku obowiązkowo należy załączyć:

 1. Formularz rekrutacyjny osoby prawnej i osoby fizycznej(Zał. 1.1 i 1.2).
 2. Biznesplan (Zał. 4.5)
 3. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS (Zał. 4.3).
 4. Opinię doradcy (Zał. 4.6).
 5. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 2.1).
 6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (Zał. 2.2).
 7. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
 8. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 Regulaminu świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej.
 9. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (Zał. 4.11).
 10. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z urzędu skarbowego (Zał. 4.14).
 11. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (Zał.4.7).
 12. Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań publiczno-prawnych (Zał. 4.8).
 13. Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków ujętych w zestawieniu z innych źródeł publicznych (Zał. 4.13).

Regulamin św. usł. wspar. ES-11.12.2017

UWAGA !!!

Opis szczegółowych zasad  przyznawania i realizacji wsparcia znajduje się w załączonym Regulaminie świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej w ROZDZIALE X REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOTACJI NA STWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS W POŁĄCZENIU Z SUBSYDIOWANYM ZATRUDNIENIEM.

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

u. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 22.12.2017 roku

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM NABORZE WNIOSKÓW
NA TWORZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna, ogłasza I nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia  finansowego na tworzenie spółdzielni socjalnych z subregionu chełmsko-zamojskiego.

 

Typ przedsięwzięcia na który prowadzony jest nabór wniosków:

Typ nr 1 a przedsięwzięcia – Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA W POSTACI:

 1. Wsparcia szkoleniowo – doradczego realizowanego w ramach SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ w tym:
 2. szkolenia „Spółdzielnia Socjalna – jak to zrobić?”( 40 godzin szkolenia na grupę Inicjatywną).
 3. doradztwa grupowego (40 godzin na grupę Inicjatywną),
 4. Jednorazowej bezzwrotnej dotacji w wysokości do 24.000 zł na osobę (członka założyciela lub pracownika spółdzielni), jednak nie więcej niż do 120.000 zł na jedną spółdzielnię socjalną/przedsiębiorstwo społeczne),
 5. Wsparcie pomostowe podstawowe do 6 m-cy w wysokości do 1200,00 zł/osobę oraz wsparcie pomostowe przedłużone do 12 m-cy w wysokości do 800,00 zł/osobę.
 6. Bon szkoleniowy dla zatrudnianego pracownika ( do wysokości średnio 3500zł/osobę ),
 7. Usługi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego.

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

O utworzenie spółdzielni socjalnej mogą ubiegać się:

 1. osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o spółdzielniach socjalnych;
 2. osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

UWAGA !!!

Wsparciem mogą zostać objęte osoby fizyczne i prawne z terenu z powiatów subregionu chełmsko-zamojskiego, tj.: chełmski, hrubieszowski, tomaszowski, krasnostawski, zamojski, m. Chełm i m. Zamość .

 

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 1. Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w:

Biurze Projektu w Zamościu:

 1. Pereca 2, pok. 7, 8, 9

22-400 Zamość

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

lub w biurze OWES w Chełmie:

 1. Plac Niepodległości 1, pok. 47

21-200 Chełm

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 1. Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu ubiegającego się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku. Jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.
 2. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.
 3. Wraz wnioskiem o przyznanie dotacji należy złożyć pisemne oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 Regulaminu świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej.
 4. Wniosek o przyznanie wsparcia z kompletem załączników musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W trybie zamkniętym od 22 grudnia 2017 do 23 stycznia 2018 roku.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych załączników może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

 

POMOC W PRZYGOTOWANIU WNIOSKU.

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku ?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy naszych Doradców.

Skontaktuj się z nami.

 

Napisz e-mail:   lub

 

Zadzwoń: tel. w Zamościu: 84-627 11 81 lub 84-627 11 91, Lub tel. w Chełmie: 82-563 24 29
lub odwiedź nas w biurze w Chełmie lub Zamościu (adresy podane powyżej).

 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW:

Do wniosku obowiązkowo należy załączyć:

  1. Formularz rekrutacyjny osoby prawnej i osoby fizycznej (Zał. 1.1 i 1.2).
  2. Biznesplan (Zał. 4.5).
  3. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS (Zał. 4.3).
  4. Opinię doradcy (Zał. 4.6).
  5. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 2.1).
  6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (Zał. 2.2).
  7. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
  8. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 Regulaminu świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej.
  9. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (Zał. 4.11).
  10. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z urzędu skarbowego (Zał. 4.14).
  11. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu  (Zał.4.7).
  12. Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań publiczno-prawnych (Zał. 4.8).
  13. Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków ujętych w zestawieniu z innych źródeł publicznych (Zał. 4.13).
 1. Wzór weksla wraz z deklaracją wekslową (Zał. 4.15).
 2. Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego (Zał. 4.2).

UWAGA !!!

Opis szczegółowych zasad  przyznawania i realizacji wsparcia znajduje się w załączonym Regulaminie świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej w ROZDZIALE IX REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOTACJI NA UTWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W POŁĄCZENIU ZE WSPARCIEM POMOSTOWYM.

Regulamin przyznawania dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w połączeniu ze wsparciem pomostowym

Ogłoszenie o pierwszym naborze wniosków na tworzenie spółdzielni socjalnych

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz wnioski na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w biurze projektu w OWES w Zamościu oraz biurze OWES w Chełmie w dniach 4-18.04.2018 r. w godzinach 08.00-16.00.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz wszystkimi załącznikami.

Kto może składać Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego?
W ramach naboru Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego mogą składać wyłącznie grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i ukończyły ścieżkę szkoleniowo-doradczą w ramach Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej.
Termin i miejsce składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wniosków o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch tożsamych egzemplarzach (dwa jednobrzmiące oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w OWES w Zamościu pod adresem: ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (budynek PWSZ w Zamościu) lub w biurze OWES w Chełmie, ul. pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm w dniach 4-18 kwietnia 2018 r. w godzinach od 08.00 do 16.00.

Wnioski powinny być wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami, wpięte do skoroszytów (każdy egzemplarz wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS wraz z wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w odrębnym skoroszycie) i złożone w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Nabór I – PS”.
Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na ww. adresy, a nie data nadania przesyłki). Organizator nie dopuszcza możliwości składania Wniosków w wersji elektronicznej ani faksem.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru i zapisów Regulaminu można kierować do OWES w Zamościu telefonicznie pod numerem 84 627 11 81 lub 84 627 11 91 lub biura OWES w Chełmie 82 576 lub pocztą elektroniczną na adres: .

Do pobrania wersje edytowalne załączników:

Regulamin świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 2.1 Wzór Formularza informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 11.3

Załącznik nr 2.2 Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 4.1 Katalog działalności wykluczonych ze wsparcia w ramach EFS

Załącznik nr 4.3 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.4 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.5 Wzór biznesplanu

Załącznik nr 4.6 Wzór opinii doradcy binesowego

Załącznik nr 4.7 Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 4.8 Oswiadczenie o braku zobowiązań

Załącznik nr 4.10 Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 4.11 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 4.12 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji na utworz. miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.13 Oświadczenie o niefinasowaniu z innych źródeł

Załącznik nr 4.14 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpenie społeczne

Załącznik nr 4.16 Katalog wydatków w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.17 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.22 Oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby fizycznej

Załącznik nr 4.25 Oswiadczenie o spełnieniu kryteriów przedsiebiorstawa społeczznego

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

u. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 28.05.2018 roku

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM NABORZE WNIOSKÓW NA TWORZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna, ogłasza III nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia  finansowego na tworzenie spółdzielni socjalnych z subregionu chełmsko-zamojskiego.

 

Typ przedsięwzięcia na który prowadzony jest nabór wniosków:

Typ nr 1 a przedsięwzięcia – Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA W POSTACI:

 1. Wsparcia szkoleniowo – doradczego realizowanego w ramach SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ w tym:

 2. szkolenia „Spółdzielnia Socjalna – jak to zrobić?”( 40 godzin szkolenia na grupę Inicjatywną).

 3. doradztwa grupowego (40 godzin na grupę Inicjatywną),

 4. Jednorazowej bezzwrotnej dotacji w wysokości do 24.000 zł na osobę (członka założyciela lub pracownika spółdzielni), jednak nie więcej niż do 120.000 zł na jedną spółdzielnię socjalną/przedsiębiorstwo społeczne),

 5. Wsparcie pomostowe podstawowe do 6 m-cy w wysokości do 1200,00 zł/osobę oraz wsparcie pomostowe przedłużone do 12 m-cy w wysokości do 800,00 zł/osobę.

 6. Bon szkoleniowy dla zatrudnianego pracownika ( do wysokości średnio 3500zł/osobę ),

 7. Usługi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego.

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

O utworzenie spółdzielni socjalnej mogą ubiegać się:

 1. osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o spółdzielniach socjalnych;

 2. osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

UWAGA !!!

Wsparciem mogą zostać objęte osoby fizyczne i prawne z terenu z powiatów subregionu chełmsko-zamojskiego, tj.: chełmski, hrubieszowski, tomaszowski, krasnostawski, zamojski, m. Chełm i m. Zamość .

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w:

Biurze Projektu w Zamościu:

ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9

22-400 Zamość

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 lub w biurze OWES w Chełmie:

ul. Plac Niepodległości 1, pok. 47

21-200 Chełm

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

1. Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu ubiegającego się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku. Jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.

2. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.

3. Wraz wnioskiem o przyznanie dotacji należy złożyć pisemne oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 Regulaminu świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej.

4. Wniosek o przyznanie wsparcia z kompletem załączników musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W trybie zamkniętym od 28 maja 2018 do 13 czerwca 2018 roku do godziny 16.00

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych załączników może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

 

POMOC W PRZYGOTOWANIU WNIOSKU.

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku ?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy naszych Doradców.

Skontaktuj się z nami.

 Napisz e-mail:   lub

 Zadzwoń: tel. w Zamościu: 84-627 11 81 lub 84-627 11 91, Lub tel. w Chełmie: 82-563 24 29
lub odwiedź nas w biurze w Chełmie lub Zamościu (adresy podane powyżej).

 WYKAZ NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW:

Do wniosku obowiązkowo należy załączyć:

 1. Formularz rekrutacyjny osoba fizyczna i Formularz rekrutacyjny osoba prawna (Zał. 1.1 i 1.2).

 2. Zał. nr 1 do Formularza rekrutacyjnego
 3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 2.1).
 4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (Zał. 2.2).

 5. Załącznik nr 4.21 Karta oceny formularza rekrutacyjnego

 6. Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego (Zał. 4.2).

UWAGA !!!

Opis szczegółowych zasad  przyznawania i realizacji wsparcia znajduje się w załączonym Regulaminie świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej w ROZDZIALE IX REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOTACJI NA UTWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W POŁĄCZENIU ZE WSPARCIEM POMOSTOWYM.

Regulamin przyznawania dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w połączeniu ze wsparciem pomostowym

INFORMUJEMY O PRZEDŁUŻENIU DRUGIEGO NABORU NA TWORZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH do dnia 25 czerwca 2018r. do godziny 16.00.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w:

Biurze Projektu w Zamościu:

ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9

22-400 Zamość

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 lub w biurze OWES w Chełmie:

ul. Plac Niepodległości 1, pok. 47

21-200 Chełm

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

u. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 11.07.2018 roku

 

OGŁOSZENIE O TRZECIM NABORZE WNIOSKÓW NA TWORZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna, ogłasza III nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia  finansowego na tworzenie spółdzielni socjalnych z subregionu chełmsko-zamojskiego.

 

Typ przedsięwzięcia na który prowadzony jest nabór wniosków:

Typ nr 1 a przedsięwzięcia – Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA W POSTACI:

 1. Wsparcia szkoleniowo – doradczego realizowanego w ramach SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ w tym:

 2. szkolenia „Spółdzielnia Socjalna – jak to zrobić?”( 40 godzin szkolenia na grupę Inicjatywną).

 3. doradztwa grupowego (40 godzin na grupę Inicjatywną),

 4. Jednorazowej bezzwrotnej dotacji w wysokości do 24.000 zł na osobę (członka założyciela lub pracownika spółdzielni), jednak nie więcej niż do 120.000 zł na jedną spółdzielnię socjalną/przedsiębiorstwo społeczne),

 5. Wsparcie pomostowe podstawowe do 6 m-cy w wysokości do 1200,00 zł/osobę oraz wsparcie pomostowe przedłużone do 12 m-cy w wysokości do 800,00 zł/osobę.

 6. Bon szkoleniowy dla zatrudnianego pracownika ( do wysokości średnio 3500zł/osobę ),

 7. Usługi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego.

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

O utworzenie spółdzielni socjalnej mogą ubiegać się:

 1. osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o spółdzielniach socjalnych;

 2. osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

UWAGA !!!

Wsparciem mogą zostać objęte osoby fizyczne i prawne z terenu z powiatów subregionu chełmsko-zamojskiego, tj.: chełmski, hrubieszowski, tomaszowski, krasnostawski, zamojski, m. Chełm i m. Zamość .

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w:

Biurze Projektu w Zamościu:

ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9

22-400 Zamość

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 lub w biurze OWES w Chełmie:

ul. Plac Niepodległości 1, pok. 47

21-200 Chełm

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

1. Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu ubiegającego się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku. Jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.

2. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.

3. Wraz wnioskiem o przyznanie dotacji należy złożyć pisemne oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 Regulaminu świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej.

4. Wniosek o przyznanie wsparcia z kompletem załączników musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W trybie zamkniętym od 11 lipca 2018 do 26 lipca 2018 roku do godziny 16.00

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych załączników może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

 

POMOC W PRZYGOTOWANIU WNIOSKU.

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku ?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy naszych Doradców.

Skontaktuj się z nami.

 Napisz e-mail:   lub

 Zadzwoń: tel. w Zamościu: 84-627 11 81 lub 84-627 11 91, Lub tel. w Chełmie: 82-563 24 29
lub odwiedź nas w biurze w Chełmie lub Zamościu (adresy podane powyżej).

 WYKAZ NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW:

Do wniosku obowiązkowo należy załączyć:

 1. Formularz rekrutacyjny osoba fizyczna i Formularz rekrutacyjny osoba prawna (Zał. 1.1 i 1.2).

 2. Zał. nr 1 do Formularza rekrutacyjnego
 3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 2.1).
 4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (Zał. 2.2).

 5. Załącznik nr 4.21 Karta oceny formularza rekrutacyjnego

 6. Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego (Zał. 4.2).

UWAGA !!!

Opis szczegółowych zasad  przyznawania i realizacji wsparcia znajduje się w załączonym Regulaminie świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej w ROZDZIALE IX REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOTACJI NA UTWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO W POŁĄCZENIU ZE WSPARCIEM POMOSTOWYM.

Regulamin przyznawania dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w połączeniu ze wsparciem pomostowym

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w:

Biurze Projektu w Zamościu:

ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9

22-400 Zamość

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 lub w biurze OWES w Chełmie:

ul. Plac Niepodległości 1, pok. 47

21-200 Chełm

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Lublin, dnia 30.07.2018 roku

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz wnioski na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w biurze projektu w OWES w Zamościu oraz biurze OWES w Chełmie w dniach 1-14.08.2018 r. w godzinach 08.00-16.00.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz wszystkimi załącznikami.

Kto może składać Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego?
W ramach naboru Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego mogą składać wyłącznie grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i ukończyły ścieżkę szkoleniowo-doradczą w ramach Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej.
Termin i miejsce składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wniosków o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch tożsamych egzemplarzach (dwa jednobrzmiące oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w OWES w Zamościu pod adresem: ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (budynek PWSZ w Zamościu) lub w biurze OWES w Chełmie, ul. pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm w dniach 1-14 sierpnia 2018 r. w godzinach od 08.00 do 16.00.

Wnioski powinny być wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami, wpięte do skoroszytów (każdy egzemplarz wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS wraz z wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w odrębnym skoroszycie) i złożone w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Nabór I – PS”.
Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na ww. adresy, a nie data nadania przesyłki). Organizator nie dopuszcza możliwości składania Wniosków w wersji elektronicznej ani faksem.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru i zapisów Regulaminu można kierować do OWES w Zamościu telefonicznie pod numerem 84 627 11 81 lub 84 627 11 91 lub biura OWES w Chełmie 82 576 lub pocztą elektroniczną na adres: *protected email*.

Do pobrania wersje edytowalne załączników:

Regulamin świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 2.1 Wzór Formularza informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 11.3

Załącznik nr 2.2 Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 4.1 Katalog działalności wykluczonych ze wsparcia w ramach EFS

Załącznik nr 4.3 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.4 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.5 Wzór biznesplanu

Załącznik nr 4.6 Wzór opinii doradcy binesowego

Załącznik nr 4.7 Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 4.8 Oswiadczenie o braku zobowiązań

Załącznik nr 4.10 Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 4.11 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 4.12 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji na utworz. miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.13 Oświadczenie o niefinasowaniu z innych źródeł

Załącznik nr 4.14 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpenie społeczne

Załącznik nr 4.16 Katalog wydatków w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.17 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.22 Oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby fizycznej

Załącznik nr 4.25 Oswiadczenie o spełnieniu kryteriów przedsiebiorstawa społeczznego

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

u. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 03.09.2018 roku

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz wnioski na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w biurze projektu w OWES w Zamościu oraz biurze OWES w Chełmie w dniach 3-17.09.2018 r. w godzinach 08.00-16.00.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz wszystkimi załącznikami.

Kto może składać Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego?
W ramach naboru Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego mogą składać wyłącznie grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i ukończyły ścieżkę szkoleniowo-doradczą w ramach Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej.
Termin i miejsce składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wniosków o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch tożsamych egzemplarzach (dwa jednobrzmiące oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w OWES w Zamościu pod adresem: ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (budynek PWSZ w Zamościu) lub w biurze OWES w Chełmie, ul. pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm w dniach 3-17 września 2018 r. w godzinach od 08.00 do 16.00.

Wnioski powinny być wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami, wpięte do skoroszytów (każdy egzemplarz wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS wraz z wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w odrębnym skoroszycie) i złożone w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Nabór III – PS”.
Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na ww. adresy, a nie data nadania przesyłki). Organizator nie dopuszcza możliwości składania Wniosków w wersji elektronicznej ani faksem.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru i zapisów Regulaminu można kierować do OWES w Zamościu telefonicznie pod numerem 84 627 11 81 lub 84 627 11 91 lub biura OWES w Chełmie 82 576 lub pocztą elektroniczną na adres: 

Do pobrania wersje edytowalne załączników:

Regulamin świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 2.1 Wzór Formularza informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 11.3

Załącznik nr 2.2 Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 4.1 Katalog działalności wykluczonych ze wsparcia w ramach EFS

Załącznik nr 4.3 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.4 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.5 Wzór biznesplanu

Załącznik nr 4.6 Wzór opinii doradcy binesowego

Załącznik nr 4.7 Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 4.8 Oswiadczenie o braku zobowiązań

Załącznik nr 4.10 Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 4.11 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 4.12 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji na utworz. miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.13 Oświadczenie o niefinasowaniu z innych źródeł

Załącznik nr 4.14 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpenie społeczne

Załącznik nr 4.16 Katalog wydatków w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.17 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.22 Oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby fizycznej

Załącznik nr 4.25 Oswiadczenie o spełnieniu kryteriów przedsiebiorstawa społeczznego

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

Lublin, dnia 30.04.2019 roku

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz wnioski na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w biurze projektu w OWES w Zamościu oraz biurze OWES w Chełmie w dniach 30.04-15.05.2019 r. w godzinach 08.00-16.00.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz wszystkimi załącznikami.

Kto może składać Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego?
W ramach naboru Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego mogą składać wyłącznie grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i ukończyły ścieżkę szkoleniowo-doradczą w ramach Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej.
Termin i miejsce składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wniosków o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch tożsamych egzemplarzach (dwa jednobrzmiące oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w OWES w Zamościu pod adresem: ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (budynek PWSZ w Zamościu) lub w biurze OWES w Chełmie, ul. pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm w dniach 30.04-15.05.2019 r. w godzinach 08.00-16.00. Wnioski powinny być wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami, wpięte do skoroszytów (każdy egzemplarz wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS wraz z wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w odrębnym skoroszycie) i złożone w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Nabór IV – PS”.
Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na ww. adresy, a nie data nadania przesyłki). Organizator nie dopuszcza możliwości składania Wniosków w wersji elektronicznej ani faksem.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru i zapisów Regulaminu można kierować do OWES w Zamościu telefonicznie pod numerem 84 627 11 81 lub 84 627 11 91 lub biura OWES w Chełmie 82 576 lub pocztą elektroniczną na adres: 

Do pobrania wersje edytowalne załączników:

Regulamin świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 2.1 Wzór Formularza informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 11.3

Załącznik nr 2.2 Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 4.1 Katalog działalności wykluczonych ze wsparcia w ramach EFS

Załącznik nr 4.3 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.4 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.5 Wzór biznesplanu

Załącznik nr 4.6 Wzór opinii doradcy binesowego

Załącznik nr 4.7 Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 4.8 Oswiadczenie o braku zobowiązań

Załącznik nr 4.10 Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 4.11 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 4.12 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji na utworz. miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.13 Oświadczenie o niefinasowaniu z innych źródeł

Załącznik nr 4.14 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpenie społeczne

Załącznik nr 4.16 Katalog wydatków w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.17 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.22 Oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby fizycznej

Załącznik nr 4.25 Oswiadczenie o spełnieniu kryteriów przedsiebiorstawa społeczznego

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (81) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email*

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

Lublin, dnia 31.05.2019 roku

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz wnioski na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w biurze projektu w OWES w Zamościu oraz biurze OWES w Chełmie w dniach 31.05-14.06.2019 r. w godzinach 08.00-16.00.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz wszystkimi załącznikami.

Kto może składać Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego?
W ramach naboru Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego mogą składać wyłącznie grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i ukończyły ścieżkę szkoleniowo-doradczą w ramach Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej.
Termin i miejsce składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wniosków o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch tożsamych egzemplarzach (dwa jednobrzmiące oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w OWES w Zamościu pod adresem: ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (budynek PWSZ w Zamościu) lub w biurze OWES w Chełmie, ul. pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm w dniach 31.05-14.06.2019 r. w godzinach 08.00-16.00. Wnioski powinny być wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami, wpięte do skoroszytów (każdy egzemplarz wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS wraz z wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w odrębnym skoroszycie) i złożone w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Nabór IV – PS”.
Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na ww. adresy, a nie data nadania przesyłki). Organizator nie dopuszcza możliwości składania Wniosków w wersji elektronicznej ani faksem.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru i zapisów Regulaminu można kierować do OWES w Zamościu telefonicznie pod numerem 84 627 11 81 lub 84 627 11 91 lub biura OWES w Chełmie 82 576 lub pocztą elektroniczną na adres:*protected email* 

Do pobrania wersje edytowalne załączników:

Regulamin świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 2.1 Wzór Formularza informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 11.3

Załącznik nr 2.2 Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 4.1 Katalog działalności wykluczonych ze wsparcia w ramach EFS

Załącznik nr 4.3 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.4 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.5 Wzór biznesplanu

Załącznik nr 4.6 Wzór opinii doradcy binesowego

Załącznik nr 4.7 Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 4.8 Oswiadczenie o braku zobowiązań

Załącznik nr 4.10 Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 4.11 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 4.12 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji na utworz. miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.13 Oświadczenie o niefinasowaniu z innych źródeł

Załącznik nr 4.14 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpenie społeczne

Załącznik nr 4.16 Katalog wydatków w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.17 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.22 Oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby fizycznej

Załącznik nr 4.25 Oswiadczenie o spełnieniu kryteriów przedsiebiorstawa społeczznego

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (81) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email*

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

Lublin, dnia 14.06.2019r

INFORMUJEMY O PRZEDŁUŻENIU DRUGIEGO NABORU NA TWORZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH do dnia 18 czerwca 2019r. do godziny 16.00.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w:

Biurze Projektu w Zamościu:

ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9

22-400 Zamość

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 lub w biurze OWES w Chełmie:

ul. Plac Niepodległości 1, pok. 47

21-200 Chełm

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

u. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

Lublin, dnia 28.06.2019 roku

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz wnioski na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w biurze projektu w OWES w Zamościu oraz biurze OWES w Chełmie w dniach 28.06-15.07.2019 r. w godzinach 08.00-16.00.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz wszystkimi załącznikami.

Kto może składać Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego?
W ramach naboru Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego mogą składać wyłącznie grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i ukończyły ścieżkę szkoleniowo-doradczą w ramach Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej.
Termin i miejsce składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wniosków o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch tożsamych egzemplarzach (dwa jednobrzmiące oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w OWES w Zamościu pod adresem: ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (budynek PWSZ w Zamościu) lub w biurze OWES w Chełmie, ul. pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm w dniach 28.06-15.07.2019 r. w godzinach 08.00-16.00. Wnioski powinny być wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami, wpięte do skoroszytów (każdy egzemplarz wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS wraz z wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w odrębnym skoroszycie) i złożone w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Nabór VI – PS”.
Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na ww. adresy, a nie data nadania przesyłki). Organizator nie dopuszcza możliwości składania Wniosków w wersji elektronicznej ani faksem.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru i zapisów Regulaminu można kierować do OWES w Zamościu telefonicznie pod numerem 84 627 11 81 lub 84 627 11 91 lub biura OWES w Chełmie 82 576 lub pocztą elektroniczną na adres:*protected email* 

Do pobrania wersje edytowalne załączników:

Regulamin świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 2.1 Wzór Formularza informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 11.3

Załącznik nr 2.2 Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 4.1 Katalog działalności wykluczonych ze wsparcia w ramach EFS

Załącznik nr 4.3 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.4 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.5 Wzór biznesplanu

Załącznik nr 4.6 Wzór opinii doradcy binesowego

Załącznik nr 4.7 Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 4.8 Oswiadczenie o braku zobowiązań

Załącznik nr 4.10 Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 4.11 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 4.12 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji na utworz. miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.13 Oświadczenie o niefinasowaniu z innych źródeł

Załącznik nr 4.14 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpenie społeczne

Załącznik nr 4.16 Katalog wydatków w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.17 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.22 Oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby fizycznej

Załącznik nr 4.25 Oswiadczenie o spełnieniu kryteriów przedsiebiorstawa społeczznego

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (81) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email*

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 26.07.2019 roku

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz wnioski na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w biurze projektu w OWES w Zamościu oraz biurze OWES w Chełmie w dniach 26.07-09.08.2019 r. w godzinach 08.00-16.00.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz wszystkimi załącznikami.

Kto może składać Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego?
W ramach naboru Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego mogą składać wyłącznie grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i ukończyły ścieżkę szkoleniowo-doradczą w ramach Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej.
Termin i miejsce składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wniosków o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch tożsamych egzemplarzach (dwa jednobrzmiące oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w OWES w Zamościu pod adresem: ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (budynek PWSZ w Zamościu) lub w biurze OWES w Chełmie, ul. pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm w dniach 26.07-09.08.2019 r. w godzinach 08.00-16.00. Wnioski powinny być wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami, wpięte do skoroszytów (każdy egzemplarz wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS wraz z wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w odrębnym skoroszycie) i złożone w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Nabór VII – PS”.
Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na ww. adresy, a nie data nadania przesyłki). Organizator nie dopuszcza możliwości składania Wniosków w wersji elektronicznej ani faksem.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru i zapisów Regulaminu można kierować do OWES w Zamościu telefonicznie pod numerem 84 627 11 81 lub 84 627 11 91 lub biura OWES w Chełmie 82 576 lub pocztą elektroniczną na adres:*protected email* 

Do pobrania wersje edytowalne załączników:

Regulamin świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 2.1 Wzór Formularza informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 11.3

Załącznik nr 2.2 Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 4.1 Katalog działalności wykluczonych ze wsparcia w ramach EFS

Załącznik nr 4.3 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.4 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.5 Wzór biznesplanu

Załącznik nr 4.6 Wzór opinii doradcy binesowego

Załącznik nr 4.7 Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 4.8 Oswiadczenie o braku zobowiązań

Załącznik nr 4.10 Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 4.11 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 4.12 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji na utworz. miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.13 Oświadczenie o niefinasowaniu z innych źródeł

Załącznik nr 4.14 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpenie społeczne

Załącznik nr 4.16 Katalog wydatków w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.17 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.22 Oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby fizycznej

Załącznik nr 4.25 Oswiadczenie o spełnieniu kryteriów przedsiebiorstawa społeczznego

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (81) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email*

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 29.08.2019 roku

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz wnioski na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w biurze projektu w OWES w Zamościu oraz biurze OWES w Chełmie w dniach 29.08-12.09.2019 r. w godzinach 08.00-16.00.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz wszystkimi załącznikami.

Kto może składać Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego?
W ramach naboru Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego mogą składać wyłącznie grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i ukończyły ścieżkę szkoleniowo-doradczą w ramach Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej.
Termin i miejsce składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wniosków o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch tożsamych egzemplarzach (dwa jednobrzmiące oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w OWES w Zamościu pod adresem: ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (budynek PWSZ w Zamościu) lub w biurze OWES w Chełmie, ul. pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm w dniach 29.08-12.09.2019 r. w godzinach 08.00-16.00. Wnioski powinny być wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami, wpięte do skoroszytów (każdy egzemplarz wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS wraz z wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w odrębnym skoroszycie) i złożone w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Nabór VIII – PS”.
Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na ww. adresy, a nie data nadania przesyłki). Organizator nie dopuszcza możliwości składania Wniosków w wersji elektronicznej ani faksem.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru i zapisów Regulaminu można kierować do OWES w Zamościu telefonicznie pod numerem 84 627 11 81 lub 84 627 11 91 lub biura OWES w Chełmie 82 576 lub pocztą elektroniczną na adres:*protected email* 

Do pobrania wersje edytowalne załączników:

Regulamin świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 2.1 Wzór Formularza informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 11.3

Załącznik nr 2.2 Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 4.1 Katalog działalności wykluczonych ze wsparcia w ramach EFS

Załącznik nr 4.3 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.4 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.5 Wzór biznesplanu

Załącznik nr 4.6 Wzór opinii doradcy binesowego

Załącznik nr 4.7 Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 4.8 Oswiadczenie o braku zobowiązań

Załącznik nr 4.10 Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 4.11 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 4.12 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji na utworz. miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.13 Oświadczenie o niefinasowaniu z innych źródeł

Załącznik nr 4.14 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpenie społeczne

Załącznik nr 4.16 Katalog wydatków w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.17 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.22 Oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby fizycznej

Załącznik nr 4.25 Oswiadczenie o spełnieniu kryteriów przedsiebiorstawa społeczznego

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (81) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email*

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

Lublin, dnia 09.09.2019 roku

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz wnioski na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w biurze projektu w OWES w Zamościu oraz biurze OWES w Chełmie w dniach 09.09-23.09.2019 r. w godzinach 08.00-16.00.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz wszystkimi załącznikami.

Kto może składać Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego?
W ramach naboru Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego mogą składać wyłącznie grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i ukończyły ścieżkę szkoleniowo-doradczą w ramach Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej.
Termin i miejsce składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wniosków o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch tożsamych egzemplarzach (dwa jednobrzmiące oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w OWES w Zamościu pod adresem: ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (budynek PWSZ w Zamościu) lub w biurze OWES w Chełmie, ul. pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm w dniach 09.09-23.09.2019 r. w godzinach 08.00-16.00. Wnioski powinny być wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami, wpięte do skoroszytów (każdy egzemplarz wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS wraz z wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w odrębnym skoroszycie) i złożone w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Nabór IX – PS”.
Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na ww. adresy, a nie data nadania przesyłki). Organizator nie dopuszcza możliwości składania Wniosków w wersji elektronicznej ani faksem.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru i zapisów Regulaminu można kierować do OWES w Zamościu telefonicznie pod numerem 84 627 11 81 lub 84 627 11 91 lub biura OWES w Chełmie 82 576 lub pocztą elektroniczną na adres:*protected email* 

Do pobrania wersje edytowalne załączników:

Regulamin świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 2.1 Wzór Formularza informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 11.3

Załącznik nr 2.2 Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 4.1 Katalog działalności wykluczonych ze wsparcia w ramach EFS

Załącznik nr 4.3 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.4 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.5 Wzór biznesplanu

Załącznik nr 4.6 Wzór opinii doradcy binesowego

Załącznik nr 4.7 Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 4.8 Oswiadczenie o braku zobowiązań

Załącznik nr 4.10 Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 4.11 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 4.12 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji na utworz. miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.13 Oświadczenie o niefinasowaniu z innych źródeł

Załącznik nr 4.14 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpenie społeczne

Załącznik nr 4.16 Katalog wydatków w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.17 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.22 Oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby fizycznej

Załącznik nr 4.25 Oswiadczenie o spełnieniu kryteriów przedsiebiorstawa społeczznego

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (81) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email*

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 17.09.2019 roku

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz wnioski na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w biurze projektu w OWES w Zamościu oraz biurze OWES w Chełmie w dniach 17.09-02.10.2019 r. w godzinach 08.00-16.00.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz wszystkimi załącznikami.

Kto może składać Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego?
W ramach naboru Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego mogą składać wyłącznie grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i ukończyły ścieżkę szkoleniowo-doradczą w ramach Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej.
Termin i miejsce składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wniosków o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch tożsamych egzemplarzach (dwa jednobrzmiące oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w OWES w Zamościu pod adresem: ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (budynek PWSZ w Zamościu) lub w biurze OWES w Chełmie, ul. pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm w dniach 17.09-02.10.2019 r. w godzinach 08.00-16.00. Wnioski powinny być wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami, wpięte do skoroszytów (każdy egzemplarz wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS wraz z wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w odrębnym skoroszycie) i złożone w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Nabór X – PS”.
Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na ww. adresy, a nie data nadania przesyłki). Organizator nie dopuszcza możliwości składania Wniosków w wersji elektronicznej ani faksem.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru i zapisów Regulaminu można kierować do OWES w Zamościu telefonicznie pod numerem 84 627 11 81 lub 84 627 11 91 lub biura OWES w Chełmie 82 576 lub pocztą elektroniczną na adres:*protected email* 

Do pobrania wersje edytowalne załączników:

Regulamin świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 2.1 Wzór Formularza informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 11.3

Załącznik nr 2.2 Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 4.1 Katalog działalności wykluczonych ze wsparcia w ramach EFS

Załącznik nr 4.3 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.4 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.5 Wzór biznesplanu

Załącznik nr 4.6 Wzór opinii doradcy binesowego

Załącznik nr 4.7 Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 4.8 Oswiadczenie o braku zobowiązań

Załącznik nr 4.10 Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 4.11 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 4.12 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji na utworz. miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.13 Oświadczenie o niefinasowaniu z innych źródeł

Załącznik nr 4.14 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpenie społeczne

Załącznik nr 4.16 Katalog wydatków w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.17 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.22 Oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby fizycznej

Załącznik nr 4.25 Oswiadczenie o spełnieniu kryteriów przedsiebiorstawa społeczznego

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (81) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email*

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

Lublin, dnia 04.10.2019 roku

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz wnioski na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w biurze projektu w OWES w Zamościu oraz biurze OWES w Chełmie w dniach 04.10-18.10.2019 r. w godzinach 08.00-16.00.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz wszystkimi załącznikami.

Kto może składać Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego?
W ramach naboru Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego mogą składać wyłącznie grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i ukończyły ścieżkę szkoleniowo-doradczą w ramach Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej.
Termin i miejsce składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wniosków o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch tożsamych egzemplarzach (dwa jednobrzmiące oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w OWES w Zamościu pod adresem: ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (budynek PWSZ w Zamościu) lub w biurze OWES w Chełmie, ul. pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm w dniach 04.10-18.10.2019 r. w godzinach 08.00-16.00. Wnioski powinny być wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami, wpięte do skoroszytów (każdy egzemplarz wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS wraz z wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w odrębnym skoroszycie) i złożone w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Nabór XI – PS”.
Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na ww. adresy, a nie data nadania przesyłki). Organizator nie dopuszcza możliwości składania Wniosków w wersji elektronicznej ani faksem.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru i zapisów Regulaminu można kierować do OWES w Zamościu telefonicznie pod numerem 84 627 11 81 lub 84 627 11 91 lub biura OWES w Chełmie 82 576 lub pocztą elektroniczną na adres:*protected email* 

Do pobrania wersje edytowalne załączników:

Regulamin świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 2.1 Wzór Formularza informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 11.3

Załącznik nr 2.2 Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 4.1 Katalog działalności wykluczonych ze wsparcia w ramach EFS

Załącznik nr 4.3 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.4 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.5 Wzór biznesplanu

Załącznik nr 4.6 Wzór opinii doradcy binesowego

Załącznik nr 4.7 Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 4.8 Oswiadczenie o braku zobowiązań

Załącznik nr 4.10 Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 4.11 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 4.12 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji na utworz. miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.13 Oświadczenie o niefinasowaniu z innych źródeł

Załącznik nr 4.14 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpenie społeczne

Załącznik nr 4.16 Katalog wydatków w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.17 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.22 Oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby fizycznej

Załącznik nr 4.25 Oswiadczenie o spełnieniu kryteriów przedsiebiorstawa społeczznego

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (81) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email*

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

Lublin, dnia 09.10.2019 roku

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz wnioski na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w biurze projektu w OWES w Zamościu oraz biurze OWES w Chełmie w dniach 09.10-23.10.2019 r. w godzinach 08.00-16.00.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz wszystkimi załącznikami.

Kto może składać Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego?
W ramach naboru Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego mogą składać wyłącznie grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i ukończyły ścieżkę szkoleniowo-doradczą w ramach Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej.
Termin i miejsce składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wniosków o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch tożsamych egzemplarzach (dwa jednobrzmiące oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w OWES w Zamościu pod adresem: ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (budynek PWSZ w Zamościu) lub w biurze OWES w Chełmie, ul. pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm w dniach 09.10-23.10.2019 r. w godzinach 08.00-16.00. Wnioski powinny być wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami, wpięte do skoroszytów (każdy egzemplarz wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS wraz z wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w odrębnym skoroszycie) i złożone w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Nabór XII – PS”.
Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na ww. adresy, a nie data nadania przesyłki). Organizator nie dopuszcza możliwości składania Wniosków w wersji elektronicznej ani faksem.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru i zapisów Regulaminu można kierować do OWES w Zamościu telefonicznie pod numerem 84 627 11 81 lub 84 627 11 91 lub biura OWES w Chełmie 82 576 lub pocztą elektroniczną na adres:*protected email* 

Do pobrania wersje edytowalne załączników:

Regulamin świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 2.1 Wzór Formularza informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 11.3

Załącznik nr 2.2 Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 4.1 Katalog działalności wykluczonych ze wsparcia w ramach EFS

Załącznik nr 4.3 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.4 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.5 Wzór biznesplanu

Załącznik nr 4.6 Wzór opinii doradcy binesowego

Załącznik nr 4.7 Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 4.8 Oswiadczenie o braku zobowiązań

Załącznik nr 4.10 Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 4.11 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 4.12 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji na utworz. miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.13 Oświadczenie o niefinasowaniu z innych źródeł

Załącznik nr 4.14 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpenie społeczne

Załącznik nr 4.16 Katalog wydatków w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.17 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.22 Oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby fizycznej

Załącznik nr 4.25 Oswiadczenie o spełnieniu kryteriów przedsiebiorstawa społeczznego

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (81) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email*

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

____________________________________________________________

Lublin, dnia 19.11.2019 roku

INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz wnioski na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przyjmowane będą w biurze projektu w OWES w Zamościu oraz biurze OWES w Chełmie w dniach 19.11-03.12.2019 r. w godzinach 08.00-16.00.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnym „Regulaminem świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz wszystkimi załącznikami.

Kto może składać Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego?
W ramach naboru Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego mogą składać wyłącznie grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej, które przeszły pierwszy etap rekrutacji i ukończyły ścieżkę szkoleniowo-doradczą w ramach Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej.
Termin i miejsce składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wniosków o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy składać w dwóch tożsamych egzemplarzach (dwa jednobrzmiące oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w OWES w Zamościu pod adresem: ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (budynek PWSZ w Zamościu) lub w biurze OWES w Chełmie, ul. pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm w dniach 19.11-03.11.2019 r. w godzinach 08.00-16.00. Wnioski powinny być wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami, wpięte do skoroszytów (każdy egzemplarz wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS wraz z wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w odrębnym skoroszycie) i złożone w zamkniętej kopercie zawierającej dopisek „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Nabór XIII – PS”.
Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (o terminie złożenia decyduje data wpływu korespondencji na ww. adresy, a nie data nadania przesyłki). Organizator nie dopuszcza możliwości składania Wniosków w wersji elektronicznej ani faksem.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru i zapisów Regulaminu można kierować do OWES w Zamościu telefonicznie pod numerem 84 627 11 81 lub 84 627 11 91 lub biura OWES w Chełmie 82 576 lub pocztą elektroniczną na adres:*protected email* 

Do pobrania wersje edytowalne załączników:

Regulamin świadczenia usług wsparcia Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 2.1 Wzór Formularza informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 11.3

Załącznik nr 2.2 Wzór oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 4.1 Katalog działalności wykluczonych ze wsparcia w ramach EFS

Załącznik nr 4.3 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.4 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.5 Wzór biznesplanu

Załącznik nr 4.6 Wzór opinii doradcy binesowego

Załącznik nr 4.7 Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 4.8 Oswiadczenie o braku zobowiązań

Załącznik nr 4.10 Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 4.11 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 4.12 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji na utworz. miejsca pracy w PS

Załącznik nr 4.13 Oświadczenie o niefinasowaniu z innych źródeł

Załącznik nr 4.14 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpenie społeczne

Załącznik nr 4.16 Katalog wydatków w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.17 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4.22 Oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby fizycznej

Załącznik nr 4.25 Oswiadczenie o spełnieniu kryteriów przedsiebiorstawa społeczznego

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (81) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: *protected email*

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

Lublin, dnia 03.12.2019r

INFORMUJEMY O PRZEDŁUŻENIU DRUGIEGO NABORU NA TWORZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH do dnia 13 grudnia 2019 r. do godziny 16.00.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w:

Biurze Projektu w Zamościu:

ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9

22-400 Zamość

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 lub w biurze OWES w Chełmie:

ul. Plac Niepodległości 1, pok. 47

21-200 Chełm

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

u. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

Lublin, dnia 25.05.2020 roku

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna, ogłasza nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia  finansowego na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych z subregionu chełmsko-zamojskiego.

Typ przedsięwzięcia na który prowadzony jest nabór wniosków:

Typ nr 2 przedsięwzięcia – Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych.

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA W POSTACI:

 1. Dotacja na stworzenie miejsc pracy w PS (w wysokości do 24.000 zł na miejsce pracy, jednak nie wyższej niż do 120.000 zł na jedno przedsiębiorstwo społeczne)
 2. Wsparcie pomostowe ( do 4 m-cy x 1200 zł na każde miejsce pracy),
 3. Bon szkoleniowy dla zatrudnianego pracownika ( do wysokości 3500zł/osobę ),
 4. Usługi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego.

Poprzez tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej rozumie się tworzenie nowych miejsc pracy w:

 1. a) istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
 2. b) w podmiotach ekonomii społecznej niebędących przedsiębiorstwami społecznymi, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

 

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:

 1. a) przedsiębiorstwa społeczne
 2. b) podmioty ekonomii społecznej niebędące przedsiębiorstwami społecznymi, deklarujące chęć przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

UWAGA !!!

Wsparciem mogą zostać objęte osoby prawne z terenu z powiatów subregionu chełmsko-zamojskiego, tj: chełmski, hrubieszowski, tomaszowski, krasnostawski, zamojski, m. Chełm i m. Zamość .

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wypełniony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu w Zamościu:

Ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9

22-400 Zamość

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 lub w biurze OWES w Chełmie:

Plac Niepodległości 1, pok. 47

21-200 Chełm

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 1. Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu ubiegającego się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku. Jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.
 2. Każda strona wymaga parafowania przez osobę/y ubiegające się o wsparcie.
 3. Wraz wnioskiem o przyznanie refundacji należy złożyć pisemne oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 Regulaminu świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej.
 4. Wniosek o przyznanie wsparcia z kompletem załączników musi być trwale spięty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W tybie ciągłym od 25 maja 2020 do 31 sierpnia 2020roku.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych załączników może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.

 POMOC W PRZYGOTOWANIU WNIOSKU.

Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku ?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy naszych Doradców.

Skontaktuj się z nami.

Napisz e-mail:   lub

Zadzwoń: tel. w Zamościu 84 627 11 81 lub 84-627 11 91, Lub tel. w Chełmie 82-563 24 29

lub odwiedź nas w biurze w Chełmie lub Zamościu (adresy podane powyżej).

 

 WYKAZ NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW:

Do wniosku obowiązkowo należy załączyć:

 1. Formularz rekrutacyjny osoby prawnej i osoby fizycznej(Zał. 1.1 i 1.2).
 2. Biznesplan (Zał. 4.5)
 3. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS (Zał. 4.3).
 4. Opinię doradcy (Zał. 4.6).
 5. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 2.1).
 6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (Zał. 2.2).
 7. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy.
 8. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 Regulaminu świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej.
 9. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (Zał. 4.11).
 10. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z urzędu skarbowego (Zał. 4.14).
 11. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (Zał.4.7).
 12. Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań publiczno-prawnych (Zał. 4.8).
 13. Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków ujętych w zestawieniu z innych źródeł publicznych (Zał. 4.13).

Regulamin św. usł. wspar. ES-11.12.2017

UWAGA !!!

Opis szczegółowych zasad  przyznawania i realizacji wsparcia znajduje się w załączonym Regulaminie świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej w ROZDZIALE X REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOTACJI NA STWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS W POŁĄCZENIU Z SUBSYDIOWANYM ZATRUDNIENIEM.

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/strong><\/p>\n

Lublin, dnia 27.11.2017 roku<\/p>\n

 <\/strong><\/p>\n

OG\u0141OSZENIE O NABORZE WNIOSK\u00d3W NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSI\u0118BIORSTWACH SPO\u0141ECZNYCH<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiod\u0105cy) w partnerstwie z Grupa Medialn\u0105 ITM Sp. z o.o. w zwi\u0105zku z realizacj\u0105 projektu \u201eO\u015brodek Wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej w subregionie che\u0142msko-zamojskim\u201d dofinansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego 2014-2020, O\u015b Priorytetowa 11 W\u0142\u0105czenie spo\u0142eczne, Dzia\u0142anie 11.3 Ekonomia Spo\u0142eczna, og\u0142asza nab\u00f3r wniosk\u00f3w o udzielenie bezzwrotnego wsparcia  finansowego na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii spo\u0142ecznej w szczeg\u00f3lno\u015bci w przedsi\u0119biorstwach spo\u0142ecznych z subregionu che\u0142msko-zamojskiego.<\/p>\n

 <\/u><\/strong><\/p>\n

Typ przedsi\u0119wzi\u0119cia na kt\u00f3ry prowadzony jest nab\u00f3r wniosk\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

Typ nr 2 przedsi\u0119wzi\u0119cia – Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii spo\u0142ecznej, w szczeg\u00f3lno\u015bci w przedsi\u0119biorstwach spo\u0142ecznych.<\/strong><\/p>\n

MO\u017bLIWO\u015aCI UZYSKANIA WSPARCIA W POSTACI:<\/strong><\/p>\n

  \n
 1. Dotacja na stworzenie miejsc pracy<\/strong> w PS<\/strong> (w wysoko\u015bci do 24.000 z\u0142<\/strong> na miejsce pracy, jednak nie wy\u017cszej ni\u017c do 120.000 z\u0142<\/strong> na jedno przedsi\u0119biorstwo spo\u0142eczne)<\/li>\n
 2. Subsydiowane zatrudnienie <\/strong>( do 12 m-cy x 1000 z\u0142<\/strong> na ka\u017cde miejsce pracy),<\/li>\n
 3. Bon szkoleniowy dla zatrudnianego pracownika <\/strong>( do wysoko\u015bci 3500z\u0142\/osob\u0119 ),<\/strong><\/li>\n
 4. Us\u0142ugi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

  Dotacja na stworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii spo\u0142ecznej, w szczeg\u00f3lno\u015bci w przedsi\u0119biorstwach spo\u0142ecznych jest udzielana wy\u0142\u0105cznie w po\u0142\u0105czeniu z subsydiowanym zatrudnieniem.<\/strong><\/p>\n

  Poprzez tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii spo\u0142ecznej rozumie si\u0119 tworzenie nowych miejsc pracy w:<\/strong><\/p>\n

   \n
  1. a) istniej\u0105cych przedsi\u0119biorstwach spo\u0142ecznych;<\/strong><\/li>\n
  2. b) w podmiotach ekonomii spo\u0142ecznej nieb\u0119d\u0105cych przedsi\u0119biorstwami spo\u0142ecznymi, wy\u0142\u0105cznie pod warunkiem przekszta\u0142cenia tych podmiot\u00f3w w przedsi\u0119biorstwa spo\u0142eczne.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    <\/strong><\/p>\n

   UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:<\/strong><\/p>\n

    \n
   1. a) przedsi\u0119biorstwa spo\u0142eczne<\/strong><\/li>\n
   2. b) podmioty ekonomii spo\u0142ecznej<\/strong> nieb\u0119d\u0105ce przedsi\u0119biorstwami spo\u0142ecznymi, deklaruj\u0105ce ch\u0119\u0107 przekszta\u0142cenia w przedsi\u0119biorstwo spo\u0142eczne.<\/u><\/li>\n<\/ol>\n

    UWAGA !!!<\/strong><\/p>\n

    Wsparciem mog\u0105 zosta\u0107 obj\u0119te osoby prawne z terenu z powiat\u00f3w subregionu che\u0142msko-zamojskiego, tj: <\/u>che\u0142mski, hrubieszowski, tomaszowski, krasnostawski, zamojski, m. Che\u0142m i m. Zamo\u015b\u0107 .<\/strong><\/p>\n

     <\/strong><\/p>\n

    MIEJSCE I SPOS\u00d3B SK\u0141ADANIA WNIOSK\u00d3W:<\/strong><\/p>\n

    Wype\u0142niony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi za\u0142\u0105cznikami nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 w Biurze Projektu w Zamo\u015bciu:<\/strong><\/p>\n

    Ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9<\/strong><\/p>\n

    22-400 Zamo\u015b\u0107<\/strong><\/p>\n

    W dni robocze od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku w godzinach 8.00 \u2013 16.00<\/strong><\/p>\n

     <\/strong>lub w biurze OWES w Che\u0142mie:<\/strong><\/p>\n

    Plac Niepodleg\u0142o\u015bci 1, pok. 47<\/strong><\/p>\n

    21-200 Che\u0142m<\/strong><\/p>\n

    W dni robocze od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku w godzinach 8.00 \u2013 16.00<\/strong><\/p>\n

     \n
    1. Wniosek musi by\u0107 sporz\u0105dzony na w\u0142a\u015bciwym formularzu, komputerowo lub r\u0119cznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w j\u0119zyku polskim, musi mie\u0107 wype\u0142nione wszystkie wymagane pola oraz by\u0107 podpisany przez osoba\/y uprawniona\/e do podejmowania decyzji wi\u0105\u017c\u0105cych w imieniu podmiotu ubiegaj\u0105cego si\u0119 o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku. Jednocze\u015bnie osoba\/y ta\/e powinna\/y by\u0107 umocowana\/e do podpisania i z\u0142o\u017cenia wniosku.<\/strong><\/li>\n
    2. Ka\u017cda strona wymaga parafowania przez osob\u0119\/y ubiegaj\u0105ce si\u0119 o wsparcie.<\/strong><\/li>\n
    3. Wraz wnioskiem o przyznanie refundacji nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 pisemne o\u015bwiadczenie osoby, kt\u00f3ra zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzaj\u0105ce spe\u0142nienie przes\u0142anek, o kt\u00f3rych mowa w \u00a7 3 Regulaminu \u015bwiadczenia us\u0142ug wsparcia ekonomii spo\u0142ecznej.<\/strong><\/li>\n
    4. Wniosek o przyznanie wsparcia z kompletem za\u0142\u0105cznik\u00f3w musi by\u0107 trwale spi\u0119ty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      <\/strong>TERMIN SK\u0141ADANIA WNIOSK\u00d3W:<\/strong><\/p>\n

     W tybie ci\u0105g\u0142ym od 21 listopada 2017 do 30 sierpnia 2019 roku.<\/u><\/strong><\/p>\n

     Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych za\u0142\u0105cznik\u00f3w mo\u017ce zosta\u0107 z\u0142o\u017cony osobi\u015bcie, za po\u015brednictwem jednego z operator\u00f3w pocztowych b\u0105d\u017a kuriera.<\/p>\n

      <\/strong>POMOC W PRZYGOTOWANIU WNIOSKU.<\/strong><\/p>\n

     Potrzebujesz pomocy w wype\u0142nieniu wniosku ? <\/strong><\/p>\n

     Mo\u017cesz skorzysta\u0107 z bezp\u0142atnej pomocy naszych Doradc\u00f3w.<\/p>\n

     Skontaktuj si\u0119 z nami.<\/p>\n

     Napisz e-mail:<\/strong> \"><\/a>  lub \"><\/a><\/p>\n

     Zadzwo\u0144<\/strong>: tel. w Zamo\u015bciu 0-84 627 11 81 lub 84-627 11 91, Lub tel. w Che\u0142mie 0-82-563 24 29<\/p>\n

     lub odwied\u017a nas<\/strong> w biurze w Che\u0142mie lub Zamo\u015bciu (adresy podane powy\u017cej).<\/p>\n

      <\/strong><\/p>\n

      <\/strong>WYKAZ NIEZB\u0118DNYCH ZA\u0141\u0104CZNIK\u00d3W:<\/strong><\/p>\n

     Do wniosku obowi\u0105zkowo nale\u017cy za\u0142\u0105czy\u0107:<\/strong><\/p>\n

      \n
     1. Formularz rekrutacyjny osoby prawnej<\/a> i osoby fizycznej<\/a>(Za\u0142. 1.1 i 1.2).<\/li>\n
     2. Biznesplan<\/a> (Za\u0142. 4.5)<\/li>\n
     3. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS<\/a> (Za\u0142. 4.3).<\/li>\n
     4. Opini\u0119 doradcy<\/a> (Za\u0142. 4.6).<\/li>\n
     5. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu si\u0119 o pomoc de minimis<\/a> (za\u0142. 2.1).<\/li>\n
     6. O\u015bwiadczenie o wysoko\u015bci otrzymanej\/nieotrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w kt\u00f3rym Beneficjent pomocy sk\u0142ada wniosek oraz w poprzedzaj\u0105cych go dw\u00f3ch latach kalendarzowych wraz z za\u015bwiadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielaj\u0105ce pomocy <\/a>(Za\u0142. 2.2).<\/li>\n
     7. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamkni\u0119ty rok obrotowy.<\/li>\n
     8. O\u015bwiadczenie osoby, kt\u00f3ra zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzaj\u0105ce spe\u0142nienie przes\u0142anek, o kt\u00f3rych mowa w \u00a7 3 Regulaminu \u015bwiadczenia us\u0142ug wsparcia ekonomii spo\u0142ecznej.<\/li>\n
     9. O\u015bwiadczenie o kwalifikowalno\u015bci podatku VAT<\/a> (Za\u0142. 4.11).<\/li>\n
     10. O\u015bwiadczenie o niezaleganiu ze sk\u0142adkami na ubezpieczenie spo\u0142eczne i zdrowotne z ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatk\u00f3w z urz\u0119du skarbowego<\/a> (Za\u0142. 4.14).<\/li>\n
     11. O\u015bwiadczenie o niekaralno\u015bci za przest\u0119pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu<\/a> (Za\u0142.4.7).<\/li>\n
     12. O\u015bwiadczenie o braku zobowi\u0105za\u0144 z tytu\u0142u zaj\u0119\u0107 s\u0105dowych i administracyjnych i nie toczeniu si\u0119 przeciwko niemu post\u0119powania s\u0105dowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotycz\u0105cego niesp\u0142aconych zobowi\u0105za\u0144 publiczno-prawnych<\/a> (Za\u0142. 4.8).<\/li>\n
     13. O\u015bwiadczenie o niefinansowaniu wydatk\u00f3w uj\u0119tych w zestawieniu z innych \u017ar\u00f3de\u0142 publicznych <\/a>(Za\u0142. 4.13).<\/li>\n<\/ol>\n

      Regulamin \u015bw. us\u0142. wspar. ES-11.12.2017<\/a><\/p>\n

      UWAGA !!!<\/strong><\/p>\n

      Opis szczeg\u00f3\u0142owych zasad  przyznawania i realizacji wsparcia znajduje si\u0119 w za\u0142\u0105czonym Regulaminie \u015bwiadczenia us\u0142ug wsparcia ekonomii spo\u0142ecznej w<\/strong> ROZDZIALE X REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOTACJI NA STWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS W PO\u0141\u0104CZENIU Z SUBSYDIOWANYM ZATRUDNIENIEM<\/strong>.<\/p>\n

      FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY<\/p>\n

      u. J\u00f3zefa Franczaka \u201eLalka\u201d 43<\/p>\n

      20-325 Lublin<\/p>\n

      tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10<\/p>\n

      www.fundacja.lublin.pl<\/a>; e-mail: \"><\/a><\/p>\n

      REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

       <\/strong><\/p>\n

      Lublin, dnia 22.12.2017 roku<\/p>\n

       <\/strong><\/p>\n

      OG\u0141OSZENIE O PIERWSZYM NABORZE WNIOSK\u00d3W
      NA TWORZENIE SP\u00d3\u0141DZIELNI SOCJALNYCH<\/strong><\/p>\n

      Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiod\u0105cy) w partnerstwie z Grupa Medialn\u0105 ITM Sp. z o.o. w zwi\u0105zku z realizacj\u0105 projektu \u201eO\u015brodek Wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej w subregionie che\u0142msko-zamojskim\u201d dofinansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego 2014-2020, O\u015b Priorytetowa 11 W\u0142\u0105czenie spo\u0142eczne, Dzia\u0142anie 11.3 Ekonomia Spo\u0142eczna, og\u0142asza I nab\u00f3r wniosk\u00f3w o udzielenie bezzwrotnego wsparcia  finansowego na tworzenie sp\u00f3\u0142dzielni socjalnych<\/strong> z subregionu che\u0142msko-zamojskiego.<\/p>\n

       <\/u><\/strong><\/p>\n

      Typ przedsi\u0119wzi\u0119cia na kt\u00f3ry prowadzony jest nab\u00f3r wniosk\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

      Typ nr 1 a przedsi\u0119wzi\u0119cia – Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiot\u00f3w ekonomii spo\u0142ecznej.<\/p>\n

      MO\u017bLIWO\u015aCI UZYSKANIA WSPARCIA W POSTACI:<\/strong><\/p>\n

       \n
      1. Wsparcia szkoleniowo \u2013 doradczego<\/strong> realizowanego w ramach SZKO\u0141Y PRZEDSI\u0118BIORCZO\u015aCI SPO\u0141ECZNEJ w tym:<\/strong><\/li>\n
      2. szkolenia \u201eSp\u00f3\u0142dzielnia Socjalna – jak to zrobi\u0107?<\/strong>\u201d( 40 godzin szkolenia na grup\u0119 Inicjatywn\u0105).<\/li>\n
      3. doradztwa grupowego<\/strong> (40 godzin na grup\u0119 Inicjatywn\u0105),<\/li>\n
      4. Jednorazowej bezzwrotnej dotacji <\/strong>w wysoko\u015bci do 24.000 z\u0142<\/strong> na osob\u0119 (cz\u0142onka za\u0142o\u017cyciela lub pracownika sp\u00f3\u0142dzielni), jednak nie wi\u0119cej ni\u017c do 120.000 z\u0142<\/strong> na jedn\u0105 sp\u00f3\u0142dzielni\u0119 socjaln\u0105\/przedsi\u0119biorstwo spo\u0142eczne),<\/li>\n
      5. Wsparcie pomostowe podstawowe <\/strong>do 6 m-cy w wysoko\u015bci do 1200,00 z\u0142\/osob\u0119 oraz wsparcie pomostowe przed\u0142u\u017cone do 12 m-cy w wysoko\u015bci do 800,00 z\u0142\/osob\u0119.<\/li>\n
      6. Bon szkoleniowy dla zatrudnianego pracownika <\/strong>( do wysoko\u015bci \u015brednio 3500z\u0142\/osob\u0119 ),<\/strong><\/li>\n
      7. Us\u0142ugi zindywidualizowane w formie doradztwa biznesowego i doradztwa specjalistycznego.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        <\/strong><\/p>\n

       UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY:<\/strong><\/p>\n

       O utworzenie sp\u00f3\u0142dzielni socjalnej mog\u0105 ubiega\u0107 si\u0119:<\/strong><\/p>\n

        \n
       1. osoby fizyczne planuj\u0105ce utworzenie sp\u00f3\u0142dzielni socjalnej os\u00f3b fizycznych zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o sp\u00f3\u0142dzielniach socjalnych;<\/li>\n
       2. osoby prawne planuj\u0105ce utworzenie sp\u00f3\u0142dzielni socjalnej os\u00f3b prawnych zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o sp\u00f3\u0142dzielniach socjalnych.<\/li>\n<\/ol>\n

        UWAGA !!!<\/strong><\/p>\n

        Wsparciem mog\u0105 zosta\u0107 obj\u0119te osoby fizyczne i prawne z terenu z powiat\u00f3w subregionu che\u0142msko-zamojskiego, tj.: <\/u>che\u0142mski, hrubieszowski, tomaszowski, krasnostawski, zamojski, m. Che\u0142m i m. Zamo\u015b\u0107 .<\/strong><\/p>\n

         <\/strong><\/p>\n

         <\/strong><\/p>\n

        MIEJSCE I SPOS\u00d3B SK\u0141ADANIA WNIOSK\u00d3W:<\/strong><\/p>\n

         \n
        1. Wype\u0142niony i podpisany wniosek, wraz ze wszystkimi za\u0142\u0105cznikami nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 w:<\/li>\n<\/ol>\n

         Biurze Projektu w Zamo\u015bciu:<\/p>\n

          \n
         1. Pereca 2, pok. 7, 8, 9<\/li>\n<\/ol>\n

          22-400 Zamo\u015b\u0107<\/p>\n

          W dni robocze od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku w godzinach 8.00 \u2013 16.00<\/p>\n

          lub w biurze OWES w Che\u0142mie:<\/p>\n

           \n
          1. Plac Niepodleg\u0142o\u015bci 1, pok. 47<\/li>\n<\/ol>\n

           21-200 Che\u0142m<\/p>\n

           W dni robocze od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku w godzinach 8.00 \u2013 16.00<\/p>\n

            \n
           1. Wniosek musi by\u0107 sporz\u0105dzony na w\u0142a\u015bciwym formularzu, komputerowo lub r\u0119cznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w j\u0119zyku polskim, musi mie\u0107 wype\u0142nione wszystkie wymagane pola oraz by\u0107 podpisany przez osoba\/y uprawniona\/e do podejmowania decyzji wi\u0105\u017c\u0105cych w imieniu podmiotu ubiegaj\u0105cego si\u0119 o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku. Jednocze\u015bnie osoba\/y ta\/e powinna\/y by\u0107 umocowana\/e do podpisania i z\u0142o\u017cenia wniosku.<\/li>\n
           2. Ka\u017cda strona wymaga parafowania przez osob\u0119\/y ubiegaj\u0105ce si\u0119 o wsparcie.<\/li>\n
           3. Wraz wnioskiem o przyznanie dotacji nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 pisemne o\u015bwiadczenie osoby, kt\u00f3ra zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzaj\u0105ce spe\u0142nienie przes\u0142anek, o kt\u00f3rych mowa w \u00a7 3 Regulaminu \u015bwiadczenia us\u0142ug wsparcia ekonomii spo\u0142ecznej.<\/li>\n
           4. Wniosek o przyznanie wsparcia z kompletem za\u0142\u0105cznik\u00f3w musi by\u0107 trwale spi\u0119ty (zszyty, umieszczony w skoroszycie).<\/li>\n<\/ol>\n

             <\/strong><\/p>\n

            TERMIN SK\u0141ADANIA WNIOSK\u00d3W:<\/strong><\/p>\n

            W trybie zamkni\u0119tym od 22 grudnia 2017 do 23 stycznia 2018 roku.<\/u><\/strong><\/p>\n

            Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego z kompletem wymaganych za\u0142\u0105cznik\u00f3w mo\u017ce zosta\u0107 z\u0142o\u017cony osobi\u015bcie, za po\u015brednictwem jednego z operator\u00f3w pocztowych b\u0105d\u017a kuriera.<\/p>\n

             <\/strong><\/p>\n

            POMOC W PRZYGOTOWANIU WNIOSKU.<\/strong><\/p>\n

            Potrzebujesz pomocy w wype\u0142nieniu wniosku ? <\/strong><\/p>\n

            Mo\u017cesz skorzysta\u0107 z bezp\u0142atnej pomocy naszych Doradc\u00f3w.<\/p>\n

            Skontaktuj si\u0119 z nami.<\/p>\n

             <\/strong><\/p>\n

            Napisz e-mail:<\/strong> \"><\/a>  lub \"><\/a><\/p>\n

             <\/strong><\/p>\n

            Zadzwo\u0144<\/strong>: tel. w Zamo\u015bciu: 84-627 11 81 lub 84-627 11 91, Lub tel. w Che\u0142mie: 82-563 24 29
            lub odwied\u017a nas<\/strong> w biurze w Che\u0142mie lub Zamo\u015bciu (adresy podane powy\u017cej).<\/p>\n

             <\/strong><\/p>\n

            WYKAZ NIEZB\u0118DNYCH ZA\u0141\u0104CZNIK\u00d3W:<\/strong><\/p>\n

            Do wniosku obowi\u0105zkowo nale\u017cy za\u0142\u0105czy\u0107:<\/strong><\/p>\n

             \n
            1. \n
              \n
             1. Formularz rekrutacyjny osoby prawnej<\/a> i osoby fizycznej<\/a> (Za\u0142. 1.1 i 1.2).<\/li>\n
             2. Biznesplan<\/a> (Za\u0142. 4.5).<\/li>\n
             3. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS<\/a> (Za\u0142. 4.3).<\/li>\n
             4. Opini\u0119 doradcy <\/a>(Za\u0142. 4.6).<\/li>\n
             5. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu si\u0119 o pomoc de minimis<\/a> (za\u0142. 2.1).<\/li>\n
             6. O\u015bwiadczenie o wysoko\u015bci otrzymanej\/nieotrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w kt\u00f3rym Beneficjent pomocy sk\u0142ada wniosek oraz w poprzedzaj\u0105cych go dw\u00f3ch latach kalendarzowych wraz z za\u015bwiadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielaj\u0105ce pomocy<\/a> (Za\u0142. 2.2).<\/li>\n
             7. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamkni\u0119ty rok obrotowy.<\/li>\n
             8. O\u015bwiadczenie osoby, kt\u00f3ra zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzaj\u0105ce spe\u0142nienie przes\u0142anek, o kt\u00f3rych mowa w \u00a7 3 Regulaminu \u015bwiadczenia us\u0142ug wsparcia ekonomii spo\u0142ecznej.<\/li>\n
             9. O\u015bwiadczenie o kwalifikowalno\u015bci podatku VAT <\/a>(Za\u0142. 4.11).<\/li>\n
             10. O\u015bwiadczenie o niezaleganiu ze sk\u0142adkami na ubezpieczenie spo\u0142eczne i zdrowotne z ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatk\u00f3w z urz\u0119du skarbowego<\/a> (Za\u0142. 4.14).<\/li>\n
             11. O\u015bwiadczenie o niekaralno\u015bci za przest\u0119pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu<\/a>  (Za\u0142.4.7).<\/li>\n
             12. O\u015bwiadczenie o braku zobowi\u0105za\u0144 z tytu\u0142u zaj\u0119\u0107 s\u0105dowych i administracyjnych i nie toczeniu si\u0119 przeciwko niemu post\u0119powania s\u0105dowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotycz\u0105cego niesp\u0142aconych zobowi\u0105za\u0144 publiczno-prawnych <\/a>(Za\u0142. 4.8).<\/li>\n
             13. O\u015bwiadczenie o niefinansowaniu wydatk\u00f3w uj\u0119tych w zestawieniu z innych \u017ar\u00f3de\u0142 publicznych<\/a> (Za\u0142. 4.13).<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n
               \n
              1. Wz\u00f3r weksla wraz z deklaracj\u0105 wekslow\u0105<\/a> (Za\u0142. 4.15).<\/li>\n
              2. Wz\u00f3r umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego<\/a> (Za\u0142. 4.2).<\/li>\n<\/ol>\n

               UWAGA !!!<\/strong><\/p>\n

               Opis szczeg\u00f3\u0142owych zasad  przyznawania i realizacji wsparcia znajduje si\u0119 w za\u0142\u0105czonym Regulaminie \u015bwiadczenia us\u0142ug wsparcia ekonomii spo\u0142ecznej w <\/strong>ROZDZIALE IX REGULAMINU PRZYZNAWANIA DOTACJI NA UTWORZENIE PRZEDSI\u0118BIORSTWA SPO\u0141ECZNEGO W PO\u0141\u0104CZENIU ZE WSPARCIEM POMOSTOWYM<\/strong>.<\/p>\n

               Regulamin przyznawania dotacji na utworzenie przedsi\u0119biorstwa spo\u0142ecznego w po\u0142\u0105czeniu ze wsparciem pomostowym<\/a><\/p>\n

               Og\u0142oszenie o pierwszym naborze wniosk\u00f3w na tworzenie sp\u00f3\u0142dzielni socjalnych <\/a><\/p>\n

               INFORMACJA O TERMINIE I SPOSOBIE SK\u0141ADANIA WNIOSK\u00d3W O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W PS ORAZ WNIOSK\u00d3W O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO <\/b><\/span><\/span>W RAMACH PROJEKTU \u201eO\u015aRODEK WSPARCIA EKONOMII SPO\u0141ECZNEJ W SUBREGIONIE CHE\u0141MSKO-ZAMOJSKIM\u201d<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

               Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuj\u0105ca w partnerstwie z Grup\u0105 Medialn\u0105 ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt \u201eO\u015brodek wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej w subregionie che\u0142msko-zamojskim\u201d uprzejmie informuje, \u017ce wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz wnioski na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego <\/span><\/span>przyjmowane b\u0119d\u0105 w biurze projektu w OWES w Zamo\u015bciu oraz biurze OWES w Che\u0142mie w dniach 4-18.04.2018 r. w godzinach 08.00-16.00. <\/b><\/span><\/span><\/p>\n

               Prosimy o dok\u0142adne zapoznanie si\u0119 z aktualnym \u201eRegulaminem \u015bwiadczenia us\u0142ug wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej\u201d oraz wszystkimi za\u0142\u0105cznikami.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

               Kto mo\u017ce sk\u0142ada\u0107 Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego? <\/span><\/span><\/b><\/span><\/span>
               W ramach naboru Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego mog\u0105 sk\u0142ada\u0107 wy\u0142\u0105cznie grupy inicjatywne zainteresowane utworzeniem nowego przedsi\u0119biorstwa spo\u0142ecznego\/sp\u00f3\u0142dzielni socjalnej, kt\u00f3re przesz\u0142y pierwszy etap rekrutacji i uko\u0144czy\u0142y \u015bcie\u017ck\u0119 szkoleniowo-doradcz\u0105 w ramach Szko\u0142y Przedsi\u0119biorczo\u015bci Spo\u0142ecznej. <\/span><\/span><\/span><\/span>
               Termin i miejsce sk\u0142adania Wniosk\u00f3w o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wniosk\u00f3w o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego <\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/p>\n

               Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nale\u017cy sk\u0142ada\u0107 w dw\u00f3ch to\u017csamych egzemplarzach (dwa jednobrzmi\u0105ce orygina\u0142y lub orygina\u0142 i kopia potwierdzona za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em) w Biurze Projektu w OWES w Zamo\u015bciu pod adresem: ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamo\u015b\u0107 (budynek PWSZ w Zamo\u015bciu) lub w biurze OWES w Che\u0142mie, ul. pl. Niepodleg\u0142o\u015bci 1, 22-100 Che\u0142m w dniach 4-18 kwietnia 2018 r. w godzinach od 08.00 do 16.00.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

               Wnioski powinny by\u0107 wype\u0142nione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odr\u0119cznymi podpisami, wpi\u0119te do skoroszyt\u00f3w (ka\u017cdy egzemplarz wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS wraz z wnioskiem o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w odr\u0119bnym skoroszycie) i z\u0142o\u017cone w zamkni\u0119tej kopercie zawieraj\u0105cej dopisek \u201eO\u015brodek Wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej Nab\u00f3r I \u2013 PS\u201d. <\/span><\/span>
               Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz Wnioski o przyznane podstawowego wsparcia pomostowego mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c z\u0142o\u017cy\u0107 za po\u015brednictwem poczty, kuriera lub innej formy po\u015brednicz\u0105cej (o terminie z\u0142o\u017cenia decyduje data wp\u0142ywu korespondencji na ww. adresy, a nie data nadania przesy\u0142ki). Organizator nie dopuszcza mo\u017cliwo\u015bci sk\u0142adania Wniosk\u00f3w w wersji elektronicznej ani faksem.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

               Wszelkie pytania dotycz\u0105ce og\u0142oszonego naboru i zapis\u00f3w Regulaminu mo\u017cna kierowa\u0107 do OWES w Zamo\u015bciu telefonicznie pod numerem 84 627 11 81 lub 84 627 11 91 lub biura OWES w Che\u0142mie 82 576 lub poczt\u0105 elektroniczn\u0105 na adres: .<\/strong> <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

               Do pobrania wersje edytowalne za\u0142\u0105cznik\u00f3w:<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

               Regulamin \u015bwiadczenia us\u0142ug wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

               Za\u0142\u0105cznik nr 2.1 Wz\u00f3r Formularza informacji przy ubieganiu si\u0119 o pomoc de minimis 11.3<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

               Za\u0142\u0105cznik nr 2.2 Wz\u00f3r o\u015bwiadczenia o otrzymanej pomocy de minimis<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

               Za\u0142\u0105cznik nr 4.1 Katalog dzia\u0142alno\u015bci wykluczonych ze wsparcia w ramach EFS<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

               Za\u0142\u0105cznik nr 4.3 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

               Za\u0142\u0105cznik nr 4.4 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

               Za\u0142\u0105cznik nr 4.5 Wz\u00f3r biznesplanu<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

               Za\u0142\u0105cznik nr 4.6 Wz\u00f3r opinii doradcy binesowego<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

               Za\u0142\u0105cznik nr 4.7 O\u015bwiadczenie o niekaralno\u015bci<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

               Za\u0142\u0105cznik nr 4.8 Oswiadczenie o braku zobowi\u0105za\u0144<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

               Za\u0142\u0105cznik nr 4.10 Karta oceny biznesplanu<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

               Za\u0142\u0105cznik nr 4.11 O\u015bwiadczenie o kwalifikowalno\u015bci VAT<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

               Za\u0142\u0105cznik nr 4.12 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji na utworz. miejsca pracy w PS<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

               Za\u0142\u0105cznik nr 4.13 O\u015bwiadczenie o niefinasowaniu z innych \u017ar\u00f3de\u0142<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

               Za\u0142\u0105cznik nr 4.14 O\u015bwiadczenie o niezaleganiu ze sk\u0142adkami na ubezpenie spo\u0142eczne<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

               Za\u0142\u0105cznik nr 4.16 Katalog wydatk\u00f3w w ramach podstawowego i przed\u0142u\u017conego wsparcia pomostowego<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

               Za\u0142\u0105cznik nr 4.17 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

               Za\u0142\u0105cznik nr 4.22 O\u015bwiadczenie o miejscu zamieszkania osoby fizycznej<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

               Za\u0142\u0105cznik nr 4.25 Oswiadczenie o spe\u0142nieniu kryteri\u00f3w przedsiebiorstawa spo\u0142eczznego<\/a><\/span><\/span><\/p>\n