Drukuj Drukuj

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

14 maj 2021


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR V/OUT/2021

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny  jako Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe, anulując je w miejscach, gdzie zostały opublikowane, tj. na:

  1.  stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, nr  ogłoszenia 2021- 8058-46061
  2. stronie Zamawiającego:   www.fundacja.lublin.pl,

Tytuł  anulowanego  zapytania ofertowego: Kurs na kierowcę kategorii D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do przewozu osób wraz z egzaminami dla 10 Uczestników / czek Projektu „OUTPLACEMENT – to się opłaca” w wymiarze 200 godz

Unieważnienie postepowania jest zgodne z  pkt. XV ppkt.1 Zapytania ofertowego V/OUT/2021: Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku 
postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
Tak też się stało, zatem ponowne ogłoszenie postępowania nastąpi  niezwłocznie, po usunięciu wady.

Oferty złożone do czasu unieważnienia Zapytania ofertowego V/OUT/2021 nie będą rozpatrywane i nie otwierane, zwrócone będą Oferentom. O zaistniałej sytuacji i możliwości odbioru ofert wszyscy zainteresowani (Oferenci) zostaną  dodatkowo powiadomieni drogą elektroniczną.

unieważnienie postępownia kat. D