Drukuj Drukuj

Ogłoszenie o naborze biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Pracuję u siebie 3” w 2. naborze

01 sie 2022


Lublin, 01.08.2022 r.

Uprzejmie informujemy,  że  w celu zapewnienia równych szans dla wszystkich uczestników  2. naboru do projektu „Pracuję u siebie 3” w zakresie czasu na opracowanie biznesplanu, przyjęliśmy  zasadę,  że wnioski dotyczące wsparcia finansowego, tj. biznesplan i wniosek o wsparcie pomostowe, wszyscy uczestnicy powinni złożyć w ciągu 7 dni od zakończenia indywidualnego wsparcia szkoleniowego w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin, w godz. 8-16.

Informujemy  również, że nie ma możliwości złożenia biznesplanów przed terminem (ukończeniem szkoleń indywidualnych) lub po terminie naboru.

Proszę pamiętać o wszystkich obowiązkowych załącznikach, aby uniknąć wydłużenia procedury oceny formalnej biznesplanów. Jeżeli nie dołączą Państwo dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie to niestety będą Państwo tracili punkty w ocenie ww. kategorii – warto o tym pamiętać. 

Biznesplany ocenia dwóch niezależnych ekspertów, dlatego też należy przygotować komplet dokumentów, który będzie składał się z 2 identycznych egzemplarzy dokumentów, tak aby każdy z oceniających mógł je równocześnie ocenić.

Dokumenty proszę drukować DWUSTRONNIE, spięte tak, aby uniemożliwić DEKOMPLETACJĘ, np. w skoroszytach. Każdy biznesplan wraz z wnioskiem należy zapakować do koperty i zaadresować według wzoru zamieszczonego w Regulaminie..

Proszę pamiętać, że:

  1. Wszystkie pola w biznesplanie i wniosku muszą być wypełnione, a te które nie dotyczą uczestnika, należy uzupełnić formułą: „nie dotyczy”,
  2. Załączniki do biznesplanu, stanowiące kopie dokumentów, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem wg zasad określonych 3 pkt.13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Dla ułatwienia przedstawiamy poniżej wykaz wszystkich aktualnych dokumentów (łącznie z dodatkowymi) z wzorami do pobrania, które należy złożyć jako komplet dla 1 osoby podczas naboru biznesplanów i wniosków.

Do wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej należy złożyć następujące dokumenty:

  • Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalistycznego grupowego 2szt.
  • Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń dla uczestników projektu  (będą na Państwa czekały w biurze projektu i w momencie składania biznesplanu dołożą Państwo je do kompletu) 2 szt.
  • Dokumenty poświadczające posiadany przez Państwa potencjał w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia (mogą być to świadectwa pracy, umowy o dzieło/zlecenie/pracę, uprawnienia, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa, wydruk z CEiDG, itp.) 2szt
  • Potwierdzenie wartości zakupów – wydruki ze źródła, z którego korzystali Państwo podczas wyszukiwania cen danego asortymentu lub faktury proformy, itp. 2szt.
  • Zbiór oświadczeń do biznesplanu– 2 szt.

Do finansowego wsparcia pomostowego:

Załączniki oznaczone kolorem niebieskim są wzorami dokumentów do pobrania i wypełnienia.

Przy ubieganiu się o pomoc de minimis będą Państwo potrzebowali ID (identyfikatora) gminy, w której zamieszkujecie, informacje te proszę wyszukać  pod adresem:

 https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf

 

Wszystkie dokumenty i potrzebne załączniki znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Projekty w realizacji”.

Wszystkie zaświadczenia, kopie dyplomów, referencji itp. muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do biura projektu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin), zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu „Pracuję u siebie 3”