Fundusz pożyczkowy – Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”


Drukuj Drukuj

 

 

 Informujemy, że w dniu 11.05.2018 został zakończony nabór wniosków w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II Region III” dla województw: świętokrzyskie, lubelskie.

 

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK – pobierz

 

 

Dla kogo

O pożyczkę mogą ubiegać się pozostający bez pracy:

 • pozostający bez pracy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu;
 • pozostający bez pracy studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich;
 • Bezrobotni.

Przeznaczenie

W ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” udzielane są:

 • pożyczka podstawowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  Wzór umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej
 • pożyczka uzupełniająca (do pożyczki podstawowej) na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego
  Wzór aneksu do umowy pożyczki (pożyczka uzupełniająca)
 • pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego dla przedsiębiorców
  Wzór umowy pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

Oferta

1.Pożyczka podstawowa – pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wartość pożyczki: nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy – na dzień 01.04.2018 r. kwota 90 300 zł

Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 1,75 – wysokość oprocentowania pożyczki 0,44% w skali roku,

Okres spłaty: 7 lat (84 miesiące),

Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,

Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

REJESTRACJA FIRMY NASTĘPUJE DOPIERO PO POZYTYWNYM ROZPATRZENIU WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI!

2. Pożyczka uzupełniająca na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy (pożyczka uzupełniająca):

Wartość pożyczki: nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy, – na dzień 01.04.2018 r. kwota 27 000 zł.

Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 1,75 – wysokość oprocentowania pożyczki 0,44% w skali roku Termin wnioskowania: po 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych,

Harmonogram spłaty pożyczki uzupełniającej będzie dostosowany do harmonogramu spłaty pożyczki podstawowej (spłata obydwu pożyczek powinna nastąpić w tym samym terminie),

Wypłata środków nastąpi po zawarciu aneksu do umowy pożyczki,

Rozliczenie pożyczki dokonywane będzie na podstawie opłaconych faktur dotyczących wydatków na utworzenie stanowiska pracy,

Możliwość umorzenia pozostałej do spłaty kwoty kapitału, jeśli utworzone stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy utrzymane zostało przez minimum 1 rok, a spłaty pożyczki, w tym pożyczki uzupełniającej, realizowane są zgodnie z harmonogramem.

3. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy dla przedsiębiorców. 

Wartość pożyczki: nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy – na dzień 01.04.2018 r. kwota  27 000 zł.

Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 1,75% -wysokość oprocentowania pożyczki 0,44% w skali roku.

Okres spłaty pożyczki, nie może być dłuższy niż 3 lata.

Wypłata środków nastąpi po zawarciu umowy pożyczki. Podstawą rozliczenia pożyczki na utworzenie stanowiska pracy są zrealizowane wydatki na utworzenie stanowiska pracy, tj. opłacone faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej.

Możliwe jest ubieganie się o pożyczkę na utworzenie kilku stanowisk pracy.

Spotkania informacyjne będą odbywały się co tydzień (w dni robocze):

 1. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin – wtorek godz. 14.00
 2. Filia FRL w Zamościu: ul. Pereca 2, pok. 8-9, 22-400 Zamość – poniedziałek, godz. 13.00
 3. Filia FRL w Łukowie: ul. Międzyrzecka 72 c, pok. 5, 21-400 Łuków – czwartek godz. 17:00

Wnioski będą przyjmowane w dni robocze w następujących punktach:

Przed złożeniem dokumentów osobiście, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem biura w celu ustalenia terminu złożenia dokumentów.

 • Lublin – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Józefa Franczaka „Lalka” 43 (dawna Droga Męczenników Majdanka 181), 20-325 Lublin, przyjmowanie wniosków: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 8.00-15.00, środy 8.00-17.30, tel. 81 710 19 00 wew. 7,
  funduszpozyczkowy@fundacja.lublin.pl
  ,
 • Chełm – Filia w Chełmie, Pl. Niepodległości 1, pok. 46, 22-200 Chełm, przyjmowanie wniosków: wtorki i czwartki w godz. 10.00-12.00, tel. 82 563 24 29
 • Lubartów – Filia FRL w Lubartowie: ul. Słowackiego 14 Ip., 21-100 Lubartów, przyjmowanie wniosków: środy i czwartki w godz. 8.00-10.00, tel. 81 463 82 50
 • Łuków – Filia FRL w Łukowie: ul. Międzyrzecka 72 C, pok. 5, 21-400 Łuków, przyjmowanie wniosków: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-13.00, tel. 25 797 20 75
 • Tomaszów Lubelski – Filia FRL w Tomaszowie Lubelskim: ul. Lwowska 80  pok.2, 22-600 Tomaszów Lubelski, przyjmowanie wniosków: wtorki i czwartki w godz. 9.00-11.00, tel. 84 664 10 27
 • Zamość – Filia FRL w Zamościu: ul. Pereca 23 pok. 7,8,9, 22-400 Zamość, przyjmowanie wniosków:  w poniedziałki 8.00-17.30, od wtorku  do piątku w godz. 8.00-16.00, tel. 84 627 18 32

Wymagane dokumenty POŻYCZKA PODSTAWOWA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU O POŻYCZKĘ:

Dla wnioskodawcy

WZÓR_WNIOSKU_O_POZYCZKĘ_PODSTAWOWĄ

WZÓR_WNIOSKU_O_POZYCZKĘ_PODSTAWOWĄ_wersja_edytowalna

W sytuacji, gdy wyznaczone miejsce w danym punkcie wniosku jest niewystarczające, należy przenieść dany punkt do oddzielnego dokumentu stanowiącego kolejny załącznik z adnotacją we wniosku „cd. w załączniku nr…” Prosimy o wyczerpujące i precyzyjne odniesienie się do poszczególnych punktów wniosku, w szczególności w części dotyczącej charakterystyki planowanej działalności gospodarczej (Punkty 2.2 – 2.6). Nieprawidłowo wypełnione wnioski będą podlegały uzupełnieniu.

Oświadczenie_o_pomocy_de_minimis
Oswiadczenie_o_nieubieganiu_sie_o_środki
Oswiadczenie_majatkowe_wnioskodawcy
Oświadczenie o niezatrudnieniu
Upoważnienie BIG InfoMonitor – osoby fizyczne
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadcznie współmałżonka pożyczkobiorcy
Zakres danych osobowych Wnioskodawców
Oświadczenie_odsetki

Dodatkowo do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć:

 • Kserokopię własnego dowodu osobistego i współmałżonka (jeśli dotyczy) – potwierdzoną za zgodność z oryginałem (w przypadku dowodu osobistego nieposiadającego adresu zameldowania, należy dołączyć kopię zaświadczenia o zameldowaniu)
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy)
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię odpisu dyplomu wnioskodawcy lub zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu – dotyczy absolwentów szkół i uczelni,
 • Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie predyspozycji i kwalifikacji do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej – potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę statusu bezrobotnego (dotyczy bezrobotnego),
 • Zaświadczenie z wyższej uczelni o kontynuacji przez wnioskodawcę nauki na ostatnim roku studiów – dotyczy studentów ostatniego roku studiów,
 • Zaświadczenie o niezaleganiu z właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dotyczy Wnioskodawców, którzy prowadzili wcześniej działalnośc gospodarczą).

Dla poręczycieli wnioskodawcy

Oświadczenie poręczyciela
Oswiadczenie_majatkowe_poreczyciela
OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA
Upoważnienie BIG InfoMonitor – osoby fizyczne
Upoważnienie BIG InfoMonitor – firmy

Dodatkowo poręczyciel dołącza:

 • kserokopię  własnego dowodu osobistego (w przypadku dowodu osobistego nieposiadającego adresu zameldowania, należy dołączyć kopię zaświadczenia o zameldowaniu) oraz kserokopię dowodu osobistego współmałżonka potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy),
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny, potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia za ostatnie 3 miesiące (dotyczy osób pracujących),
 • Informacja dla osoby ubezpieczonej  z ostatnich 3 miesięcy – ZUS IMIR (dotyczy osób pracujących),
 • kserokopie zeznania podatkowego za ubiegły rok – PIT wraz z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, zestawienie o przychodach i kosztach za rok 2017 (dotyczy osób prowadzących własną firmę)

W przypadku zabezpieczenia polegającego na ustanowienie hipoteki umownej (do 150% wartości umowy)

 • Wyciąg z księgi wieczystej
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Kopia aktu notarialnego nabycia nieruchomości / działki
 • Zdjęcia nieruchomości / działki
 • Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego właścicieli nieruchomości – w przypadku kiedy właścicielem nie jest Wnioskodawca (w przypadku dowodu osobistego nieposiadającego adresu zameldowania, należy dołączyć kopię zaświadczenia o zameldowaniu)
 • Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka (jeśli dotyczy)
 • Operat szacunkowy (po uzgodnieniu z funduszem pożyczkowym)

UWAGA! Nie ustanawiamy hipotek umownych na nieruchomościach rolnych.

DOKUMENTY WYMAGANE PO PRZYZNANIU POŻYCZKI
Dla Wnioskodawcy

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oswiadczenie_o_braku_podwojnego_finansowania

Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia:

 • potwierdzenia rejestracji w CEIDG zawierającego REGON i NIP,
 • umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy),
 • umowy na prowadzenie firmowego rachunku bankowego,
 • dokumentów potwierdzających ustanowienie stosownych zabezpieczeń.

UWAGA: na każdym etapie rozpatrywania wniosku o pożyczkę Pośrednik Finansowy ma prawo żądać od wnioskodawcy i poręczyciela dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji zapisów we wniosku o pożyczkę oraz załącznikach.

POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY
DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU:
Dla Wnioskodawcy

WZÓR WNIOSKU O POŻYCZKĘ DLA PRZEDSIĘBIORCY

WZÓR WNIOSKU O POŻYCZKĘ DLA PRZEDSIĘBIORCY – wersja edytowalna

WZÓR WNIOSKU O POŻYCZKĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

WZÓR WNIOSKU O POŻYCZKE UZUPEŁNIAJĄCĄ – wersja edytowalna

W sytuacji, gdy wyznaczone miejsce w danym punkcie wniosku jest niewystarczające, należy przenieść dany punkt do oddzielnego dokumentu stanowiącego kolejny załącznik z adnotacją we wniosku „cd. w załączniku nr…” Prosimy o wyczerpujące i precyzyjne odniesienie sie do poszczególnych punktów wniosku, w szczególności w części dotyczącej charakterystyki planowanego miejsca pracy (Punkty 2.1 – 2.5). Nieprawidłowo wypełnione wnioski będą podlegały uzupełnieniu.

Zał. nr 2 do Wniosku – Oświadczenie o pomocy de minimis
Zał. nr 3 do Wniosku – Oświadczenie o nieubieganiu się o środki
Zał. nr 4 do Wniosku – Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy
Zał. nr 5 do Wniosku o pożyczkę uzupełniająca – Opinia Powiatowego Urzędu Pracy
Upoważnienie BIG InfoMonitor – osoby fizyczne
Upoważnienie BIG InfoMonitor – firmy
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie – odsetki

Dodatkowo do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć:

 • Kserokopię własnego dowodu osobistego i współmałżonka (jeśli dotyczy) – potwierdzoną za zgodność z oryginałem (w przypadku dowodu osobistego nieposiadającego adresu zameldowania, należy dołączyć kopię zaświadczenia o zameldowaniu),
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami odpowiednich należności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
 • opinię Urzędu Pracy dotyczącą wniosku o udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, pod kątem dostępności zarejestrowanych w danym urzędzie pracy bezrobotnych posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na planowanym do utworzenia stanowisku pracy.

Dla poręczycieli wnioskodawcy

Oświadczenie poręczyciela
Oświadczenie majątkowe poręczyciela
OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA
Upoważnienie BIG InfoMonitor – osoby fizyczne
Upoważnienie BIG InfoMonitor – firmy

Dodatkowo poręczyciel dołącza:

 • kserokopię  własnego dowodu osobistego (w przypadku dowodu osobistego nieposiadającego adresu zameldowania, należy dołączyć kopię zaświadczenia o zameldowaniu) oraz kserokopię dowodu osobistego współmałżonka potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy),
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia za ostatnie 3 miesiące (dotyczy osób pracujących),
 • RMUA (informacja dla osoby ubezpieczonej) z ostatnich 3 miesięcy (dotyczy osób pracujących),
 • kserokopie zeznania podatkowego za ubiegły rok – PIT (dotyczy osób prowadzących własną firmę)

Komplet dokumentów należy wpiąć w skoroszyt i złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy wskazać miejsce złożenia dokumentów oraz imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

DOKUMENTY WYMAGANE PO PRZYZNANIU POŻYCZKI

Dla Wnioskodawcy

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

UWAGA: na każdym etapie rozpatrywania wniosku o pożyczkę Pośrednik Finansowy ma prawo żądać od wnioskodawcy i poręczyciela dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji zapisów we wniosku o pożyczkę oraz załącznikach.

Dodatkowe dokumenty:

– wytyczne dot. rozliczania pożyczki – Wytyczne dotyczące rozliczenia pożyczki

– rozliczenie pożyczki (tabela) – Rozliczenie pożyczki (tabela)

Wzór umowy pożyczkowej

Tabela opłat i prowizji