Drukuj Drukuj

Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania

27 mar 2012


 

Opis projektu

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”

Działanie „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy nr umowy URP/SPPW/1.1/KIK/13

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Program Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

 

20.11.2015

Zapraszamy do zapoznania się z PRZEWODNIKIEM GOSPODARCZYM „Witajcie w Gotanii”, który został wydany przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny na zakończenie projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”.

28.08.2013
WYNIKI Z OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PO ZAMKNIĘCIU V EDYCJI NABORU KANDYDATÓW/KANDYDATEK DO PROJEKTU „OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA”


03.06.2013 

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PO ZAMKNIĘCIU IV EDYCJI NABORU KANDYDATÓW/KANDYDATEK DO PROJEKTU “OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO  ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA” LISTA DOSTĘPNA DO POBRANIA PONIŻEJ.


16.05.2013

Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych po zamknięciu IV edycji naboru Kandydatów/Kandydatek do Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarzadzania podregionem Gotania”

Lista uczestników skierowana do oceny merytorycznej bądź odrzucona z przyczyn formalnych w załączniku.


18.04.2013

III Konkurs Grantowy dla osób, które ukończyły szkolenie i doradztwo w ramach Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza III Konkurs Grantowy dla Uczestników Projektu ”Od wizji do nowoczesnego zarzadzania podregionem Gotania” działanie „ Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości”

Osoby które ukończyła szkolenie i doradztwo w ramach Projektu zapraszamy do złożenia Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z niezbędnymi załącznikami.

W dniu dzisiejszym zamieszczamy Wytyczne dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z kompletem dokumentów aplikacyjnych, które zostały zatwierdzone przez WWPE.

Zostały udostępnione Państwu również dokumenty dotyczące oceny składanych Wniosków, prosimy o zapoznanie się z nimi. Będą one pomocne Państwu w celu wykonania samooceny składanych do Biura dokumentów.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności wraz z niezbędnymi załącznikami będą mogli składać w Biurze Projektu w Hrubieszowie w terminie od dnia 19 kwietnia 2013r. do dnia 16 maja 2013r. w godzinach od 9.00 do 14.00.


25.03.2013 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca działanie „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości” w ramach Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” ogłasza listę Wniosków Beneficjentów/Beneficjentek, którym w ramach II Konkursu Grantowego przyznano dotację na utworzenie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym przedstawiamy listę rankingową w załączniku.


08.02.2013

Wyniki oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych po zamknięciu III edycji naboru Kandydatów/Kandydatek do Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarzadzania podregionem Gotania”.

Lista dostępna do pobrania poniżej


29.12.2012r. 

Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych po zamknięciu III edycji naboru Kandydatów/Kandydatek do Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarzadzania podregionem Gotania”

Lista uczestników skierowana do oceny merytorycznej bądź odrzucona z przyczyn formalnych w załączniku.


03.12.2012r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny jako Operator Dotacji w Projekcie ”Od wizji do nowoczesnego zarzadzania podregionem Gotania” działanie „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości” ogłasza II Konkurs Grantowy dla Uczestników Projektu 

W dniu dzisiejszym (03.12.2012r.) zamieszczamy Wytyczne dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami, które zostały zatwierdzone przez WWPE.

Zostały udostępnione Państwu również dokumenty dotyczące oceny składanych Wniosków, prosimy o zapoznanie się z nimi. Będą one pomocne Państwu w celu wykonania samooceny składanych do Biura dokumentów.

Beneficjenci pomocy (Uczestnicy/Uczestniczki projektu) Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności wraz z niezbędnymi załącznikami będą mogli składać w Biurze Projektu w Hrubieszowie w terminie do 4 stycznia 2013r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

Załączniki do pobrania poniżej.


Nabór formularzy

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych do I edycji prowadzony będzie w terminie:od 23.04.2012 do 11.05.2012od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. od 9.00 do 14.00.Szczegółowe informacje zostały przedstawione w Regulaminie Rekrutacji.Na etapie rekrutacji obowiązuje jedynie Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami (wzory wymaganych załączników znajdują się na końcu Formularza Zgłoszeniowego), który należy dostarczyć osobiście, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, w zamkniętej kopercie do Biura Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości w Hrubieszowie, ul. Plac Wolności 15, I piętro, pok. 5Wszystkie niezbędne dokumenty zamieszczone zostały w zakładce „Wymagane Dokumenty”.  Pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnychInformujemy, że Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego KSU (PK KSU) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej świadczy usługi informacyjne i doradcze dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Konsultanci zapraszają do skorzystania z ich wiedzy i doświadczenia wszystkich, którzy deklarują potrzebę skorzystania z powyższych usług.W ramach świadczonych usług istnieje możliwość uzyskania pomocy przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego do Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego mieszczącego się w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, pokój nr 4 i nr 38.Szczegółowe informacje na temat terminów dyżurów pełnionych w Hrubieszowie oraz Tomaszowie Lubelskim można uzyskać pod numerem telefonu – 84 627 11 91.


 

Cel projektu

 

Projekt „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” realizowany jest przez Urząd Miasta Hrubieszów – Wnioskodawca w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny – Partner Merytoryczny oraz Gminami Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice, Uchanie, Tyszowce, Dołhobyczów, Tyszowce, Tomaszów Lubelski, Komarów-Osada jako Partnerami Samorządowymi.Cel działania: Stymulowanie i rozwój przedsiębiorczości na terenie podregionu Gotania (Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Hrubieszów, Gmina Mircze, Gmina Trzeszczany, Gmina Werbkowice, Gmina Uchanie, Gmina Tyszowce, Gmina Dołhobyczów, Gmina Tyszowce, Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Komarów-Osada) poprzez udzielenie wsparcia podstawowego doradczo-szkoleniowego 90 osobom fizycznym oraz wsparcia specjalistycznego doradczo-szkoleniowego i finansowego 70 osobom fizycznym z terenu objętego projektem na utworzenie min. 70 nowych przedsiębiorstw.
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

01.01.2012 r. – 30.06.2014 r.

 

 


 

Oferta

 

1. Podstawowe wsparcie doradczo – szkoleniowe:

  • Doradztwo podstawowe – średnio 12 godzin/osobę w postaci indywidualnych spotkań
   z doradcą w celu przygotowania biznes planu oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Szkolenie grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
   – 72 godziny (9 dni),

2. Wsparcie finansowe – jednorazowa dotacja na utworzenie działalności gospodarczej:

  • jednorazowa dotacja na utworzenie działalności gospodarczej w wysokości
   od 25 000 do 40 000 zł/osobę, stanowiące maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, dla min.70 uczestniczek/ów projektu.

3. Specjalistyczne wsparcie doradczo – szkoleniowe:

  • Doradztwo specjalistyczne od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej.- średnio 15 godzin/osobę
  • Szkolenia specjalistyczne grupowe (szkolenie będzie obejmowało między innymi zapoznanie się z obsługą programu PŁATNIK, zapoznanie się z obsługą prostego programu księgowo-komputerowego – zajęcia przeprowadzane z wykorzystaniem sprzętu komputerowego ) – 48 godzin – 6 dni

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

Uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby fizyczne, które spełniająłącznie poniższe warunki:

 1. w dniu przystąpienia do projektu mają ukończone 18 lat,
 2. posiadają stałe zameldowanie od co najmniej 6 miesięcy na terenie podregionu Gotania (Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Hrubieszów, Gmina Mircze, Gmina Trzeszczany, Gmina Werbkowice, Gmina Uchanie, Gmina Tyszowce, Gmina Dołhobyczów, Gmina Tyszowce, Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Komarów-Osada),
 3. zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą,
 4. nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 5. nie zamierzają w ramach projektu „przejąć” działalności gospodarczej po członku rodziny (rodzicach, współmałżonku, dzieciach, rodzeństwie),
 6. posiadają jeden z wymienionych statusów na rynku pracy:
 • bezrobotna/bezrobotny,
 • nieaktywna/nieaktywny zawodowo,
 • zatrudniona/zatrudniony (w tym rolnicy),

VII. nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz z PROW oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich,
VIII. nie pozostają w stosunku zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne podobne) u Wnioskodawcy – Urząd Miasta w Hrubieszowie lub partnera projektu (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Hrubieszów, Gmina Mircze, Gmina Trzeszczany, Gmina Werbkowice, Gmina Uchanie, Gmina Tyszowce, Gmina Dołhobyczów, Gmina Tyszowce, Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Komarów-Osada).

 

 


 

Kontakt

 

Biuro Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczościpl. Wolności 15, I p., pok. 522 – 500 HrubieszówTel/fax 84 696 54 77e-mail: hrubieszow@fundacja.lublin.pl