Drukuj Drukuj

Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego

22 kwi 2013


 

Opis projektu

 

Projekt \”Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego\” jest realizowany w ramach Priorytetu
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie.

Nr umowy: 1043/POKL.09.06.03-06-008/12-00

 

 


 

Cel projektu

 

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do kształcenia ustawicznego 600 osób dorosłych z obszaru miasta Lublin poprzez promowanie idei kształcenia ustawicznego, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym do kwietnia 2015 roku.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

1 kwietnia 2013 roku – 30 kwietnia 2015 roku

 

 


 

Oferta

 

1. Doradztwo edukacyjne

– analiza oczekiwań klienta, określanie możliwości psychofizycznych, dotychczasowej ścieżki kształcenia oraz ukierunkowanie w procesie edukacji,

– pomoc przy planowaniu indywidualnych ścieżek rozwoju pod kątem możliwości rynku edukacyjnego,

– udzielenie pomocy w doborze kierunku, rodzaju i poziomu szkolenia, z uwzględnieniem oczekiwań, możliwości oraz aktualnych potrzeb rynku pracy, przedstawianie wybranych ofert klientowi;

Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu będzie mógł/mogła skorzystać z 10 godzin indywidualnego doradztwa edukacyjnego.

2. Grupowe spotkania z przedstawicielami podmiotów świadczących usługi edukacyjne, na których zostaną przedstawione oferty kursów, szkoleń, studiów i inne;

3. Targi edukacyjne, na których prezentować swoją ofertę będą instytucje szkoleniowe;

4. Udostępnienie Bazy danych o usługach Edukacyjnych w Lublinie, województwie lubelskim, w kraju i za granicą.

Uczestnikom/Uczestniczkom projektu zapewniamy:

– stałą opiekę Brokera Edukacyjnego

– dostęp do aktualizowanej bazy oferty edukacyjnej

– poczęstunek podczas usług.

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

Grupę docelową projektu stanowi 600 osób z miasta Lublin, tj. uczących się, pracujących lub zamieszkałych na terenie miasta Lublin, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej.

W szczególności do projektu zapraszamy:

– osoby w wieku 18-30 lat, nieuczestniczące w formalnym kształceniu i niezatrudnione

– osoby pracujące

– osoby niepełnosprawne

– kobiety

 

 


 

Kontakt

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Lubartowska 74 A, I piętro, pokój 105, 20-094 Lublin

Tel. 81 710 19 11

Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin

Tel. 81 466 52 13-14