Lubelska @kademia Umiejętności Komputerowych

03 Lip 2013


 

Opis projektu

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
zaprasza do udziału w projekcie
„Lubelska @kademia Umiejętności Komputerowych”
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
IX   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie  9.6   Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie  9.6.2   Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

 

 


 

Cel projektu

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie ICT przez 360 osób dorosłych z wykształceniem co najwyżej średnim, w tym 180 osób w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa lubelskiego.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

 

 


 

Oferta

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia komputerowe obejmujące następujący zakres tematyczny:
–    podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
–    użytkowanie komputerów
–    przetwarzanie tekstów
–    arkusze kalkulacyjne
–    bazy danych
–    grafika menadżerska i prezentacyjna
–    usługi w sieciach informatycznych (przeglądanie stron www i komunikacja)
Uczestnicy / Uczestniczki Projektu  przystąpią do egzaminu zewnętrznego umożliwiającego uzyskanie certyfikatu ECDL Core.
Uczestnicy/Uczestnicy otrzymają podręczniki, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, a osoby, które zdadzą pomyślnie egzamin zewnętrzny uzyskają ECDL Core.

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

Projekt jest skierowany do 360 osób (217 kobiet i 143 mężczyzn) w wieku 18-64 lata z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkałych (w rozumieniu przepisów KC), pracujących lub  uczących się na terenie WL, w tym 50 % osób w wieku powyżej 50 roku życia, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności z zakresu ICT.
Szczególnie zachęcamy osoby po 50 roku życia.
Rozpoczęcie rekrutacji: lipiec 2013 roku.

 

 


 

Kontakt

 

1.    Biuro projektu:
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Lubartowska 74 A, I piętro, 20-094 Lublin
tel. 81 710 19 21, 81 710 19 11, e-mail:
2.    Lokalny Ośrodek Szkoleniowy w Hrubieszowie: ul. Wolności 15, I piętro,
tel. 84 696 54 77,  e-mail: 
3.    Lokalny Ośrodek Szkoleniowy w Kraśniku: ul. Lubelska 58 A, II piętro,
tel. 81 825 16 16, e-mail:
4.    Lokalny Ośrodek Szkoleniowy w Lubartowie: ul. Słowackiego 14,
tel. 81 463 82 51,  e-mail:
5.    Lokalny Ośrodek Szkoleniowy w Łukowie: ul. Międzyrzecka 72 C, pok. 5,
tel. 25 797 20 75, e-mail:
6.    Lokalny Ośrodek Szkoleniowy w Parczewie: ul. Kolejowa 1/2 I piętro,
tel. 83 354 19 30,  e-mail:
7.    Lokalny Ośrodek Szkoleniowy w Zamościu: ul. Partyzantów 3, pok. 27
tel. 84 627 18 32, e-mail:

 

 


print
\"><\/a>
\n2.\u00a0\u00a0\u00a0 Lokalny O\u015brodek Szkoleniowy w Hrubieszowie: ul. Wolno\u015bci 15, I pi\u0119tro,
\ntel. 84\u00a0696 54 77, \u00a0e-mail:\u00a0\"><\/a>
\n3.\u00a0\u00a0\u00a0 Lokalny O\u015brodek Szkoleniowy w Kra\u015bniku: ul. Lubelska 58 A, II pi\u0119tro,
\ntel. 81\u00a0825 16 16, e-mail:
\"><\/a>
\n4.\u00a0\u00a0\u00a0 Lokalny O\u015brodek Szkoleniowy w Lubartowie: ul. S\u0142owackiego 14,
\ntel. 81\u00a0463 82 51, \u00a0e-mail:
\"><\/a>
\n5.\u00a0\u00a0\u00a0 Lokalny O\u015brodek Szkoleniowy w \u0141ukowie: ul. Mi\u0119dzyrzecka 72 C, pok. 5,
\ntel. 25\u00a0797 20 75, e-mail:
\"><\/a>
\n6.\u00a0\u00a0\u00a0 Lokalny O\u015brodek Szkoleniowy w Parczewie: ul. Kolejowa 1\/2 I pi\u0119tro,
\ntel. 83\u00a0354 19 30, \u00a0e-mail:
\"><\/a>
\n7.\u00a0\u00a0\u00a0 Lokalny O\u015brodek Szkoleniowy w Zamo\u015bciu: ul. Partyzant\u00f3w 3, pok. 27
\ntel. 84\u00a0627 18 32, e-mail:
\"><\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });