Drukuj Drukuj

Integracja umiejętności z zakresu ekonomii społecznej do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego

29 kwi 2013


 

Opis projektu

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uczestniczy w roli Partnera w międzynarodowym projekcie „Integracja umiejętności z zakresu ekonomii społecznej do systemu kształcenia i szkolenia zawodowego”, który jest realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt zrodził się z potrzeby wsparcia uczniów szkół kształcenia zawodowego z krajów partnerskichChorwacja, Litwa, Polska, Turcja w kierunku integracji społeczno-zawodowej.Nauczyciele, przedstawiciele organizacji zawodowychanalizując sytuację tej grupy uczniów doszli do wniosku, że wielu z nich należy do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z różnych przyczyn m.in.: pochodzenie z obszarów wiejskich, uzależnienie od nałogów, specjalne potrzeby edukacyjne. Doszli do wniosku, że w celu rozwiązania tego problemu potrzebna jest wymiana doświadczeń instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego. Biorąc pod uwagę kontekst społeczno-ekonomiczny istnieje konieczność stworzenia nowoczesnego systemu edukacyjnego, którego celem będzie wsparcie uczniów poprzez rozwijanie u nich umiejętności społeczno-zawodowych, w tym przedsiębiorczości społecznej które pomogą im wejść na rynek pracy oraz funkcjonować w społeczeństwie.

Międzynarodowe partnerstwo nawiązane na potrzeby projektu pomoże uzyskać więcej informacji na temat możliwości integracji społeczno-zawodowej uczniów, umożliwi wymianę dobrych praktyk z europejskich państw, z różnych perspektyw – od strony szkół kształcenia zawodowego jak i od strony organizacji pozarządowych zajmujących się ekonomią społeczną, rynkiem pracy. Partnerstwo ma na celu podjęcie próby stworzenia programu kształcenia z zakresu ekonomii społecznej dla uczniów szkół kształcenia zawodowego aby pomóc im aktywnie działać w ramach przedsiębiorstw społecznych (spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje), koncentrować się na potrzebach społeczności lokalnej. Kraje partnerskie z bogatymi doświadczeniami z zakresu ekonomii społecznej (Polska, Litwa) przekażą je krajom partnerskim z mniejszym doświadczeniem (Chorwacja, Turcja).

 

 


 

Cel projektu

 

jest zapoznanie uczniów szkół kształcenia i szkolenia zawodowego
z możliwościami ekonomii społecznej oraz integracji uczniów z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w życie ekonomiczno-społeczne państw uczestniczących w projekcie.

 

 

Działania w ramach projektu – spotkania (mobilności) w krajach partnerskich są ukierunkowane na rozwój uczniów w zakresie przedsiębiorczości społecznej, podniesienia ich świadomości na temat roli ekonomii społecznej na rzecz młodzieży będącej w trudnej sytuacji. Uczniowie będą mogli lepiej zrozumieć potrzeby lokalnej społeczności i zyskają umiejętności, które pozwolą im lepiej dostosować się do rynku pracy. Uczestnicy projektu z Chorwacji, Litwy, Polski, Turcji podczas spotkań w każdym z krajów partnerskich w ramach projektu wymienią się dobrymi praktykami w zakresie ekonomii społecznej dla potrzeb lokalnych społeczności. Będzie to zarazem okazja do porównania polityki, praktyk i ram prawnych dla ekonomii społecznej w Unii Europejskiej.

Projekt wpłynie również na rozwój zawodowy i osobisty nauczycieli uczestniczących w projekcie, umożliwi im nabycie nowych umiejętności, wiedzy z zakresu przedsiębiorczość społecznej. Ponadto będą mogli dowiedzieć się w jaki sposób, przy pomocy jakich narzędzi edukować młodzież
w kierunku ekonomii społecznej, co wpłynie również pozytywnie na jakość kształcenia.

Co oferuje Program LEONARDO DA VINCI

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej \”Uczenie się przez całe życie\” (Lifelong Learning Programme). Wspiera działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Cele programu

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych
w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego
i ustawicznego (np. europejskiej narodowe ramy kwalifikacji EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

 

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

 

Partnerzy projektu:

  1. Srednija skola Dental centar Marusic, Split, Chorwacja;
  2. Visagino technologijos Ir verso profesinio mokymo centras, Visaginas, Litwa;
  3. Rietavas Business Information Centre, Rietavas, Litwa;
  4. Centrum Kształcenia Ustawicznego, Sosnowiec, Polska
  5. Bartin Teknik ve Endustri Meslek Lissie, Denizclicik 7. Anatolu Meslek Lisesi, Bartin , Turcja;
  6. Arit Cok Programli Lisesi, Bartin, Turcja.