INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

14 Lip 2016


 

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

  1. Droga Męczenników Majdanka 181.

20-325 Lublin

tel.: 081 710 19 00, fax: 81 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

 

Lublin, dnia 14 lipca 2016 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych uprzejmie informuje, że w ramach rozeznania rynku nr FRL/SSZ/2016/CM dotyczącego usługi wynajmu sali szkoleniowej w Lublinie wybrano ofertę:

– Fundacja Szkoły Polskie, ul. Królewska 3, 20-109 Lublin


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Lublin, dnia 14 lipca 2016 r.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny b\u0119d\u0105ca realizatorem projektu \u201eCzas dla m\u0142odych – program aktywizacji zawodowej os\u00f3b m\u0142odych\u201d w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b priorytetowa I, Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m\u0142odych uprzejmie informuje, \u017ce w ramach rozeznania rynku nr FRL\/SSZ\/2016\/CM dotycz\u0105cego us\u0142ugi wynajmu sali szkoleniowej w Lublinie wybrano ofert\u0119:<\/p>\n

– Fundacja Szko\u0142y Polskie, ul. Kr\u00f3lewska 3, 20-109 Lublin<\/strong><\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });