Drukuj Drukuj

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

14 lip 2016


 

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

  1. Droga Męczenników Majdanka 181.

20-325 Lublin

tel.: 081 710 19 00, fax: 81 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

 

Lublin, dnia 14 lipca 2016 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych uprzejmie informuje, że w ramach rozeznania rynku nr FRL/SSZ/2016/CM dotyczącego usługi wynajmu sali szkoleniowej w Lublinie wybrano ofertę:

– Fundacja Szkoły Polskie, ul. Królewska 3, 20-109 Lublin