Drukuj Drukuj

INFORMACJA dot. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZED PODPISANIEM UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE w 2. naborze projektu „Moja firma”

23 sie 2022


Szanowni Państwo,

W związku z przyznaniem Państwu dofinansowania, informujemy, że kolejność działań jest następująca:

 1. niezwłocznie rejestrujecie Państwo działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia działalności w dniu 2022-09-01, a następnie:
 2. zakładacie Państwo rachunek bankowy (bieżący), to jest rachunek firmowy,
 3. przed podpisaniem umowy należy wypełnić Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu oraz potwierdzić status na rynku pracy właściwym zaświadczeniem (z PUP, ZUS, KRUS, od pracodawcy, itd. –zaświadczenia ważne są 30 dni),
 4. przed dniem podpisania umowy należy dostarczyć  do Fundacji w formie elektronicznej aktualny wpis z CEIDG oraz zaświadczenie o numerze REGON (jeżeli brak na wpisie z CEIDG to można wygenerować ze strony) oraz oświadczenie o numerze rachunku bieżącego.
 5. w dniach 26-27 sierpnia 2022 r. (lub wcześniej, jeśli to będzie możliwe) zapraszamy Państwa do Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny na podpisanie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego,
 6. u Notariusza podpisujecie Państwo i uzyskujecie notarialne poświadczenie podpisów Uczestnika i współmałżonka na wekslu i deklaracji wekslowej i niezwłocznie dostarczacie oryginały do Fundacji,
 7. po podpisaniu umowy i otrzymaniu od Państwa wszystkich załączników oraz weksli i deklaracji wekslowych wypłacamy dotację i pierwszą transzę wsparcia pomostowego.

Uwaga:

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o uzyskanie w rejestrze REGON;
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pod warunkiem wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZZA)
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Poniżej zamieszczamy załączniki do zapoznania i wypełnienia:

 1. Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu, deklaracja_ status w dniu podpisania umowy o udzielenie wsparcia MF
 2. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego oświadczenie o nr bankowym MF
 3. wzór weksla Weksel_wzór
 4. wzór deklaracji wystawcy weksla (wypełnia Uczestnik Projektu lub Fundacja) deklaracja wystawcy weksla – wzór MF
 5. wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (do zapoznania, wypełnia Fundacja) Zał. 3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej MF
 6. wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (do zapoznania, wypełnia Fundacja) Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego MF
 7. Oświadczenie o zgodzie współmałżonka (zał. 14 do Regulaminu …) Ośw_o_zgodzie_malzonka – zał. 14 do Regulaminu …
 8. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania (Zał. 10 do Regulaminu …) Oświadczenie o braku podwójnego fin. – zał. 10 do Regulaminu…