Drukuj Drukuj

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] szkolenia „Magazynier z obsługą komputera i kas fiskalnych” w Zamościu Znak sprawy: FRL/13/2017/SDM

22 maj 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz. FRL/609/17                                                                                 Lublin, dnia 22 maja  2017 roku

Znak sprawy: FRL/13/2017/SDM

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert na  przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] szkolenia „Magazynier z obsługą komputera i kas fiskalnych” w Zamościu.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia „Magazynier z obsługą komputera i kas fiskalnych” w Zamościu dla 1 grupy szkoleniowej (12 osób), w łącznym wymiarze 155 godzin.

Jedna godzina szkolenia wynosi 45 minut.

Łączny czas trwania szkolenia wynosi 20 dni (20 dni x 8 h/dziennie).

 

Wykonawca podaje cenę brutto za jedną godzinę realizacji usługi.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykładowcy w celu opracowania materiałów szkoleniowych i przeprowadzenia szkolenia „Magazynier z obsługą komputera i kas fiskalnych” w łącznym wymiarze 155 godzin dla 1 grupy szkoleniowej w Zamościu.

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

 

Zajęcia teoretyczne (min.70 godzin):

Moduł I: – GOSPODARKA MAGAZYNOWA

 1. ogólne informacje o funkcjonowaniu magazynu
 2. technologia prac magazynowych, składowanie i magazynowanie
 3. zapasy magazynowe
 4. organizacja gospodarki magazynowej
 5. bhp w transporcie magazynowym
 6. zabezpieczenie przeciwpożarowe magazynów

Moduł II:  – KOMPUTEROWA OBSŁUGA HURTOWNI

 1. podstawowe zasady obsługi komputera
 2. obsługa programu w zakresie pracy magazynu

Moduł III:  – OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

 1. zagadnienia prawne w zakresie kas fiskalnych
 2. programowanie kas fiskalnych
 3. sprzedaż prosta i normalna
 4. rozliczanie sprzedaży i rodzaje raportów
 5. rozliczanie sklepu z tytułu podatków

 

Zajęcia praktyczne (min.85 godzin)

 

 • obsługa komputerowych programów użytkowych
 • obsługa kas fiskalnych

 

Szkolenie realizowane będzie w godzinach 8.00-16.00 (w terminach uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu), po 8 godzin zajęć szkoleniowych dziennie (1 godzina zajęć = 45 minut). Do czasu szkolenia należy doliczyć 2 przerwy kawowe i 1 przerwę obiadową).

 

Planowany termin realizacji szkolenia: czerwiec/październik 2017 r. wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramem.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi szkoleniowej w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

 

 

Wymagania dotyczące realizacji usługi:

 1. Wykonawca na potrzeby realizacji szkolenia zapewnia niezbędny sprzęt tj. kasy fiskalne i sprzęt współpracujący z kasami, w ilości odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia. Zamawiający zapewni dostęp do sprzętu komputerowego w ramach zajęć.
 2. Wykonawca przedstawia zamawiającemu szczegółowy konspekt zajęć oraz wykaz niezbędnego sprzętu (kasy fiskalne i sprzęt współpracujący z kasami).
 3. Wykonawca opracuje i przeprowadzi egzamin sprawdzający uzyskaną wiedzę uczestników szkolenia.
 4. Wykonawca powinien prowadzić usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według uzgodnionego harmonogramu.
 5. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację usług szkoleniowych (m.in. dziennik zajęć, listę obecności)
 6. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
 7. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
 8. Wykonawca musi posiadać możliwość realizacji szkolenia w województwie lubelskim.
 9. Wykonawca powinien wykazywać się innowacyjnością, kreatywnością i umiejętnością pracy z grupą, a także wysoką kulturą osobistą i doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi.
 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

 

III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80500000-9    Usługi szkoleniowe

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Szkolenie rozpocznie się w czerwcu/lipcu 2017 r.

Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zakończeniu procesu rekrutacji uczestników projektu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają wykształcenie min. średnie (ocena na podstawie kserokopii dyplomu/świadectwa).
 2. Posiadają minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub minimum 200 godzin przeprowadzonych szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 5).

 

 1. Informacje o wykluczeniu:
 2. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 3. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VII. Kryteria oceny ofert:

 

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena za 1 godzinę brutto w zł – 60%  (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)
 3. Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje – 10% (10 pkt.)

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena za 1 godzinę brutto w zł” otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

 1. W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat. Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2.

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku Nr 2 (kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem).

 

 

Liczba godzin oferty ocenianej

Doświadczenie  =       ————————————————————–    x 30

(liczba godzin)               Największa liczba godzin wśród nadesłanych ofert

 

 

 1. „Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje”, tj. dodatkowe kwalifikacje w zakresie przeprowadzania szkoleń, także studia podyplomowe. Zamawiający będzie przyznawał punkty za kursy /szkolenia /studia podyplomowe i ich zgodność z przedmiotem zamówienia, w oparciu o dane zawarte w Załączniku nr 3.

Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplomów/zaświadczeń potwierdzonych za

zgodność z oryginałem.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. wykaz-opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat stanowiący Załącznik nr 2,
 4. życiorys zawodowy z opisem doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć (max. 5 kartek, wydruk dwustronny) w 2 jednobrzmiących egzemplarzach stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 4,
 6. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 5,
 7. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą oraz ewentualnie rekomendacje i referencje.
 8. proponowany konspekt zajęć wraz z wykazem i podaniem ilości sprzętu jakie zapewni wykonawca (kasy fiskalne i urządzenia współpracujące z kasami).
 9. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 10. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 11. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 13. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 14. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 30 maja 2017 r. do

      godziny 16.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga

Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

      „Zapytanie ofertowe FRL/13/2017/SDM”.

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin

złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na

w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego

oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za

przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Termin złożenia oferty do dnia: 30 maja 2017 r. do godz. 16.00 decyduje data i godzina wpływu

     do Fundacji. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną.
 3. Wszelki informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 5. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

 

XII. Osoby do kontaktów:

 

Andrzej Góreczny – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 460, e-mail: a.goreczny@fundacja.lublin.pl

Sylwia Parafiniuk – Specjalista ds. organizacyjnych

Tel.: 84 627 18 32, e-mail: s.parafiniuk@fundacja.lublin.pl

XIII. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie w zakresie okresu jej      obowiązywania w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XIV. Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Wykaz-opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat
 3. Życiorys zawodowy zawierający doświadczenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
 6. Kopie dokumentów (umów, referencji, potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających przeprowadzenie wymienionych zajęć wymienionych w Załączniku Nr 2.
 7. Kopie uzyskanych dyplomów/zaświadczeń, poświadczające posiadane wykształcenie/ uprawnienia (potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 8. Proponowany konspekt zajęć wraz z wykazem i podaniem ilości sprzętu jakie zapewni wykonawca (kasy fiskalne i urządzenia współpracujące z kasami).

[1] W rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”