Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia dostawcy/wykonawcy usługi cateringowej.FRL/9/2017/SDM

17 Maj 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

ul. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

L.dz.FRL/539/17                                                                                                                        Lublin, dnia 16 maja  2017 roku

Znak sprawy: FRL/9/2017/SDM

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia dostawcy/wykonawcy usługi cateringowej.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Szansa  dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie obiadu, tj. jednodaniowego ciepłego posiłku, oraz zorganizowanie poczęstunku podczas dwóch przerw kawowych dla uczestników projektu.

 

Część I – Zamość

Część II – Chełm

Część III – Tomaszów Lubelski

Część IV – Biłgoraj

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ceny brutto, przypadającej dziennie na jednego uczestnika szkoleń.

 

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na 1 lub kilka części zamówienia.

 

W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia należy złożyć jedna ofertę ze wskazaniem konkretnych części

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa cateringowa będzie obejmować przygotowanie i dostarczenie obiadu tj. jednodaniowego ciepłego posiłku oraz dwóch przerw kawowych każdego dnia zajęć dla uczestników szkoleń w Zamościu, Chełmie, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju:

 

Część I – Zamość– 2 grupy x 12 osób:

– 1 grupa x 26 dni x 12 osób,

– 1 grupa x 29 dni x 12 osób.

Łącznie  660 osobodni.

 

Część II – Chełm – 3 grupy x 12 osób:

– 1 grupa x 26 dni x 12 osób,

– 1 grupa x 32 dni x 12 osób,

– 1 grupa x   9 dni x 12 osób,

Łącznie 804 osobodni.

 

Część III – Tomaszów Lubelski – 3 grupy x 12 osób:

– 1 grupa x 7 dni x 12 osób,

– 1 grupa x 25 dni x 12 osób,

– 1 grupa x 15 dni x 12 osób,

Łącznie maksymalnie 576 osobodni.

 

Część IV – Biłgoraj – 1 grupa x 12 osób:

– 1 grupa x 13 dni x 12 osób,

Łącznie maksymalnie 156 osobodni.

 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób i/lub miejsca realizacji usług  w zależności od wyników przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji usług w innych miejscowościach znajdujących się w okolicach miast objętych częściami zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego w określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

 

Wymagania dotyczące usługi:

 1. Ciepły posiłek powinien się składać z: porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej niż 200 g, oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).
 2. Dostawca/Wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki wegetariańskie, w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez uczestników/uczestniczki szkoleń. Posiłek wegetariański powinien się składać z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).
 3. Ciepły posiłek musi być wyporcjowany dla każdego uczestnika i podany na ciepło, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami.
 4. Minimalny zakres poczęstunku podczas każdej przerwy kawowej (dwie przerwy każdego dnia szkolenia): woda mineralna (gazowana i niegazowana), świeżo parzona herbata (różne rodzaje), kawa (rozpuszczalna i mielona), cukier, cytryna w plastrach, śmietanka do kawy w postaci płynnej lub mleko, ciastka kruche min. 3 rodzaje.
 5. Przygotowywane przez Dostawcę/Wykonawcę potrawy z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczona ilością substancji konserwujących, zagęszczających, lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych. W przypadku produktów przetworzonych takich jak kawa, herbata, ciastka kruche woda, cukier mleko, itp. Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się, że będą one posiadać datę przydatności do spożycia wygasającą nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem wykonania usług.
 6. Dostawca/Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność do spożycia dostarczonego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.
 7. Dostawca/Wykonawca dostarczy posiłki na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 15 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć oraz 5 minut przed rozpoczęciem przerwy obiadowej.
 8. W cenie usługi zawiera się koszt transportu, naczyń (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze, itp.) oraz odbiór zużytych naczyń po zakończeniu każdego dnia szkoleniowego. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.
 9. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.
 10. Szczegółowe terminy szkoleń oraz liczba- uczestników będzie każdorazowo ustalana na bieżąco z Wykonawcą zgodnie z harmonogramem ustalanym z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów w zależności od harmonogramu realizacji projektu.
 11. Wnioskodawca winien dołączyć do oferty informacje dotyczące średniej gramatury oferowanych posiłków oraz przykładowe menu na pięć dni szkolenia.

 

Wynagrodzenie za usługę cateringową świadczoną dla uczestników projektu będzie wypłacana Wykonawcy/Dostawcy po wystawieniu faktury Vat/ rachunku  na podstawie rzeczywistej liczby wydanych posiłków w trakcie szkoleń (tj. zrealizowanych osobodni).

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających nieprzekraczających 50 % wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

55321000-6 – Przygotowywanie posiłków

 

IV  Termin wykonania zamówienia:

Usługa cateringowa odbywać się będzie w okresie maj – październik 2017 r.

Dokładne terminy, miejsca realizacji szkoleń oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

V   Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 2. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. posiadający doświadczenie w realizacji dostaw będących przedmiotem zamówienia, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu

 

VI Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena – 80%  (80 pkt.)
 2. Klauzule społeczne – 20%   (20 pkt.)

 

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 80

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

 1. Kryterium „Klauzule społeczne” przyznane będą punkty w następujący sposób:

– oferta, która spełnia kryterium otrzyma 20 pkt.

– oferta, która nie spełnia kryterium 0 pkt.

 

Ocena w zakresie kryterium „klauzule społeczne” dokonana zostanie na podstawie deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ramach wypełnionego załącznika nr 4.

Deklaracja obejmuje oświadczenie, że do realizacji zamówienia i na cały czas jego trwania (zgodnie z zawartą umową) Wykonawca zapewni, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona będzie co najmniej 1 osoba bezrobotna (w wymiarze minimum 1/2 etatu) w rozumieniu Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2016.645 tekst jednolity). Zamawiający określa, że wskazana wyżej osoba (skierowana przez właściwy urząd pracy) powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia, nieprzerwanie przez cały okres jej trwania. W celu weryfikacji spełnienia klauzuli społecznej zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia kopii skierowania osoby bezrobotnej przez urząd pracy oraz umowy o pracę wraz z zakresem obowiązków potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.

W przypadku rozwiązania umowy, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby bezrobotnej w terminie do 14 dni od ustania umowy z poprzednią osobą. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób.

W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu 50% kwoty najniższego miesięcznego wynagrodzenia, wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia, chyba, że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie wykonawcy będzie w szczególnośći uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w ktorymjest realizowane zamówienie, i w okresie jego realizacji.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VII    Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnieniu klauzul społecznych Załącznik nr 4,
 6. przykładowe menu wraz z gramaturą na pięć dni szkolenia.
 7. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 8. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 9. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 11. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

VIII  Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 26.05.2017 r.”

 

Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).

 

Termin złożenia oferty do dnia: 26.05.2017 r. do godz. 16.00. decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

IX  Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

X Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną.
 2. Wszelki informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem

 

XI  Osoby do kontaktów:

Andrzej Góreczny – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 460, e-mail:

Sylwia Parafiniuk – Specjalista ds. organizacyjnych

Tel.: 84 627 18 32, e-mail:

 

XII Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
 4. Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnieniu klauzul społecznych (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
 5. Przykładowe menu wraz z gramaturą dań.

 

                                                    

                                                   

                                                 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

L.dz.FRL\/539\/17\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Lublin, dnia 16 maja \u00a02017 roku<\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/9\/2017\/SDM<\/p>\n

 <\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do sk\u0142adania ofert cenowych w celu wy\u0142onienia dostawcy\/wykonawcy us\u0142ugi cateringowej.<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eSzansa \u00a0dla m\u0142odych\u201d<\/strong> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b priorytetowa I, Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie us\u0142ugi cateringowej obejmuj\u0105cej przygotowanie i dostarczenie obiadu, tj. jednodaniowego ciep\u0142ego posi\u0142ku, oraz zorganizowanie pocz\u0119stunku podczas dw\u00f3ch przerw kawowych dla uczestnik\u00f3w projektu.<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Cz\u0119\u015b\u0107 I \u2013 Zamo\u015b\u0107<\/p>\n

Cz\u0119\u015b\u0107 II \u2013 Che\u0142m<\/p>\n

Cz\u0119\u015b\u0107 III \u2013 Tomasz\u00f3w Lubelski<\/p>\n

Cz\u0119\u015b\u0107 IV \u2013 Bi\u0142goraj<\/p>\n

 <\/p>\n

Zwracamy si\u0119 z pro\u015bb\u0105 o przedstawienie ceny brutto, przypadaj\u0105cej dziennie na jednego uczestnika szkole\u0144.<\/u><\/p>\n

 <\/p>\n

Wykonawca mo\u017ce z\u0142o\u017cy\u0107 ofert\u0119 cenow\u0105 na 1 lub kilka cz\u0119\u015bci zam\u00f3wienia.<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

W przypadku sk\u0142adania oferty na kilka cz\u0119\u015bci zam\u00f3wienia nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 jedna ofert\u0119 ze wskazaniem konkretnych cz\u0119\u015bci<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

  \n
 1. Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

  Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

   <\/p>\n

   <\/p>\n

   \n
  1. Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

   Us\u0142uga cateringowa b\u0119dzie obejmowa\u0107 przygotowanie i dostarczenie obiadu tj. jednodaniowego ciep\u0142ego posi\u0142ku oraz dw\u00f3ch przerw kawowych ka\u017cdego dnia zaj\u0119\u0107 dla uczestnik\u00f3w szkole\u0144 w Zamo\u015bciu, Che\u0142mie, Tomaszowie Lubelskim i Bi\u0142goraju:<\/p>\n

    <\/p>\n

   Cz\u0119\u015b\u0107 I \u2013 Zamo\u015b\u0107<\/strong>\u2013 2 grupy x 12 os\u00f3b:<\/p>\n

   – 1 grupa x 26 dni x 12 os\u00f3b,<\/p>\n

   – 1 grupa x 29 dni x 12 os\u00f3b.<\/p>\n

   \u0141\u0105cznie\u00a0 660 osobodni.<\/p>\n

    <\/p>\n

   Cz\u0119\u015b\u0107 II \u2013 Che\u0142m<\/strong> \u2013 3 grupy x 12 os\u00f3b:<\/p>\n

   – 1 grupa x 26 dni x 12 os\u00f3b,<\/p>\n

   – 1 grupa x 32 dni x 12 os\u00f3b,<\/p>\n

   – 1 grupa x\u00a0\u00a0 9 dni x 12 os\u00f3b,<\/p>\n

   \u0141\u0105cznie 804 osobodni.<\/p>\n

    <\/p>\n

   Cz\u0119\u015b\u0107 III \u2013 Tomasz\u00f3w Lubelski<\/strong> \u2013 3 grupy x 12 os\u00f3b:<\/p>\n

   – 1 grupa x 7 dni x 12 os\u00f3b,<\/p>\n

   – 1 grupa x 25 dni x 12 os\u00f3b,<\/p>\n

   – 1 grupa x 15 dni x 12 os\u00f3b,<\/p>\n

   \u0141\u0105cznie maksymalnie 576 osobodni.<\/p>\n

    <\/p>\n

   Cz\u0119\u015b\u0107 IV \u2013 Bi\u0142goraj<\/strong> \u2013 1 grupa x 12 os\u00f3b:<\/p>\n

   – 1 grupa x 13 dni x 12 os\u00f3b,<\/p>\n

   \u0141\u0105cznie maksymalnie 156 osobodni.<\/p>\n

    <\/p>\n

   Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby os\u00f3b i\/lub miejsca realizacji us\u0142ug \u00a0w zale\u017cno\u015bci od wynik\u00f3w przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w do projektu.<\/p>\n

   Zamawiaj\u0105cy dopuszcza mo\u017cliwo\u015b\u0107 realizacji us\u0142ug w innych miejscowo\u015bciach znajduj\u0105cych si\u0119 w okolicach miast obj\u0119tych cz\u0119\u015bciami zam\u00f3wienia.<\/p>\n

   Zamawiaj\u0105cy dopuszcza mo\u017cliwo\u015b\u0107 udzielenia wykonawcy wy\u0142onionemu w trybie zasady konkurencyjno\u015bci zam\u00f3wie\u0144 publicznych uzupe\u0142niaj\u0105cych, w wysoko\u015bci nieprzekraczaj\u0105cej 50% warto\u015bci zam\u00f3wienia publicznego w okre\u015blonej w umowie zawartej z wykonawc\u0105, o ile te zam\u00f3wienia publiczne s\u0105 zgodne z przedmiotem zam\u00f3wienia publicznego podstawowego.<\/p>\n

    <\/p>\n

   Wymagania dotycz\u0105ce us\u0142ugi:<\/strong><\/p>\n

    \n
   1. Ciep\u0142y posi\u0142ek powinien si\u0119 sk\u0142ada\u0107 z: porcji mi\u0119sa lub ryby o gramaturze nie mniejszej ni\u017c 100\u00a0g, dodatk\u00f3w (np. ziemniaki, ry\u017c, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej ni\u017c 200 g, oraz sur\u00f3wki o gramaturze nie mniejszej ni\u017c 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).<\/li>\n
   2. Dostawca\/Wykonawca przygotuje i dostarczy posi\u0142ki wegetaria\u0144skie, w przypadku zg\u0142oszenia takiego zapotrzebowania przez uczestnik\u00f3w\/uczestniczki szkole\u0144. Posi\u0142ek wegetaria\u0144ski powinien si\u0119 sk\u0142ada\u0107 z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej ni\u017c 300 g oraz sur\u00f3wki o\u00a0gramaturze nie mniejszej ni\u017c 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).<\/li>\n
   3. Ciep\u0142y posi\u0142ek musi by\u0107 wyporcjowany dla ka\u017cdego uczestnika i podany na ciep\u0142o, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztu\u0107c\u00f3w jednorazowych i serwetkami.<\/li>\n
   4. Minimalny zakres pocz\u0119stunku podczas ka\u017cdej przerwy kawowej (dwie przerwy ka\u017cdego dnia szkolenia): woda mineralna (gazowana i niegazowana), \u015bwie\u017co parzona herbata (r\u00f3\u017cne rodzaje), kawa (rozpuszczalna i mielona), cukier, cytryna w plastrach, \u015bmietanka do kawy w postaci p\u0142ynnej lub mleko, ciastka kruche min. 3 rodzaje.<\/li>\n
   5. Przygotowywane przez Dostawc\u0119\/Wykonawc\u0119 potrawy z surowc\u00f3w wysokiej jako\u015bci, \u015bwie\u017cych, naturalnych, ma\u0142o przetworzonych, z ograniczona ilo\u015bci\u0105 substancji konserwuj\u0105cych, zag\u0119szczaj\u0105cych, lub sztucznie aromatyzowanych. Posi\u0142ki nie mog\u0105 by\u0107 wykonywane z produkt\u00f3w typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posi\u0142ku oraz produkt\u00f3w gotowych. W przypadku produkt\u00f3w przetworzonych takich jak kawa, herbata, ciastka kruche woda, cukier mleko, itp. Dostawca\/Wykonawca zobowi\u0105zuje si\u0119, \u017ce b\u0119d\u0105 one posiada\u0107 dat\u0119 przydatno\u015bci do spo\u017cycia wygasaj\u0105c\u0105 nie wcze\u015bniej ni\u017c 1 miesi\u0105c przed dniem wykonania us\u0142ug.<\/li>\n
   6. Dostawca\/Wykonawca zapewni nale\u017cyt\u0105 jako\u015b\u0107 i przydatno\u015b\u0107 do spo\u017cycia dostarczonego wy\u017cywienia zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cymi w tym zakresie normami.<\/li>\n
   7. Dostawca\/Wykonawca dostarczy posi\u0142ki na miejsce wskazane przez Zamawiaj\u0105cego najp\u00f3\u017aniej 15 minut przed planowanym rozpocz\u0119ciem zaj\u0119\u0107 oraz 5 minut przed rozpocz\u0119ciem przerwy obiadowej.<\/li>\n
   8. W cenie us\u0142ugi zawiera si\u0119 koszt transportu, naczy\u0144 (termosy\/podgrzewacze, fili\u017canki, talerzyki, szklanki\/kubeczki, \u0142y\u017ceczki, cukiernice, talerze, itp.) oraz odbi\u00f3r zu\u017cytych naczy\u0144 po zako\u0144czeniu ka\u017cdego dnia szkoleniowego. Zamawiaj\u0105cy dopuszcza mo\u017cliwo\u015b\u0107 u\u017cycia naczy\u0144 i sztu\u0107c\u00f3w plastikowych, odpowiednich do serwowanych da\u0144\/napoj\u00f3w.<\/li>\n
   9. Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dost\u0119pu do wszystkich atest\u00f3w na surowce, urz\u0105dzenia, sprz\u0119t, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posi\u0142k\u00f3w oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.<\/li>\n
   10. Szczeg\u00f3\u0142owe terminy szkole\u0144 oraz liczba- uczestnik\u00f3w b\u0119dzie ka\u017cdorazowo ustalana na bie\u017c\u0105co z Wykonawc\u0105 zgodnie z harmonogramem ustalanym z Zamawiaj\u0105cym. Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo do zmiany wst\u0119pnie zaplanowanych termin\u00f3w w zale\u017cno\u015bci od harmonogramu realizacji projektu.<\/li>\n
   11. Wnioskodawca winien do\u0142\u0105czy\u0107 do oferty informacje dotycz\u0105ce \u015bredniej gramatury oferowanych posi\u0142k\u00f3w oraz przyk\u0142adowe menu na pi\u0119\u0107 dni szkolenia.<\/u><\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Wynagrodzenie za us\u0142ug\u0119 cateringow\u0105 \u015bwiadczon\u0105 dla uczestnik\u00f3w projektu b\u0119dzie wyp\u0142acana Wykonawcy\/Dostawcy po wystawieniu faktury Vat\/ rachunku\u00a0 na podstawie rzeczywistej liczby wydanych posi\u0142k\u00f3w w trakcie szkole\u0144 (tj. zrealizowanych osobodni).<\/p>\n

    Zamawiaj\u0105cy dopuszcza mo\u017cliwo\u015b\u0107 udzielenia Wykonawcy wy\u0142onionemu w trybie zasady konkurencyjno\u015bci zam\u00f3wie\u0144 publicznych uzupe\u0142niaj\u0105cych nieprzekraczaj\u0105cych 50 % warto\u015bci zam\u00f3wienia publicznego okre\u015blonej w umowie zawartej z Wykonawc\u0105, o ile te zam\u00f3wienia publiczne s\u0105 zgodne z przedmiotem zam\u00f3wienia publicznego podstawowego.<\/p>\n

     <\/p>\n

    III\u00a0 Nazwa i ko<\/strong>d okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/strong><\/p>\n

    55520000-1 – Us\u0142ugi dostarczania posi\u0142k\u00f3w<\/a><\/p>\n

    55321000-6 – Przygotowywanie posi\u0142k\u00f3w<\/p>\n

     <\/p>\n

    IV\u00a0 Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

    Us\u0142uga cateringowa odbywa\u0107 si\u0119 b\u0119dzie w okresie maj \u2013 pa\u017adziernik 2017 r.<\/p>\n

    Dok\u0142adne terminy, miejsca realizacji szkole\u0144 oraz ostateczna liczba uczestnik\u00f3w zostan\u0105 wskazane przez Zamawiaj\u0105cego przed rozpocz\u0119ciem realizacji us\u0142ugi.<\/p>\n

    Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany terminu realizacji us\u0142ug w zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w do projektu.<\/p>\n

     <\/p>\n

    V\u00a0\u00a0 Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/p>\n

    W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Dostawcy\/Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze kryteria:<\/p>\n

     \n
    1. uprawnieni do wyst\u0119powania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
    2. znajduj\u0105cy si\u0119 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj\u0105cej wykonanie zam\u00f3wienia, (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
    3. posiadaj\u0105cy do\u015bwiadczenie w realizacji dostaw b\u0119d\u0105cych przedmiotem zam\u00f3wienia, (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
    4. dysponuj\u0105cy sprz\u0119tem i osobami zdolnymi do wykonania zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
    5. nie s\u0105 powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 3).<\/li>\n<\/ol>\n

     Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/p>\n

      \n
     1. uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
     2. posiadaniu udzia\u0142\u00f3w lub co najmniej 10% akcji,<\/li>\n
     3. pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
     4. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

      Z udzia\u0142u w post\u0119powaniu wykluczeni s\u0105 Dostawcy\/Wykonawcy nie spe\u0142niaj\u0105cy warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu<\/p>\n

      \u00a0<\/strong><\/p>\n

      VI Kryteria oceny ofert:<\/strong><\/p>\n

      Zamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
      \nw oparciu o nast\u0119puj\u0105ce kryterium\/kryteria:<\/p>\n

       <\/p>\n

       \n
      1. Cena – 80% \u00a0(80 pkt.)<\/li>\n
      2. Klauzule spo\u0142eczne – 20% \u00a0\u00a0(20 pkt.)<\/li>\n<\/ol>\n

        <\/p>\n

        <\/p>\n

        \n
       1. Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium \u201ecena\u201d (cena brutto) otrzyma najta\u0144sza oferta wed\u0142ug wzoru:<\/li>\n<\/ol>\n

        C minimalna<\/p>\n

        Cena = ————————- x 80<\/p>\n

        C oferty badanej<\/p>\n

         <\/p>\n

        Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

         <\/p>\n

         \n
        1. Kryterium \u201eKlauzule spo\u0142eczne\u201d przyznane b\u0119d\u0105 punkty w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/li>\n<\/ol>\n

         – oferta, kt\u00f3ra spe\u0142nia kryterium otrzyma 20 pkt.<\/p>\n

         – oferta, kt\u00f3ra nie spe\u0142nia kryterium 0 pkt.<\/p>\n

          <\/p>\n

         Ocena w zakresie kryterium \u201eklauzule spo\u0142eczne\u201d dokonana zostanie na podstawie deklaracji z\u0142o\u017conej przez Wykonawc\u0119 w ramach wype\u0142nionego za\u0142\u0105cznika nr 4.<\/p>\n

         Deklaracja obejmuje o\u015bwiadczenie, \u017ce do realizacji zam\u00f3wienia i na ca\u0142y czas jego trwania (zgodnie z zawart\u0105 umow\u0105) Wykonawca zapewni, \u017ce w\u015br\u00f3d os\u00f3b bezpo\u015brednio uczestnicz\u0105cych w wykonywaniu zam\u00f3wienia zatrudniona b\u0119dzie co najmniej 1 osoba bezrobotna<\/strong> (w wymiarze minimum 1\/2 etatu) w rozumieniu Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2016.645 tekst jednolity). Zamawiaj\u0105cy okre\u015bla, \u017ce wskazana wy\u017cej osoba (skierowana przez w\u0142a\u015bciwy urz\u0105d pracy) powinna by\u0107 zatrudniona w terminie nie d\u0142u\u017cszym ni\u017c 14 dni od daty podpisania umowy na realizacj\u0119 zam\u00f3wienia, nieprzerwanie przez ca\u0142y okres jej trwania. W celu weryfikacji spe\u0142nienia klauzuli spo\u0142ecznej zamawiaj\u0105cy zobowi\u0105zuje Wykonawc\u0119 do przedstawienia kopii skierowania osoby bezrobotnej przez urz\u0105d pracy oraz umowy o prac\u0119 wraz z zakresem obowi\u0105zk\u00f3w potwierdzon\u0105 za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.<\/p>\n

         W przypadku rozwi\u0105zania umowy, wykonawca b\u0119dzie obowi\u0105zany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby bezrobotnej w terminie do 14 dni od ustania umowy z poprzedni\u0105 osob\u0105. Zamawiaj\u0105cy uprawniony b\u0119dzie do kontroli spe\u0142niania przez wykonawc\u0119 wymaga\u0144 dotycz\u0105cych zatrudniania ww. os\u00f3b. Na \u017c\u0105danie zamawiaj\u0105cego wykonawca zobowi\u0105zany b\u0119dzie niezw\u0142ocznie udokumentowa\u0107 fakt zatrudniania ww. os\u00f3b.<\/p>\n

         W przypadku niezatrudniania w spos\u00f3b nieprzerwany przy realizacji zam\u00f3wienia wymaganej przez zamawiaj\u0105cego liczby os\u00f3b bezrobotnych wykonawca b\u0119dzie zobowi\u0105zany do zap\u0142acenia zamawiaj\u0105cemu kary umownej w wysoko\u015bci iloczynu 50% kwoty najni\u017cszego miesi\u0119cznego wynagrodzenia, wraz z nale\u017cnymi sk\u0142adkami na ubezpieczenie spo\u0142eczne, oraz liczby miesi\u0119cy w okresie realizacji zam\u00f3wienia, chyba, \u017ce wykonawca wyka\u017ce, \u017ce przedstawi\u0142 zg\u0142oszenie ofert pracy urz\u0119dowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmuj\u0105cemu si\u0119 realizacj\u0105 zada\u0144 z zakresu rynku pracy w pa\u0144stwie, w kt\u00f3rym ten wykonawca ma siedzib\u0119 lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie os\u00f3b bezrobotnych nast\u0105pi\u0142o z przyczyn niele\u017c\u0105cych po jego stronie. Za przyczyn\u0119 nie le\u017c\u0105c\u0105 po stronie wykonawcy b\u0119dzie w szczeg\u00f3lno\u015b\u0107i uznany brak os\u00f3b bezrobotnych zdolnych do wykonania zam\u00f3wienia na obszarze, w ktorymjest realizowane zam\u00f3wienie, i w okresie jego realizacji.<\/p>\n

          <\/p>\n

         Zamawiaj\u0105cy wybierze najkorzystniejsz\u0105 ofert\u0119, kt\u00f3ra uzyska najwy\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w
         \nw oparciu o ustalone wy\u017cej kryteria.<\/p>\n

          <\/p>\n

         Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, je\u017celi zaproponowana cena jest ra\u017c\u0105co niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczeg\u00f3lno\u015bci jest ni\u017csza o 30% od warto\u015bci zam\u00f3wienia lub \u015bredniej arytmetycznej cen wszystkich z\u0142o\u017conych ofert. Odrzucenie oferty b\u0119dzie mo\u017cliwe po przedstawieniu wyja\u015bnie\u0144 przez wykonawc\u0119.<\/p>\n

          <\/p>\n

         VII\u00a0\u00a0\u00a0 Opis sposobu przygotowania ofert:<\/strong><\/p>\n

         W odpowiedzi na zam\u00f3wienie:<\/p>\n

          \n
         1. Ofert\u0119 sk\u0142ada si\u0119 w formie pisemnej wype\u0142niaj\u0105c \u201eFormularz Oferty Wykonawcy\u201d stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 1.<\/u><\/li>\n
         2. Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107:<\/li>\n
         3. o\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 2, <\/u><\/li>\n
         4. o\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 3,<\/u><\/li>\n
         5. o\u015bwiadczenie Dostawcy\/Wykonawcy o spe\u0142nieniu klauzul spo\u0142ecznych Za\u0142\u0105cznik nr 4,<\/u><\/li>\n
         6. przyk\u0142adowe menu wraz z gramatur\u0105 na pi\u0119\u0107 dni szkolenia.<\/li>\n
         7. Oferta powinna by\u0107 czytelna i z\u0142o\u017cona w j\u0119zyku polskim.<\/li>\n
         8. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) powinny by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.<\/li>\n
         9. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.<\/li>\n
         10. Przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert Wykonawca mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany do z\u0142o\u017conej oferty lub wycofa\u0107 ofert\u0119. Zmiany lub wycofanie powinny by\u0107 dor\u0119czone Zamawiaj\u0105cemu na pi\u015bmie przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert. O\u015bwiadczenie o\u00a0wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by\u0107 opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera\u0107 dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio \u201eZMIANA\u201d lub \u201eWYCOFANIE\u201d.<\/li>\n
         11. Wykonawca nie mo\u017ce wycofa\u0107 oferty i wprowadza\u0107 jakichkolwiek zmian w tre\u015bci oferty po up\u0142ywie terminu sk\u0142adania ofert<\/li>\n
         12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi\u0105zane z przygotowaniem i z\u0142o\u017ceniem ofert.<\/li>\n<\/ol>\n

          VIII\u00a0 Forma, miejsce i termin sk\u0142adania ofert:<\/strong><\/p>\n

          Forma oferty: ofert\u0119 nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 w postaci pisemnej, w zamkni\u0119tej kopercie i opisa\u0107 j\u0105 podaj\u0105c: znak sprawy, dane prowadz\u0105cego post\u0119powanie (nazwa i adres), tytu\u0142 projektu, w ramach kt\u00f3rego prowadzone jest niniejsze post\u0119powanie oraz dane sk\u0142adaj\u0105cego (nazwa i adres), a\u00a0tak\u017ce opatrzy\u0107 napisem \u201eNie otwiera\u0107 przed dniem 26.05.2017 r.\u201d<\/strong><\/p>\n

          \u00a0<\/strong><\/p>\n

          Miejsce z\u0142o\u017cenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).<\/p>\n

           <\/p>\n

          Termin z\u0142o\u017cenia oferty do dnia: 26.05.2017 r. do godz. 16.00. <\/strong>decyduje data i godzina wp\u0142ywu do Fundacji. Oferty z\u0142o\u017cone po tym terminie nie b\u0119d\u0105 rozpatrywane.<\/strong><\/p>\n

          IX\u00a0 Uniewa\u017cnienie post\u0119powania:<\/strong><\/p>\n

          Zamawiaj\u0105cy ma prawo do uniewa\u017cnienia post\u0119powania, je\u017celi wyst\u0105pi\u0105 nast\u0119puj\u0105ce okoliczno\u015bci:<\/p>\n

           \n
          1. w post\u0119powaniu wp\u0142yn\u0119\u0142y wadliwe oferty i nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 ich wad,<\/li>\n
          2. w toku post\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania uniemo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 zawarcie zgodnej z Projektem umowy,<\/li>\n
          3. w post\u0119powaniu dosz\u0142o do naruszenia zasad okre\u015blonych w Regulaminie.<\/li>\n<\/ol>\n

            <\/p>\n

           X Informacja o sposobie porozumiewania si\u0119 Zamawiaj\u0105cego z Wykonawcami oraz przekazywania o\u015bwiadcze\u0144 lub dokument\u00f3w: <\/strong><\/p>\n

            \n
           1. Zamawiaj\u0105cy dopuszcza porozumiewanie si\u0119 w formie pisemnej oraz poczt\u0105 elektroniczn\u0105.<\/li>\n
           2. Wszelki informacje dotycz\u0105ce podj\u0119tych przez Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci b\u0119d\u0105 przekazywane wykonawcom za po\u015brednictwem poczty elektronicznej.<\/li>\n
           3. Je\u017celi Zamawiaj\u0105cy lub Wykonawca przekazuj\u0105 o\u015bwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drog\u0105 elektroniczn\u0105 ka\u017cda ze stron na \u017c\u0105danie drugiej niezw\u0142ocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiaj\u0105cy wymaga, w ka\u017cdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawc\u0119 otrzymania wiadomo\u015bci. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawc\u0119, pomimo wezwania przez Zamawiaj\u0105cego, domniemywa si\u0119, i\u017c pismo wys\u0142ane przez Zamawiaj\u0105cego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawc\u0119 w z\u0142o\u017conej ofercie), zosta\u0142o dor\u0119czone w spos\u00f3b umo\u017cliwiaj\u0105cy zapoznanie si\u0119 Wykonawcy z pismem.<\/li>\n
           4. Wykonawca powinien sprawdza\u0107 stron\u0119 internetow\u0105 fundacja.lublin.pl<\/a> – zak\u0142adka \u201eZapytania ofertowe\u201d, poniewa\u017c b\u0119d\u0105 tam publikowane informacje zwi\u0105zane z niniejszym post\u0119powaniem<\/li>\n<\/ol>\n

             <\/p>\n

            XI\u00a0 Osoby do kontakt\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

            Andrzej G\u00f3reczny \u2013 Kierownik projektu<\/p>\n

            Tel.: 516\u00a0283 460, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

            Sylwia Parafiniuk \u2013 Specjalista ds. organizacyjnych<\/p>\n

            Tel.: 84\u00a0627 18 32, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

             <\/p>\n

            XII Wykaz za\u0142\u0105cznik\u00f3w <\/strong>(wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl<\/a>, w\u00a0zak\u0142adce: Zapytania ofertowe<\/a>):<\/p>\n

             \n
            1. Formularz oferty Wykonawcy<\/a> (za\u0142\u0105cznik nr 1 do zapytania ofertowego).<\/li>\n
            2. O\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu<\/a>. (za\u0142\u0105cznik nr 2 do zapytania ofertowego).<\/li>\n
            3. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym<\/a>. (za\u0142\u0105cznik nr 3 do zapytania ofertowego).<\/li>\n
            4. O\u015bwiadczenie Dostawcy\/Wykonawcy o spe\u0142nieniu klauzul spo\u0142ecznych<\/a> (za\u0142\u0105cznik nr 4 do zapytania ofertowego).<\/li>\n
            5. Przyk\u0142adowe menu wraz z gramatur\u0105 da\u0144.<\/li>\n<\/ol>\n

              <\/p>\n

             \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/em><\/h1>\n

             \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/em><\/h1>\n

             \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/em><\/h1>\n
             \n
             <\/i>
             \n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
             '); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
             ").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });