Drukuj Drukuj

„Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” POWR.01.02.02-06-0063/15-00

09 maj 2016


 

www.dreamsart.pl

 

Projekt  „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych”

POWR.01.02.02-06-0063/15-00

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie  1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie  1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Cel Projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 144 osób w wieku do 29 roku życia z terenu województwa lubelskiego, pozostających bez pracy, nie kształcących się i nie uczestniczących w szkoleniu poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację edukacyjno-zawodową.

 

Okres realizacji projektu:

od 1 maja 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku.

 

Uczestnicy Projektu

Projekt jest skierowany do 144 osób w wieku 18-29 lat pozostających bez zatrudnienia, nie kształcących się i nie uczestniczących w szkoleniu z terenu województwa lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym. Do Projektu w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby o niskich kwalifikacjach, bierne zawodowo, długotrwale bezrobotne, w wieku 18-24 lata i z niepełnosprawnością.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki:

 1. nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 2. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym – rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.
 3. nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Oferta

W ramach Projektu oferujemy bezpłatnie:

 1. Indywidulane wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej uczestników Projektu poprzez indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe.
 2. Trening umiejętności społecznych. Kreowanie umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy
 3. Szkolenia umożliwiające uzupełnienie lub zdobycie nowych umiejętności i kompetencji:
 4. Sprzedawca z obsługą klienta i kasy fiskalnej (104 godz.) – Lubartów i Zamość, (rekrutacja zakończona)
 5. Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B (150 godz.) – Lublin i Zamość, (rekrutacja zakończona)
 6. Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i urządzeń biurowych (104 godz.) – Lublin i Lubartów, (rekrutacja zakończona)
 7. Kelner-barman z egzaminem zewnętrznym (200 godz.) – Lublin i Lubartów, 
 8. Kucharz małej gastronomii z egzaminem czeladniczym (200 godz.) – Lublin i Zamość,
 9. Monter instalacji wodno-kanalizacyjnej z uprawnieniami do montażu instalacji solarnych z egzaminem czeladniczym (208 godz.) – Lubartów i Zamość,
 10. Staże zawodowe – okres realizacji stażu 4 miesiące.

 

Planowane efekty

Uzyskanie zatrudnienie po opuszczeniu programu przez min. 1 osobę z niepełnosprawnością, min. 6 osób długotrwale bezrobotnych, min. 36 osób o niskich kwalifikacjach oraz przez min. 12 osób, które nie należą do żadnej z ww. grup.

 

Wartość Projektu

Łączna wartość projektu – 1 981 574,01 zł, w tym:

 1. dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 820 868,36 zł (91,89%)
 2. dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 61 626,95 zł (3,11%)
 3. wkład własny Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – 99 078,70 zł (5%)

 

 Kontakt

 1. Biuro Projektu: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin; tel. 81 710 19 00 wew. 2, 516 283 484, e-mail: biuro@fundacja.lublin.pl

 

 1. Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Lubartowie: ul. Słowackiego 14, I piętro;
  81 463 82 51, e-mail: lubartow@fundacja.lublin.pl

 

 1. Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Zamościu: Pereca 2, pok. 7,8,9;
  tel. 84 627 18 32, e-mail: zamosc@fundacja.lublin.pl

 

Załączniki

Regulamin rekrutacji

zalacznik-nr-1-do-regulaminu-Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie 2 A