csr2


Drukuj Drukuj

Opis projektu

Projekt „Społecznie odpowiedzialni – nowa jakość usług świadczonych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny”


Cel projektu

Celem projektu jest rozwój Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w zakresie CSR poprzez wdrożenie strategii CSR do 15.II.2014 roku.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie efektywności pracy 35 mentee poprzez wdrożenie procesu mentoringu do 15.II.2015 roku
 • Wzrost wiedzy kadry zarządzającej FRL odnośnie kompetencji pracowników w zakresie CSR poprzez ocenę pracowników i opracowanie programu szkoleń do 15.II.2015 roku.
 • Wzrost wiedzy z zakresu racjonalnego i ekologicznego użytkowania materiałów i urządzeń biurowych przez 89 pracowników FRL poprzez wdrożenie Zbioru zasad do II.2015 roku.
 • Współpraca Fundacji z minimum 5 klientami spełniającymi zasady określone w EKOkarcie do II.2015 roku.
 • Propagowanie idei CSR w otoczeniu społecznym przez FRL poprzez narzędzia informacyjno-promocyjne do 15.II. 2015 roku.

Okres realizacji projektu:

01.06.2014 r. – 28.02.2015 r.


Działania

 • Opracowanie i wdrożenie strategii CSR w Fundacji (czerwiec 2014 – luty 2015 rok)
 • Opracowanie i wdrożenie EKOkarty określającej rekomendowane przez Fundację zasady w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, które powinny spełniać firmy i organizacje współpracujące z Fundacją (lipiec 2014 – luty 2015 rok)
 • Opracowanie i wdrożenie zbioru zasad dotyczących racjonalnego wykorzystywania/użytkowania materiałów i urządzeń biurowych (lipiec 2014 – luty 2015 rok)
 • Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników Fundacji w zakresie CSR, skutkujące opracowaniem programu szkoleń CSR dla Fundacji (lipiec 2014 – luty 2015 rok)
 • Organizacja wewnętrznego mentoringu i objęcie procesem 35 pracowników Fundacji (lipiec 2014 – luty 2015 rok)
 • Budowanie kultury społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach akcji promocyjno-informacyjnej (czerwiec 2014 – luty 2015 rok)

Projekt otrzymał dofinansowanie w konkursie zorganizowanym przez PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

csr2


Kontakt

Eliza Potocka

Tel. 81 710 19 07

e-mail: e.potocka@fundacja.lublin.pl