Drukuj Drukuj

Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego

13 sty 2012


 

Opis projektu

 

Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego.

 

 


 

Cel projektu

 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału Zamojskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej i 4 Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych działających na terenie województwa lubelskiego poprzez dywersyfikację usług do 30 listopada 2014 roku.

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

1 stycznia 2012 roku  – 30 listopada 2014 roku.

 

 


 

Oferta

 

W ramach projektu oferujemy:

1.  Doradztwo z zakresu:

•    prawa

•    rachunkowości i księgowości

•    marketingu

•    pomocy w przygotowaniu biznesplanu i strategii rozwoju podmiotów ekonomii społecznej

•    przedsiębiorczości

2.  Szkolenia dla pracowników instytucji otoczenia ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej:

•    Rola lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie inicjatyw ekonomii społecznej (16 godz.)

•    Finanse w organizacji – tworzenie biznesplanów i strategii marketingowej (16 godz.)

•    Podstawy organizacyjno-prawne tworzenia spółdzielni socjalnych (16 godz.)

•    Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej – rola animacji społecznej i partnerstwa lokalnego (16 godz.)

•    Nowe sposoby wspierania wchodzenia i powrotu na rynek pracy grup defaworyzowanych (16 godz.)

3.  Szkolenia dla mężczyzn osadzonych w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu:

•    Zakładanie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej (24 godz.)

•    Zagadnienia prawne  w zakresie podmiotów ekonomii społecznej (8 godz.)

•    Analiza rynku, marketing i pozyskiwanie środków zewnętrznych (16 godz.)

•    Biznesplan i rachunkowość (32 godz.)

4. Wizyty studyjne dla pracowników organizacji działających w sferze ekonomii społecznej i planujących utworzenie podmiotów ekonomii społecznej. Miejscem docelowym wizyt będą podmioty ekonomii społecznej na terenie kraju (promocja dobrych praktyk).

5. Animację skierowaną do podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji otoczenia ekonomii społecznej, a także do innych kluczowych dla ekonomii społecznej podmiotów, które są zainteresowane możliwościami wynikającymi z budowania sieci współpracy. Celem działań animacyjnych będzie utworzenie 15 partnerstw lokalnych na rzecz wspierania ekonomii społecznej.

6. Działania promocyjne i informacyjne skierowane do podmiotów ekonomii społecznej, instytucji otoczenia ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych ekonomią społeczną:

•    Seminaria informacyjno-promocyjne

•    Konferencje upowszechniające projekt

•    Lubelski Portal Ekonomii Społecznej

•    Audycje radiowe

•    Ogłoszenia i teksty promocyjne