Drukuj Drukuj

Biznes-Start

06 maj 2014


19.12.2014 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (19.12.2014 r.) zamieszczamy ostateczne listy z wynikami oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Pliki z wynikami oceny znajdują się w załącznikach poniżej.

Informujemy, że przed podpisaniem umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego trzeba zarejestrować działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że dzień rozpoczęcia działalności musi być tożsamy z dniem rejestracji firmy. 

Załączniki, które należy dostarczyć w dniu podpisania umowy:

  1. aktualny dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pobrany ze strony internetowej http://prod.ceidg.gov.pl/),
  2. aktualny dokument potwierdzający nadanie Uczestnikowi/Uczestniczce projektu numeru REGON (wypis z Rejestru REGON pobrany ze strony internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/ lub kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, nadania numeru REGON),
  3. kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA)
  4. informację (w formie oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki projektu) o numerze konta bankowego.

Osoby, które uzyskały wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, otrzymają w dniu dzisiejszym korespondencję e-mailem ze szczegółowymi informacjami dotyczącym podpisania umowy.

 


05.12.2014 r

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biznes-Start”. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (05.12.2014) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Biznes-Start” po posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków, które odbyło się w dniu 05.12.2014 roku.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Uczestniczkom/Uczestnikom Projektu przysługuje prawo złożenia wniosków o ponowne rozpatrzenie Wniosku o przyznanie środków finansowych oraz Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania wyników oceny.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości ostateczna lista osób, które otrzymają środki finansowe oraz podstawowe wsparcie pomostowe, zostanie opublikowana po okresie odwoławczym oraz po zatwierdzeniu protokołu ostatecznego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

 


01.12.2014 r

Informujemy, że w terminie  od 25 listopada 2014 r. do 26 listopada 2014 r. przyjęto 51 Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz 51 Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Wszystkie złożone wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Wnioski jednego Uczestnika projektu wpłynęły do biura projektu pocztą po terminie (27.11.2014 r.) i w związku z tym nie podlegały ocenie.

Ogłoszenie wstępnych wyników oceny merytorycznej planowane jest na 5 grudnia 2014 r. Wyniki te wraz z kartami oceny merytorycznej zostaną przesłane do wszystkich Uczestników  drogą elektroniczną na adresy mailowe wskazane w formularzach rekrutacyjnych. W zawiązku z koniecznością zachowania terminów proceduralnych przed ostatecznym zatwierdzeniem wyników prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania maili.


10.11.2014 

Informujemy Uczestniczki/Uczestników projektu „Biznes-Start”, że Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będą przyjmowane w terminie  od 25 listopada 2014 r. do 26 listopada 2014 r. w godzinach 08:00 – 16:00 w biurach projektu w Lublinie oraz w Kraśniku.


24.10.2014

W dniu dzisiejszym (24.10.2014)  zamieszczamy do wiadomości Uczestników projektu Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości w projekcie „Biznes-Start” wraz z załącznikami zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia) tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

POBIERZ PLIKI


07.10.2014  

Wyniki oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Biznes – Start” – nabór uzupełniający przeprowadzony w dniach 1-2 października 2014 r. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (07.10.2014 r.) zamieszczamy wyniki oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w dniach 1-2 października 2014 r. Listy rankingowe znajdują się w pliku Listy_kobiety_nieaktywne_zawodowo_nabór_uzupełniający na dole strony.


03.10.2014 r. 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej w dniach 1-2 października 2014 r.  uzupełniającej rekrutacji Kandydatek do udziału w projekcie „Biznes – Start” wpłynęło 5 Formularzy Rekrutacyjnych. 

Wszystkie Formularze pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Planowany termin publikacji wyników oceny merytorycznej: 7 października 2014 r..


26.09.2014

Ogłoszenie o dodatkowym naborze Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Biznes-Start”

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §5 ust. 23 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie ogłaszamy dodatkową rekrutacja uczestniczek, wyłącznie nieaktywnych zawodowo kobiet

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w dniach 1-2 października  2014 r. w Biurach Lokalnych projektu:

  1. Biuro Lokalne w Lublinie, ul. Lubartowska 74A, I p, pok. 108 w godzinach od 8:00 do 15:00.
  2. Biuro Lokalne w Kraśniku: ul. Lubelska 58A, II p. w godzinach od 8:00 do 16:00.

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie.


02.09.2014 

Wyniki oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych złożonych w ramach projektu „Biznes – Start” 

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (02.09.2014 r.) zamieszczamy wyniki oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych:

W pliku Listy_osoby_nieaktywne_zawodowo znajdują się:
Lista rankingowa osób nieaktywnych zawodowo zakwalifikowanych do udziału w projekcie
Lista osób nieaktywnych zawodowo, które nie zostały zakwalifikowane do projektu „Biznes – Start” ze względu na brak miejsc (Lista rezerwowa)
Lista osób nieaktywnych zawodowo, które nie zostały zakwalifikowane do projektu: „Biznes – Start” ze względu na zbyt małą liczbę punktów.

W pliku Listy_osoby_bezrobotne znajdują się:
Lista rankingowa osób bezrobotnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie
Lista osób bezrobotnych, które nie zostały zakwalifikowane do projektu „Biznes – Start” ze względu na brak miejsc (Lista rezerwowa)
Lista osób bezrobotnych, które nie zostały zakwalifikowane do projektu: „Biznes – Start” ze względu na zbyt małą liczbę punktów.


 

13.08.2014 r. 

Wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Biznes – Start” 

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (13.08.2014 r.) zamieszczamy wyniki oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych do projektu „Biznes – Start”. Plik z wynikami oceny znajduje się w na dole strony. Osoby, których Formularze Rekrutacyjne zostały odrzucone na etapie ocenie formalnej, otrzymają informację na piśmie o przyczynach odrzucenia (pisma będą wysłane pocztą).
Formularze, które pozytywnie przeszły ocenę formalną skierowane zostały do oceny merytorycznej. Planowany termin publikacji List rankingowych osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – początek września 2014 r.


04.08.2014

Informujemy, że w wyniku naboru Kandydatek/Kandydatek do udziału w projekcie „Biznes – Start” przeprowadzonego w dniach 10.07.2014 r. – 17.07.2014 r., 21.07.2014 – 25.07.2014 r. oraz 29.07.2014 r. – 01.08.2014 r. wpłynęło 105 Formularzy Rekrutacyjnych. Po wyznaczonym terminie wpłynęły pocztą 2 ormularze Rekrutacyjne, które zgodnie z zapisami Regulaminu nie będą oceniane.

Aktualnie trwa ocena formalna złożonych Formularzy Rekrutacyjnych. Wyniki oceny formalnej dostępne będą na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl z podaniem numeru Formularza Rekrutacyjnego w terminie 2 dni roboczych od zakończenia oceny. Planowana data publikacji listy: 14.08.2014 r.


28.07.2014

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §5 ust. 23 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie przedłużony zostaje okres rekrutacji uczestników/ uczestniczek projektu.

Do składania Formularzy rekrutacyjnych zapraszamy wyłącznie osoby nieaktywne zawodowo.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 29 lipca do 1 sierpnia 2014 roku:

– w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Lubartowska 74A, I p, pok. 108 w godzinach od 8:00 do 15:00.
– w Biurze Lokalnym w Kraśniku: ul. Lubelska 58A, II p. w godzinach od 8:00 do 16:00.
– w Biurze Lokalnym w Lubartowie: ul. Słowackiego 14, I p. w dniach: 30  lipca (środa)  i 1 sierpnia (piątek) w godzinach od 9:00 do 13:00.

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie.


18.07.2014 

Uprzejmie informujemy, że podstawie §5 ust. 23 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie przedłużony zostaje okres rekrutacji uczestników/ uczestniczek projektu.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 21 lipca 2014 roku do 25 lipca 2014 roku

– w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Lubartowska 74A, I p, pok. 108 w godzinach od 8:00 do 15:00.
– w Biurze Lokalnym w Kraśniku: ul. Lubelska 58A, II p. w godzinach od 9:00 do 15:00.
– w Biurze Lokalnym w Lubartowie: ul. Słowackiego 14, I p. w dniach 21 lipca (poniedziałek), 23 lipca (środa) oraz 25 lipca (piątek) w godzinach od 9:00 do 14:00.

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie.


03.07.2014

Zmiana Formularza rekrutacyjnego do projektu „Biznes – Start”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (03.07.2014 r.) zamieszczony został skorygowany Formularz rekrutacyjny.

Korekta dotyczy wyłącznie punktu nr 29. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej gdzie błędnie wskazano okresy dla których należy dokonać kalkulacji. W kolumnie nr 3 było: „W okresie od zarejestrowania działalności gospodarczej (01.08.2013r.) do 31.12.2013r. (w zł)”, obecnie jest: „W okresie od zarejestrowania działalności gospodarczej (01.01.2015r.) do 31.12.2015r. (w zł), w kolumnie nr  4 było:  „W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. (w zł)”, obecnie jest: „W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. (w zł)”.

Osoby, które pobrały poprzednią  wersję Formularza rekrutacyjnego prosimy o ponowne pobranie skorygowanego dokumentu. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.


 

25.06.2014

Ogłoszenie o naborze Formularzy Rekrutacyjnych  do projektu „Biznes – Start”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (25.06.2014 r.) zamieszczamy zatwierdzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie dokumenty: Formularz rekrutacyjny, Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia, Kartę oceny formalnej oraz Kartę oceny merytorycznej.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 10 lipca 2014 roku do 17 lipca 2014 roku

– w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Lubartowska 74A, I p, pok. 108 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.
– w Biurze Lokalnym w Kraśniku: ul. Lubelska 58A, II p. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
– w Biurze Lokalnym w Lubartowie: ul. Słowackiego 14, I p. w dni robocze w godzinach od 9:00 do 13:00.

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie.

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.


Opis projektu

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


Cel projektu

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, lubartowskiego oraz  świdnickiego poprzez udzielenie 60 osobom wsparcia doradczo szkoleniowego, z czego minimum 42 osoby przy wsparciu finansowym w postaci bezzwrotnej dotacji utworzy przedsiębiorstwa funkcjonujące przez okres co najmniej jednego roku.


Okres realizacji projektu:

01.05.2014 r. – 30.06.2015 r.


Oferta

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

Podstawowe wsparcie doradczo – szkoleniowe:

  1. indywidualne doradztwo przeszkoleniowe (diagnoza potrzeb, opracowanie Indywidualnych Planów Działania) – 3 godz. na osobę,
  2. szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej – 56 godz. na grupę (8 dni)
  3. indywidualne wsparcie doradcze dotyczące przygotowania biznes planu – 5 godz. na osobę.

Wsparcie finansowe – środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości – dotacja inwestycyjna w wysokości do 30 000 zł/osobę dla 42 uczestników / uczestniczek projektu.

Wsparcie pomostowe udzielane w formie:

  1. Doradztwa specjalistycznego podstawowego – indywidualne konsultacje z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego  – 8 godzin na osobę (przez okres 6 miesięcy)
  2. podstawowego wsparcia pomostowego – podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł/miesiąc wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 42 uczestniczek projektu,

Dodatkowo zapewniamy:

  1. materiały szkoleniowe (podręczniki, długopis, notatnik, teczka, pendrive),
  2. wyżywienie podczas szkoleń,
  3. zwrot kosztów opieki nad dziećmi dla 5 uczestniczek szkoleń grupowych (kobiet powracających lub wchodzących na rynek pracy po przezwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka ).


Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatów janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, lubartowskiego, świdnickiego  zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 60 osób, w tym:

  1. 30 mężczyzn + 30 kobiet (w tym min. 5 wchodzących/powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka)
  2. 30 osób bezrobotnych + 30 osób nieaktywnych zawodowo
  3. co najmniej 25 osób mieścić się będzie w przedziale wiekowym 18-30 lat


Kontakt

Biuro Projektu w Lublinie: ul. Lubartowska 74A, I p, pok. 108, tel. 81 710 19 10
Biuro Lokalne w Kraśniku:  Filia FRL, ul. Lubelska 58 A, II p., tel. 81 825 16 16
Biuro Lokalne w Lubartowie: Filia FRL, ul. Słowackiego 14, tel. 81 463 82 50


Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami.
Rekrutacja kandydatów do projektu planowana jest w okresie czerwiec – lipiec 2014 r.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu zostaną udostępnione kandydatom niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i udostępnione 10 dni roboczych przed rozpoczęciem procesu rekrutacji w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze. 
Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej:  www.fundacja.lublin.pl