Drukuj Drukuj

Aktywne mikrofirmy

03 gru 2012


 

Opis projektu

 

Projekt „Aktywne mikrofirmy” jest realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

 


 

Cel projektu

 

Celem głównym projektu jest zdobycie kompetencji i kwalifikacji z zakresu m.in. marketingu, księgowości, języka obcego, obsługi komputera, przez 240 pracowników/pracownic i kadrę zarządzającą pochodzącą z 84 mikroprzedsiębiorstw woj. lubelskiego do 31 maja 2014 roku.Nr umowy: 547/POKL.08.01.01-06-237/12-00

 

 


 

Okres realizacji projektu:

 

1 grudnia 2012 roku – 31 maja 2014 roku

 

 


 

Oferta

 

Szkolenia:

 1. Kadry i płace
 2. Księgowość
 3. Marketing
 4. Możliwości rozwoju firmy
 5. Prawo podatkowe
 6. Prawo pracy
 7. Skuteczne techniki sprzedaży
 8. Negocjacje
 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 10. Szkolenia z zakresu efektywności energetycznej
 11. Kosztorysowanie
 12. Komputerowe – pakiet MS Office
 13. J.angielski/j.niemiecki/j.rosyjski (opcjonalnie)
 14. Kurs prawo jazdy kategorii C,C+E

Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu skorzysta również z 4 godzin indywidualnego doradztwa poszkoleniowego w zakresie określonym w karcie zgłoszeniowej. Informacje dodatkowe:a) Jeden Uczestnik/Uczestniczka (do momentu zrekrutowania 240 osób) może wziąć udział w jednym szkoleniu. Po przekroczeniu tej liczby możliwe jest dwukrotne skorzystanie ze wsparcia szkoleniowego przez jednego Uczestnika/Uczestniczkę.b) Zajęcia będą prowadzone w 8-osobowych grupach.c) Uczestnikom/Uczestniczkom projektu zapewniamy: materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

 


 

Uczestnicy projektu:

 

Grupę docelową projektu stanowi 240 osób dorosłych (powyżej 18 r.ż), pracownicy/pracownice i/lub kadra zarządzająca z minimum 84 Mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa lubelskiego, spełniających wszystkie poniższe kryteria: 1) osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach z jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego i wykonujące pracę na obszarze województwa lubelskiego(mikroprzedsiębiorca- przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR -definicja zgodna z załącznikiem do Rozporządzenia Komisji (WE)nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 roku); 2) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej u. o pracę (w rozumieniu Kodeksu Pracy) – definicja zg. z Rozporządzenia MRR z 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach PO KL;

Przedsiębiorca-definicja zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02 lipca 2004 roku.- minimum 84 różnych mikroprzedsiębiorstw, w tym 63 samozatrudnionych; – minimum 80% (tj. minimum 68) mikroprzedsiębiorstw niekorzystających ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 POKL w latach 2007-11 przez UMWL w Lublinie.

 

 


 

Kontakt

 

Ośrodki Lokalne czynne są codziennie, od poniedziałku do piątku, (2 razy w tygodniu do godz. 18.00):- w Lublinie ul. Lubartowska 74 A, I piętro, tel. 81 710 19 11,e-mail: e.sternal-chrzan@fundacja.lublin.pl; a.poterucha-radomska@fundacja.lublin.pl – w Łukowie ul. Międzyrzecka 72C, tel. 25 797 20 75,e-mail: lukow@fundacja.lublin.pl – w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 32, pok. 101, tel. 84 664 10 27,e-mail: tomaszowlubelski@fundacja.lublin.pl