Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „MIKRO-przedsiębiorcy”

16 Lip 2015


Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (16.07.2015 r.) zamieszczamy ostateczne listy z wynikami oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „MIKRO-przedsiębiorcy”
Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości są to wyniki ostateczne, od których nie przysługuje odwołanie.
Informujemy, że przed podpisaniem umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego trzeba zarejestrować działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że dzień rozpoczęcia działalności musi być tożsamy z dniem rejestracji firmy.

Załączniki, które należy dostarczyć w dniu podpisania umowy:

  1. aktualny dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pobrany ze strony internetowej http://prod.ceidg.gov.pl/),
  2. aktualny dokument potwierdzający nadanie Uczestnikowi/Uczestniczce projektu numeru REGON (wypis z Rejestru REGON pobrany ze strony internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/ lub kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, nadania numeru REGON),
  3. kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA)
  4. informację (w formie oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki projektu) o numerze konta bankowego.

Osoby, które uzyskały wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, otrzymają w dniu dzisiejszym korespondencję e-mailem ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi podpisania umowy.

 

Zał. 1  Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 2 Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego


print