Wiarygodne modele głębokiej renowacji budynków mieszkalnych – zaproszenie na warsztat

19 Lis 2019


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny partner wspierający w projekcie 4RinEU H2020 zaprasza do udziału w  Warsztacie pt.  „Wiarygodne modele  głębokiej renowacji budynków mieszkalnych”, który odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 roku o godz. 8.45 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie (sala konferencyjna 2.01, II piętro). Warsztat rozpocznie cykl trzech spotkań, które zostaną zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w 2019 i 2020 roku. Uczestnikami warsztatu będą osoby zajmujące się problematyką głębokiej termomodernizacji budynków, m.in.: przedsiębiorcy, pracownicy uczelni, jednostek naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu 4RinEU H2020  finansowanego ze środków Programu HORYZONT 2020. Projekt ma na celu opracowanie technologii, metodologii i modeli biznesowych, które będą wykorzystane przy planowaniu głębokiej renowacji budynków mieszkalnych w Europie. W ramach projektu na bazie trzech studiów przypadku dla typowych budynków mieszkalnych z Norwegii, Hiszpanii i Holandii zostaną opracowane wytyczne dotyczące głębokiej termomodernizacji budynków. Narzędzia do analizy opracowane w ramach projektu zostaną wykorzystane do opracowania trzech studiów wykonalności dla typowych budynków mieszkalnych w Polsce, Irlandii i na Węgrzech (pilotaże).

Podczas warsztatu partnerzy projektu 4RinEU H2020  zaprezentują dotychczasowe wyniki projektu i wypracowane narzędzia badawcze. Będą także wspierać lokalnych ekspertów  przy opracowaniu studium wykonalności. Przedmiotem analiz będzie  budynek biurowo-mieszkalny będący własnością gminy Wola Uhruska, która jest Partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Będzie to budynek wzorcowy, dla którego zostaną opracowane wytyczne dotyczące głębokiej renowacji budynku wraz z analizą kosztów i ich optymalizacją. Podczas spotkania zostaną zdefiniowane m.in.  potrzeby remontowe dla budynku z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych w zakresie głębokiej termomodernizacji w Polsce.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia do dnia 27 listopada 2019 roku na adres e-mail:  . Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w warsztacie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Ze względu na udział ekspertów zagranicznych podczas spotkania zostanie zapewnione tłumaczenie.

Warsztat-formularz zgłoszeniowy

Program spotkania

8.30-8.45             Rejestracja i poranna kawa

8.45-9.00             Powitanie uczestników

9.00-9.10             Omówienie idei projektu i założeń sieci strategicznej Geocluster  – Roberta Pernetti

9.10-9.30             Główne cechy i  specyfika technologii 4RinEU – Roberta Pernetti

9.30-9.50             Pakiety renowacyjne wypracowane w ramach projektu i analiza wydajności  – Chiel Boonstra

9.50-10.10           Ukierunkowanie na prefabrykowaną wielofunkcyjną fasadę – Riccardo Pinotti

10.10-10.30        Narzędzie do projektowania wykorzystania technologii  OZE Roberta Pernetti

10.30-10.40        Dyskusja

10.40-11.00        Prezentacja przedmiotu badań, budynku biurowo-mieszkalnego będącego własnością gminy Wola Uhruska – Przemysław Kuryś

11.00-11.15        Przerwa kawowa

11.15-12.00        Warsztat część I – Określenie wskaźników do renowacji w celu osiągnięcia minimalnych wymagań dotyczących wydajności oraz identyfikacja potrzeb w zakresie  renowacji

12.00-12.45        Warsztat część II – Wybór odpowiednich technologii i porównanie z obecnym podejściem

12.45-13.00        Podsumowanie spotkania, ustalenie odpowiedzialności, zadań do wykonania i harmonogramu prac

13.00-14.00        Lunch


print
\"><\/a>\u00a0. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w warsztacie b\u0119dzie decydowa\u0142a kolejno\u015b\u0107 zg\u0142osze\u0144. Ze wzgl\u0119du na udzia\u0142 ekspert\u00f3w zagranicznych podczas spotkania zostanie zapewnione t\u0142umaczenie.<\/p>\n

Warsztat-formularz zg\u0142oszeniowy<\/a><\/p>\n

Program spotkania<\/p>\n

8.30-8.45 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Rejestracja i poranna kawa<\/p>\n

8.45-9.00 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Powitanie uczestnik\u00f3w<\/p>\n

9.00-9.10 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Om\u00f3wienie idei projektu i za\u0142o\u017ce\u0144 sieci strategicznej Geocluster \u00a0\u2013 Roberta Pernetti<\/p>\n

9.10-9.30 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 G\u0142\u00f3wne cechy i \u00a0specyfika technologii 4RinEU \u2013 Roberta Pernetti<\/p>\n

9.30-9.50 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pakiety renowacyjne wypracowane w ramach projektu i analiza wydajno\u015bci \u00a0\u2013 Chiel Boonstra<\/p>\n

9.50-10.10 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Ukierunkowanie na prefabrykowan\u0105 wielofunkcyjn\u0105 fasad\u0119 \u2013 Riccardo Pinotti<\/p>\n

10.10-10.30\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Narz\u0119dzie do projektowania wykorzystania technologii \u00a0OZE Roberta Pernetti<\/p>\n

10.30-10.40\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dyskusja<\/p>\n

10.40-11.00\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Prezentacja przedmiotu bada\u0144, budynku biurowo-mieszkalnego b\u0119d\u0105cego w\u0142asno\u015bci\u0105 gminy Wola Uhruska \u2013 Przemys\u0142aw Kury\u015b<\/p>\n

11.00-11.15 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Przerwa kawowa<\/p>\n

11.15-12.00\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Warsztat cz\u0119\u015b\u0107 I \u2013 Okre\u015blenie wska\u017anik\u00f3w do renowacji w celu osi\u0105gni\u0119cia minimalnych wymaga\u0144 dotycz\u0105cych wydajno\u015bci oraz identyfikacja potrzeb w zakresie\u00a0 renowacji<\/p>\n

12.00-12.45\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Warsztat cz\u0119\u015b\u0107 II \u2013 Wyb\u00f3r odpowiednich technologii i por\u00f3wnanie z obecnym podej\u015bciem<\/p>\n

12.45-13.00\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Podsumowanie spotkania, ustalenie odpowiedzialno\u015bci, zada\u0144 do wykonania i harmonogramu prac<\/p>\n

13.00-14.00\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lunch<\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });